A D.A.S. JogSzerviz szakértőinek tapasztalatai szerint egyre gyakrabban keresik meg őket azzal a kérdéssel, hogy a tartozásokért, így például a felvett banki hitel terheiért mennyiben és mily módon felel az örökös.

Visszatérő kérdés, hogy az örökös milyen módon és értékben tartozik helytállni az örökhagyó esetleges tartozásáért? Fő szabályként az örökös a hagyatéki hitelezőkkel csak korlátozott felelősséggel tartozik, mégpedig elsődlegesen a hagyaték tárgyaival és annak hasznaival.

Így, amennyiben a tartozás meghaladná az örökölt értékét, a többlet viselésére az öröklési jog szabályainál fogva az örökös már nem köteles - kivéve persze, ha átvette a hagyatékot, ám azzal szabadon rendelkezve, továbbadta.

Egyéb vagyonával is felelhet akkor, amennyiben a hagyaték, vagy az egyes hagyatéki tárgyak birtokát átvette, ám a követelés érvényesítésekor azok már nincsenek a birtokában.

A felelősség ekkor is kizárólag a hagyaték értéke erejéig áll fenn, ennek kiszámításánál pedig azt az időpontot veszik figyelembe, amikor a vagyontárgy kikerült az örökös birtokából.

Bedőlt hitelek esetében

A D.A.S. JogSzerviz szakértője kifejtette, ha valaki egy "bedőlt, ingatlan alapú jelzáloghitelt" örököl, saját vagyonával nem tartozik felelősséggel. Ennek alapja, hogy az örökhagyó is csak saját vagyonával felelt a tartozásaiért. Az örökös öröklés folytán ugyanis nem kerülhet rosszabb helyzetbe, mint amilyenben az örökhagyó volt.

Dr. Fésü Gizella rámutatott, az örökös korlátozott felelőssége kétféle módon érvényesülhet. Az első: helytállás magával a megörökölt vagyontárggyal (például: egy ingatlannal). A második: vagyontárgy helyett a hagyaték értékével (például: az ingatlan értékesítése esetén a vételárral).

Mindkét esetben fontos szerepet játszik a vagyontárgy értéke, hiszen a korlátozott felelősség alapja az örökölt vagyon. Az érték meghatározása szempontjából pedig azért van annak jelentősége, hogy mikor került ki a vagyontárgy az örökös birtokából, mert más időpont figyelembevétele magára a hitelezőre nézve lenne méltánytalan.

A felelősség mindkét esetében felmerül az a kérdés, hogy az örökös köteles-e gondoskodni az örökléskori állapot fenntartásáról. Például: egy megörökölt gépkocsi megfelelő állapotáról. A válasz igen, az örököst kármegelőzési és kárelhárítási kötelezettség terheli.

Ráfordítás és értékcsökkenés

A D.A.S. JogSzerviz szakértője szerint a ráfordítás költségeinek szempontjából különbséget kell tenni a vagyontárgy fenntartásával és megőrzésével járó költségek, valamint az ezt meghaladó mértékű kiadások között.

Az előbbi költségek ugyanis az örököst, mint a vagyontárgy tulajdonosát és egyben kezelőjét terhelik. Ezekért megtérítést a későbbiek folyamán nem igényelhet.

Az értéknövelő költekezések, beruházások (például: ingatlan esetén egy új kerítés létesítése) azonban nem tartoznak a hagyatéki vagyontárgy megörökölt állagához, ezért azok értéke az örököst illetheti.

Ilyen lehet például az, ha a szabad ég alatt tárolt gépkocsi ablakait az örökös nem húzza fel, és az eső és a hó a belső részeket eláztatja, az elektronikát tönkreteszi. Az olyan típusú értékcsökkenés, amely az örökös mulasztásából következik be, nem lehet a hitelező kára: az ilyen értékcsökkenésért az örökös helytállni tartozik.

Amennyiben az örökösnek e körben akár szándékos, akár gondatlan magatartása megállapítható, e vagyontárgyak, illetve követelések értéke erejéig saját vagyonával köteles helytállni a hagyatéki hitelező követeléséért - húzta alá a dr. Fésü Gizella.

Ha már nincs az örökös birtokában

Amennyiben a követelés érvényesítésekor a hagyaték tárgyai vagy hasznai nincsenek az örökös birtokában, annyiban az örökös öröksége erejéig egyéb vagyonával is felel.

Azokat a vagyontárgyakat azonban, amelyek nem kerültek az örökös birtokába, továbbá azokat a követeléseket és egyéb jogokat, amelyek nem voltak érvényesíthetők, valamint az átvett vagyontárgyak meg nem levő hasznait csak annyiban lehet az örökös felelőssége megállapításánál számításba venni, amennyiben az örökös ezektől neki felróható okból esett el.

A házastárs, és a bejegyzett élettárs egyébként tűrni köteles, hogy a házastársi, vagy bejegyzett élettársi haszonélvezetével terhelt vagyonból a hitelezők követeléseiket - a hagyományon és a meghagyáson alapuló követelések kivételével - kielégítsék.