A nép ügyvédje jogintézményének célja (1. rész)

2018.08.30. 11:03

A köznyelvben csak a nép ügyvédjének hívott jogintézmény célja, hogy az állam mindazok jogainak érvényre juttatásához segítséget adjon, akik arra hátrányos helyzetükből kifolyólag, illetve jogban való járatlanságukra és az ügy bonyolultságára tekintettel egyébként nem lennének képesek.

A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény (Jst.) értelmében az ügyfelek peren kívüli ügyekben jogi tanácsot kaphatnak a jogi segítségnyújtó szolgálattal szerződésben álló ügyvédektől illetve okiratokat készíttethetnek

Továbbá: a törvényben meghatározott polgári peres és – a végrehajtási eljárás kivételével – nemperes eljárásokban, valamint a közigazgatási perekben, egyéb közigazgatási bírósági eljárásokban és közigazgatási nemperes eljárásokban a felperes, az alperes, a beavatkozó (perbehívott), az érdekelt, a kérelmező és a kérelmezett fél pártfogó ügyvédi képviseletet vehet igénybe.

Milyen ügyekben nyújtható támogatás?

Minden olyan jogvitás ügyben, melyben a későbbiekben per lefolytatására kerülhet sor.
Mindennapi megélhetést érintő kérdésekben (családjogi, lakhatási, birtokháborítási, nyugdíj, munkajogi és foglalkoztatási kérdésekben, közüzemidíj-tartozás, végrehajtási ügyek, stb.)

Ha az ügyfél közigazgatási eljárásban vesz részt, és eljárási jogainak kötelezettségeinek megismeréséhez, jognyilatkozat megtételéhez szükséges a jogi szolgáltatás igénybevétele.

Folyamatban lévő bírósági eljárásban, ha a fél eljárási jogainak, kötelezettségeinek megismeréséhez, a jogvita peren kívüli lezárásához szükséges a támogatás, feltéve, hogy az eljárásban a fél még nem rendelkezik jogi segítővel és pártfogó ügyvéd biztosítása nem lenne indokolt.

Polgári, vagy büntetőeljárásban, ha rendkívüli jogorvoslati kérelem elkészítéséhez szükséges az ügyvédi segítség.

Bűncselekmény áldozata számára, amennyiben az ezzel összefüggésben keletkezett jog- és érdeksérelem elhárításához szükséges az ügyvédi közreműködés.

Olyan jogvitában érintett, amellyel kapcsolatban a későbbiekben per lefolytatására kerülhet sor és a fél eljárási jogainak, kötelességeinek megismeréséhez jogi tanácsadásra vagy a későbbi perbeli jognyilatkozat megtétele érdekében beadvány készítésére van szükség,

Peren kívül is lezárható jogvitában érintett és e felet a jogvita peren kívüli lezárásának lehetőségeiről indokolt tájékoztatni vagy részére olyan iratot készíteni, amely a jogvita lezárását szolgálja,

Forrás: Milous Chab - Dreamstime

Jogvita lezárását szolgáló peren kívüli közvetítésben vesz részt, és a közvetítést lezáró megállapodás aláírását megelőzően szükséges részére a jogi tanácsadás,

Abban a kérdésben van szüksége az ügyfélnek jogi tanácsadásra, hogy jogainak védelme érdekében mely hatóságnál, szervezetnél milyen típusú eljárást kell indítania, illetve ilyen eljárás kezdeményezése vagy az eljárás során jognyilatkozat megtétele érdekében beadványt kell készíteni,

Átmeneti vagy tartós nevelésből kikerült fiatal felnőtt tartós lakhatásának, első lakáshoz jutásának elősegítése érdekében okiratszerkesztésre van szükség,

Folyamatban lévő bírósági eljárásban vesz részt, és eljárási jogainak, kötelességeinek megismeréséhez vagy a jogvita peren kívüli lezárásához jogi tanácsadásra, okirat készítésére vagy perbeli jognyilatkozat megtétele érdekében beadvány készítésére van szüksége, feltéve, ha az eljárásban nem rendelkezik jogi képviselővel, és a pártfogó ügyvéd biztosítása nem is lenne indokolt.

(A kétrészes írás második részét hamarosan közöljük – a szerk.)