Nőhet a dematerializált részvények népszerűsége a jövő márciusban hatályba lépő új Polgári törvénykönyv rendelkezéseinek köszönhetően - hívta fel az Origó figyelmét a Schönherr Hetényi Ügyvédi Iroda szakértője. Dr. Vikor Orsolya rámutatott: bátrabban választhatják majd a zártkörűen működő részvénytársaságok tulajdonosai a dematerializált (elektronikus úton előállított) részvényeket, mert a 2014. március 15-én hatályba lépő új Ptk. szerint ez a tulajdonosi döntés nem feltétlenül örökérvényű.

A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új Ptk.) lehetővé teszi majd a dematerializált részvényről nyomdai úton előállított részvényre való áttérést. Az új szabályozás így rugalmasabb lesz a jelenleginél, amely csak a nyomdai úton előállított részvények dematerializált részvénnyé alakítását engedi meg.

Az új Ptk. hatálybalépésével tehát biztosan bővül a zártkörűen működő részvénytársaságok tulajdonosainak mozgástere - húzta alá a Schönherr Hetényi Ügyvédi Iroda társasági jogásza. Azt azonban egyelőre nem tudni, pontosan milyen eljárást kell majd követni azoknál a társágoknál, ahol - élve az új Ptk. biztosította lehetőséggel - a közgyűlés a dematerializált részvények nyomdai úton előállított részvényekké való átalakításéról határoz. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX (Tpt.) ugyanis egyelőre a jelenleg hatályos szabályozáshoz igazodik, és csak a nyomdai úton előállított részvények dematerializált részvénnyé alakítását szabályozza, ennek fordítottját nem.

Amit érdemes figyelembe venni

Amikor arról döntünk, hogy egy részvénytársaság részvényei dematerializált részvényként vagy nyomdai úton előállított részvényként kerüljenek előállításra, érdemes az új Ptk. alábbi rendelkezését figyelembe venni - mondta a Schönherr Hetényi Ügyvédi Iroda társasági jogásza.

Az új Ptk. kifejezetten előírja, hogy ha a részvényeken szereplő adatok megváltoznak, a nyomdai úton előállított részvényeket ki kell cserélni, vagy felül kell bélyegezni. Figyelembe véve, hogy a részvényeken olyan általános adatok is szerepelnek, mint a részvénytáraság székhelye, egy egyszerű székhelyáthelyezés is a nyomdai úton előállított részvények kicserélését, vagy felülbélyegzését teszi majd szükségessé.

Ennek lebonyolítása, különösen nagyszámú részvényes esetén, nagyobb adminisztratív terhet ró a társaságra, mint amit a dematerializált részvény tartalmának módosítása jelentene - tette hozzá Vikor Orsolya.

Az igazgatóság teendői a nyomdai úton előállított részvényeken szereplő adatok változása esetén

Az igazgatóságnak először felhívásban kell majd tájékoztatnia a részvényeseket a kicserélendő illetve felülbélyegzendő részvények átadásának, és a kicserélt vagy felülbélyegzett részvények átvételének helyéről és kezdő időpontjáról.

Ezt követően pedig le kell bonyolítani a felülbélyegzést és a felülbélyegzett részvények visszaadását. Ha nem felülbélyegzés, hanem csere történik, az igazgatóságnak intézkednie kell új részvények előállításáról. A részvényesek által cserére átadott eredeti részvényeket pedig érvénytelenítenie kell az értékpapírjogi szabályok szerint eljárva.

Ha egy részvényes a felülbélyegzendő vagy kicserélendő részvényeket nem adja át a felhívásában megjelölt határidőben, az igazgatóságnak érvénytelenné kell nyilvánítania a le nem adott részvényeket, és az erről szóló határozatot közzé kell tennie. Az érvénytelenné nyilvánított részvények helyett új részvényeket kell előállíttatni, melyek az eredeti részvények tulajdonosát illetik.

További érvek a dematerializált részvények mellett

Érv lehet még a dematerializált részvények választása mellett, ha a társaság tulajdonosai fontolgatják a későbbi tőzsdére menetelt és ehhez kapcsolódóan a nyilvánosan működő részvénytársasággá való átalakulást. Nyilvánosan működő részvénytársaságok részvényei ugyanis az új Ptk. rendelkezései szerint is csak dematerializált formában állíthatóak elő.

Amennyiben a társaságnak eleve dematerializált részvényei vannak, a részvények átalakítására már nincs szükség a nyilvánosan működő részvénytársasággá történő átalakuláskor. Az új Ptk. egyébként változtat a nyilvánosan működő részvénytársaság fogalmán is. Nyilvánosan működő részvénytárasságnak csak azok a részvénytársaságok minősülnek majd, amelyek részvényeit tőzsdére bevezették - mondta végezetül a Schönherr Hetényi Ügyvédi Iroda szakértője.