Nem változtak lényegesen a kismamák felmondási védelmére, illetve alanyi, és biztosítási jogviszony alapján járó jogosultságaira vonatkozó előírások, paragrafusok. Változás azonban, hogy a védelem fennállására a munkavállaló csak abban az esetben hivatkozhat, ha a felmondás közlését megelőzően tájékoztatta a munkáltatót.

A munkáltató a Munka törvénykönyvének nyári hatálybalépését követően sem szüntetheti meg a munkaviszonyt a várandósság, a szülési szabadság, továbbá a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság időtartama alatt. A felmondási védelem a gyermek három éves koráig áll fenn, és akkor is megilleti a munkavállalót, ha a gyermek három éves koráig visszatér dolgozni.

A védelem alkalmazása szempontjából továbbra is a felmondás közlésének időpontja irányadó, azonban változás, hogy a védelem fennállására a munkavállaló csak akkor hivatkozhat, ha erről a munkáltatót a felmondás közlését megelőzően tájékoztatta.

Ez alól kivétel azon eset, ha a munkavállaló képessége indokolja ezt, vagy a munkáltató működésével összefüggő okból szükséges, továbbá a munkáltatónál nincs a munkavállaló munkaszerződése szerinti munkahelyen egy másik olyan, betöltetlen munkakör, ami az anya képességének, végzettségének, gyakorlatának megfelelő lenne.

Az is a kivételek körébe tartozik, ha ugyan van ilyen munkakör, de az anya az ajánlatot elutasítja, vagy a munkavállaló a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan, vagy súlyos gondatlanságból jelentős mértékben megszegi.

Nincs terhességi teszt

Nem lesz kötelező terhességi teszt sem (tavaly jelentek meg erre vonatkozó információk), a munkavállalótól csak olyan nyilatkozat megtétele, vagy adat közlése kérhető, illetve, vele szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amely személyhez fűződő jogait nem sérti, és a munkaviszony létesítése, illetőleg teljesítése vagy megszűnése szempontjából lényeges.

Azaz, a magánélet továbbra sem ellenőrizhető, a munkáltatónak nincs lehetősége, hogy terhességi tesztet végeztessen munkavállalójával.

Anyasági támogatás, terhességi-gyermekágyi segély

Az anyasági támogatást idén is egyszeri alkalommal lehet igénybe venni, melyre közvetlen a szülés után van lehetőség. Egyetlen feltételnek kell csupán teljesülnie a folyósításhoz, mégpedig annak, hogy a helyi védőnők által tartott terhes-gondozáson legalább négy alkalommal részt vegyen a várandós kismama, illetve, ha koraszülés lépne fel, akkor a négy alkalom helyett elég egy visszaigazolt részvétel is.

A 2010. május elsejét követően született gyermekekre tekintettel igényelt ellátás vonatkozásában a terhességi-gyermekágyi segély annak jár, aki a szülést megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, és a biztosítás fennállása alatt, vagy a biztosítás megszűnését követő 42 napon belül szül.

Annak jár továbbá, aki a biztosítás megszűnését követően 42 napon túl baleseti táppénz folyósításának ideje alatt (vagy a folyósítás megszűnését követő 28 napon belül) szül, vagy a biztosítás megszűnését követően táppénz folyósításának ideje alatt (vagy a folyósítás megszűnését követő 28 napon belül) szül.

A terhességi-gyermekágyi segély a szülési szabadságnak megfelelő időtartamra jár. A szülési szabadság időtartamát klasszikusan a Munka Törvénykönyve szabályozza, de más biztosítási jogviszonyban állókra, így például, egyéni és társas vállalkozókra, megbízási szerződéssel dolgozókra, álláskeresési támogatásban részesülőkre is ugyanúgy kell alkalmazni.

Gyermekgondozási segély

Alanyi jogon jár, és összege azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével. Töredékhónap esetén egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár. Jogosult rá a szülő, nevelőszülő, gyám a saját háztartásában nevelt gyermek harmadik életévének betöltéséig, ikergyermekek után a gyermekek tankötelessé válása évének végéig, tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek tízedik életévének végéig.

A gyes melletti munkavégzés lehetőségét heti harminc órára korlátozták úgy, hogy a gyes-t igénylő a gyermek egyéves koráig egyáltalán nem vállalhat munkát, a gyermek egyéves kora után heti harminc órát meg nem haladó időtartamban folytathat munkavégzést, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik.

Gyermekgondozási díj

Biztosítási jogviszony alapján jár. A gyed legkorábban a terhességi-gyermekágyi segély, illetve ha azt nem vették igénybe, akkor az annak megfelelő időtartam (szüléstől 168 nap) lejártát követő naptól a gyermeket szülő anya esetében a szülést, egyéb esetben a jogosultságot megelőző két éven belül megszerzett biztosításban töltött napoknak megfelelő időtartamra, de legfeljebb a gyermek második életévének betöltéséig jár.

A gyed igényléséhez 365 napos munkaviszonnyal kell a szülés előtti időben rendelkezni. A gyed összege egyébként a naptári napi átlagkereset hetven százaléka, amit a szülés idejét megelőző, biztosított viszony idejéig, vagy maximum két évig kapható.

Gyermeknevelési támogatás

Az alanyi jogon járó gyermeknevelési támogatásra jogosult a szülő, a nevelőszülő, a gyám, aki saját háztartásában három vagy több kiskorút nevel. A támogatás a legfiatalabb gyermek harmadik életévének betöltésétől nyolcadik életévének betöltéséig jár.  A gyed összege megegyezik a mindenkori öregségi nyugdíjminimummal, a jogosultság független az előzetes biztosítási időtől, illetve a család jövedelmi, vagyoni helyzetétől.

A gyet-ben részesülő személy heti harminc órát meg nem haladó időtartamban folytathat keresőtevékenységet, illetve, ha a saját otthonában történik, akkor időkorlátozás nélkül.  Amennyiben a szülők egyidejűleg több gyermek után lennének jogosultak a gyermekgondozási támogatás egyik vagy mindkét formájára, úgy a támogatást csak egy jogcímen és csak egy szülő részére lehet megállapítani.

Családi pótlék

Alanyi jogon jár a saját háztartásában tizennyolc év alatti gyermeket nevelőknek - szülő, örökbefogadó szülő, nevelőszülő, gyám - a gyermek tizennyolc éves koráig. Ha esetleg a gyermek tovább is tanulmányokat folytat, akkor a huszadik születésnapjáig jár. Az igénylést a magyar államkincstárhoz kell benyújtani a szülést követő hatvan napon belül.