Az óvodai felvétel szabályai és feltételei

2020.07.21. 11:16

Melyik az az óvoda, amelynek kötelező a gyermeket felvennie? Mi az eljárás túljelentkezés esetén? Megválaszthatja a szülő az óvodai csoportot? A D.A.S. JogSzerviz szakértője többek között ezekre a kérdésekre ad választ.

Melyik az az óvoda, amelynek kötelező a gyermeket felvennie? A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint a települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitvatartásának rendjét – fejtette ki dr. Gombolai Éva.

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. Ez az intézmény tehát a kötelező felvételt biztosító óvoda.

Mi minősül életvitelszerű ottlakásnak?

A vonatkozó rendelet értelmében életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja

Az ilyen ingatlan a lakcímnyilvántartásban a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.

Eljárás túljelentkezés esetén

Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, és a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

A bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja.

További feltétel: a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.

Mikor tagadható meg a felvétel?

Ha az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság felszólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitelszerűen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni.

Forrás: Thinkstock

Ha az óvodavezető, az általa, illetve a fenntartó által szervezett bizottság által javasolt legalább három időpont közül a gyermek szülője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, úgy vélelmezni kell, hogy a gyermek nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében. Ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható.

Megválaszthatja a szülő az óvodai csoportot? Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.

Ezt a döntést az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény vonatkozó rendelkezéseivel összhangban hozza meg – hangsúlyozta végezetül a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

https://das.hu/