Nem csupán a közös képviselőt megbízó társasházi közgyűlésnek, hanem a számviteli bizottságnak, és adott esetben az egyes lakóknak is módja van a közös képviselő ellenőrzésére, megbízásából történő visszahívásának kezdeményezésére. Ráadásul a jogi vagy magánszemély közös képviselő a károkozásért a polgári törvénykönyv szabályai szerint tartozik helytállással, melyet vagy a felelősségbiztosítása fedezheti, vagy pedig a saját vagyona.

Akár magánszemély, akár cég látja el a közös képviselői feladatokat, a megfelelő jogi keretek betartása mellett egyaránt visszavonható tőlük a megbízás. Sőt, akár már egy lakó is elérheti, hogy az összes tulajdoni hányad egytizedével rendelkező tulajdonos társak kérjék a közgyűlés összehívását, ha azt indokoltnak látják.

A jogszabály által előírt kötelező formaságok és menetrend feltétele, hogy a közgyűlés összehívását a napirend és az ok megjelölésével, írásban kérjék magától a közös képviselőtől, utóbbi köteles ennek a kérésnek eleget tenni. Megtörténhet, a közös képviselő valamilyen módon megpróbál időt nyerni, megakadályozni a közgyűlés létrejöttét.

Ám ebben az esetben életbe lép azon paragrafus, miszerint amennyiben tizenöt napon belül nem történik meg a közgyűlés összehívása, úgy a társasház legmagasabb döntéshozó szervének összehívását eredetileg kérő tulajdonostársak, vagy a számvizsgáló bizottság is összehívhatják a közgyűlést.

A határozatképes, illetve a megismételt közgyűlés

A közgyűlésen egyszerű szavazattöbbséggel születhet határozat a közös képviselő felmentéséről, ehhez az összes tulajdoni hányad több mint a felével rendelkező tulajdonostársaknak kell jelen lenniük. Ha nem határozatképes a gyűlés, tizenöt napon belüli időpontban, az eredetivel azonos napirenddel kell összehívni.

A megismételt közgyűlés a jelenlevők tulajdoni hányadára tekintet nélkül határozatképes, ám ez nem érinti a törvény által meghatározott bizonyos kérdésekben megkövetelt minősített szavazati arányt. Hiszen a tulajdoni hányadra vonatkoztatott négyötödös szavazattöbbség szükséges a közös tulajdont illető kérdésekben (pince, padlás, lépcsőház, felújítás, bérbeadás), így a közös képviselőtől való búcsú érdekében összehívott megismételt közgyűlésen a minősített kérdések ügyében határozat nem hozható.

Magával a közös képviselő leváltásával nincs gond, amennyiben azt a közgyűlés többsége támogatja, a tulajdonosoknak még indoklási kötelezettségük sincs. A közös képviselő köteles az új közös képviselő részére a megválasztásától számított harminc napon belül írásbeli jegyzőkönyv alapján, a társasházra vonatkozó összes iratot, az erről szóló teljességi nyilatkozattal együtt, átadni - mindebből látszik, nem árt, ha a társasháznak a régi közös képviselő leváltásán túl arra nézve is van már elképzelése, hogy kivel fogja pótolni.

Az azonnali visszahívás

A közgyűlés azonnali hatállyal felmenti a közös képviselőt, ha a hitelt érdemlően felhívás ellenére nem bizonyította, hogy büntetlen előéletű és közös képviselői tevékenység folytatásától való eltiltás alatt nem áll, és e kötelezettségének az ismételt felhívástól számított tizenöt napon belül sem tett eleget.

Azonnali hatályú visszahívásra van akkor is mód, ha megállapítható, hogy a közös képviselővel szemben a tisztség ellátásával kapcsolatosan a törvényben meghatározott kizáró ok áll fenn, például, büntetett előéletű, vagy foglalkozástól történő eltiltás hatálya alatt áll.

A társasháznak kell fellépnie

A közös képviselőt kizárólag a közgyűlés vonhatja felelősségre, ebbéli tevékenysége miatt kártérítési eljárás csak közgyűlési határozat alapján indítható. Egyes tulajdonostársak nem vonhatják felelősségre a közös képviselőt, egyénileg nem indíthatnak polgári pert ellene tisztségével kapcsolatos tevékenysége, cselekedete miatt.

A jogi vagy magánszemély közös képviselő a károkozásért a polgári törvénykönyv szabályai szerint tartozik helytállással, melyet vagy a felelősségbiztosítása fedezheti, vagy pedig a saját vagyona. A felelősségbiztosítást tipikusan arra az esetre találta ki a jogalkotó, amikor a közös képviselő kötelezettségeit saját hibájából nem teljesíti, és ennek következtében a társasház vagy a tulajdonostársak vagyonában, életében, egészségében okozott olyan kárért felelősséggel és kártérítési kötelezettséggel tartozik. A biztosítás megköthető határozatlan vagy határozott időtartamra, és a kártérítést a biztosító fizeti meg a károsultaknak.

Kártérítési per pedig akkor indítható ellene, ha megszegi, vagy nem megfelelően teljesíti vállalt kötelezettségeit, ami az utóbbit illeti, a tevékenységi kör igen széles, beletartoznak a számviteli, pénzügyi feladatok, a nyilvántartások, közös költség kiszámítása, elszámolás, mérlegkészítés, az épület állagának figyelemmel való követelése, a közösség hivatalos képviselete, házirend ellenőrzése, a hátralékok behajtása.