Az elektronikus építési napló segítségével az eredeti tervektől való eltérés, a sok esetben jogvita tárgyát képező hibás teljesítések vagy pótmunka, illetve többletmunka tételek és ezek körülményei könnyebben és átláthatóbban ellenőrizhetőek – hívta fel az Origó figyelmét a jogintézmény előnyeire a Schönherr Hetényi Ügyvédi Iroda szakértője. Dr. Habóczky Sándor rámutatott: a pénzügyi elszámolást megalapozó teljesítésigazolások pedig elektronikusan rögzíthetőek, és a beruházáshoz komplex, egységes rendszerként kötődő e-építési napló naprakész információi távoli eléréssel is hozzáfélhetőek, akár betekintés akár bejegyzés céljára.

Az építésügyi engedélyezési eljárás változatlanul eléggé nehézkes és időigényes eljárásnak számít, elsősorban a közreműködő szakhatóságok nagy száma és ezek sok esetben lassú ügyintézése miatt.

Az engedélyezési eljárás felgyorsításában az eddigi tapasztalatok alapján egyelőre nem hozott áttörést, de annak technikai feltételeit jórészt megteremtette az építésügyi jogszabályok átfogó módosítását magában foglaló tavalyi intézkedéscsomag – fejtette ki elöljáróban a Schönherr Hetényi Ügyvédi Iroda szakértője.

Az intézkedések eredményeként létrejött az Országos Építésügyi Nyilvántartás (Nyilvántartás), mint az építésügy körébe tartozó hatósági és szakmai tevékenységeket kiszolgáló elektronikus alkalmazások, dokumentációk és adatállományok egységes központi elektronikus rendszere.

A Nyilvántartást támogató, ahhoz kapcsolódó elektronikus alkalmazások egyike az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat támogató elektronikus dokumentációs rendszer (ÉTDR), amely lehetővé tette az elektronikus kérelem- és tervbeadást, valamint az elektronikus ügykezelést az építésügyi hatósági eljárások minden résztvevője számára.

Az e-építési napló 2013 októbere óta kötelező

Mára közismert, hogy a Nyilvántartást és az e-ügyintézést támogató, az ÉTDR-rel is kommunikáló rendszerek között előírásra került az elektronikus építési napló (e-építési napló) kötelező használata is. Néhány, sajátos építményfajta kivételével (például: közlekedési, víziközmű és vízgazdálkodási építmények, honvédelmi célú építmények) az e-építési napló használata már kötelező minden 2013. október 1-ét követően indult építési kivitelezési projekt vonatkozásában – hangsúlyozta dr. Habóczky Sándor.

A papír alapú építési napló régóta kötelezően alkalmazandó volt minden építésügyi engedélyezési vagy tudomásulvételi eljárással érintett építőipari kivitelezési tevékenység vonatkozásában, illetve a Közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó építési beruházásoknál. Egy-egy építési projekten belül a kivitelezők számától függően több építési naplót is vezettek papír alapon.

2013. október 1-ét követően az építési napló kizárólag az erre szolgáló webes felületen, ügyfélkapun keresztül elérhető komplex elektronikus alkalmazásként működik és - a beruházás nagyságától és a kapcsolódó szerződések számától és összetettségétől függetlenül - kizárólag egyetlen e-napló vezethető beruházásonként.

Magyar nyelven vezetik

Az e-építési napló magyar nyelven kerül vezetésre és magyar nyelven tartalmazza az építmény és az építési terület leírását, az építési engedély számát, a megfelelőségi bizonylatokat és az egyéb kapcsolódó dokumentumokat. Az e-naplót az engedélyezési eljárás lezárulása után az építtető helyezi készenlétbe, majd ténylegesen az építési munkaterület átvételekor a fővállalkozó kivitelező nyitja meg.

dr. Habóczky Sándor, a Schönherr Hetényi Ügyvédi Iroda szakértőjeForrás: Schönherr Hetényi Ügyvédi Iroda

Az e-építési naplón belül úgynevezett elektronikus építési főnaplót és úgynevezett elektronikus építési al-napló részeket lehet megnyitni, a közreműködő fő- és alvállalkozók számától függően. Az e-építési napló továbbá mellékletként tartalmazza az úgynevezett tervnaplót, hatósági naplót, felmérési-teljesítésigazolási naplót, fedezetkezelői nyilvántartást és hulladék nyilvántartást.

Az e-építési napló fejezetei aktívak és élők maradnak mindaddig, amíg a kivitelezést követően a munkaterületről a vállalkozók levonulnak – ismertette dr. Habóczky Sándor.

A betekintési jogosultságok

Az e-építési napló tekintetében a deklarált jogszabályi szerepkörrel bíró személyek, mint felhasználók különböző funkciókkal és hozzáférési jogosultságokkal rendelkeznek. Az egyes építési vállalkozók csak a saját naplórészeikbe tekinthetnek be illetve a velük szerződéses viszonyban alvállalkozók naplórészeit láthatják.

Az e-napló lezárásáig a naplóvezetésre kötelezett vállalkozón túl bejegyzést tehet az építtető, a műszaki ellenőr, a műszaki vezető, a tervezői művezető, illetve a fedezetkezelő stb. Időbeli korlátozás nélkül betekintésre jogosult többek között a műszaki ellenőr, az építésügyi hatóság és az adóhatóság is.

Az e-építési naplóval járó előnyök

Az e-építési napló bevezetésével kapcsolatban deklarált célok között szerepel az adminisztratív terhek csökkentése, a vállalkozói lánctartozások megfékezése, a kivitelezési tevékenység átláthatóságának és a hatósági ellenőrzések hatékonyságának fokozása. Az építési naplóra és az abban szereplő bejegyzésekre történő hivatkozás mindig is különös jelentőséggel bírt az esetleges későbbi hatósági és bírósági eljárásokban.

Várhatóan ez a jövőben még inkább így lesz, hiszen az e-építési napló átláthatóbb, megbízhatóbb és pontosabb és mindig naprakész információkat szolgáltat majd, illetve a kivitelezési tevékenység, a szereplők és nyilatkozataik tágabb összefüggésben, rendszerezettebben lesznek vizsgálhatóak és lekérdezhetőek. Mindez egyszerűsítheti az utólag kibontakozó jogviták, peres ügyek kezelését.

Az e-napló segítségével a kivitelezői folyamat szereplői és bejegyzéseik könnyebben követhetőek, az eredeti tervektől való eltérés, a sok esetben jogvita tárgyát képező hibás teljesítések vagy pótmunka, illetve többletmunka tételek és ezek körülményei könnyebben és átláthatóbban ellenőrizhetőek, a pénzügyi elszámolást megalapozó teljesítésigazolások pedig elektronikusan rögzíthetőek, s a beruházáshoz komplex, egységes rendszerként kötődő e-építési napló naprakész információi távoli eléréssel is hozzáférhetőek, akár betekintés, akár bejegyzés céljára.

Megvalósulni látszó célok?

Az építésügyi eljárások modernizálásával és átláthatóbbá tételével kapcsolatos célok megvalósulni látszanak, egyelőre kérdés, hogy mindezek a változtatások végső soron hozzájárulnak-e az építési projektek hatékonyabb és gyorsabb engedélyezéséhez és ezzel valóban kézzelfoghatóan szolgálják-e a befektetők, ingatlanfejlesztők érdekeit – összegezte végezetül dr. Habóczky Sándor.