Közúti baleset bekövetkezése esetén, számos teendővel kell megbirkózni a helyszínen, majd azt követően a biztosítónál azért, hogy sérült gépjárművét megjavítva visszakapja. A balesetet követő alapvető lépésekre és fontos tudnivalókra az Aegon hívja fel a figyelmet.

Ami a helyszíni teendőket illeti, a baleset bekövetkezte után azonnal álljon meg, és győződjön meg arról, hogy történt-e személyi sérülés. Személyi sérülés esetén a mentőket és a rendőrséget is értesíteni kell.

A balesetben részes felek a helyszínen kötelesek átadni egymásnak a személyek és a gépjárművek azonosításához és a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás érvényesítéséhez szükséges adatokat, valamint a baleset lényeges körülményeire vonatkozó információkat.

A helyszínen ki kell tölteni az európai baleseti bejelentőt (betéti lap) lehetőség szerint minél pontosabban, rögzítve a baleset körülményeinek leírását, a részes gépjárművek helyzetét, megjelölve a baleset bekövetkezéséért felelős személyt, hogy ebből ne legyen később vita a biztosítónál.

Fontos tisztázni, hogy ki a baleset okozója, illetve ki a vétlen károsult, hiszen ez utóbbi kárának megtérítését csak akkor vállalja át a biztosító, ha biztosítottjának felelőssége bizonyított. Mindkét jármű vezetőjének aláírásával kell igazolnia a kitöltött betéti lapon szereplő adatok valódiságát, majd a bejelentőlap oldalainak szétválasztását követően, annak egy-egy példányát magukhoz kell venniük.

(Amennyiben a balesetben két jármű érintett, csak egy nyomtatványt kell kitölteni, három jármű esetén két nyomtatványt stb.)

Ellenőrizze a bejelentőlap kitöltése alkalmával a vezető személyére és a gépjárműre vonatkozó adatok valódiságát a személyi igazolvány, a forgalmi engedély, a jogosítvány és a biztosítási fedezet fennállását igazoló okmány adatainak összevetésével.

Ha lehetőség van rá, készítsen fényképet a baleset helyszínéről, illetve amennyiben a balesetnek vannak tanúi, ne feledkezzen meg nevük és lakcímük feltüntetéséről sem. Érdemes a rendőrséget értesíteni abban az esetben, ha vitás a felelősség kérdése, vagy jelentős az anyagi kár, avagy a balesetnek külföldi részese is van.

Ha a balesetben részes valamelyik fél rendőri intézkedéshez ragaszkodik, az érintettek kötelesek megvárni a rendőr megérkezését, és ezt követően a helyszínt már csak a rendőr engedélyével hagyhatják el.

Problematikus, de sajnos előforduló eset, hogy a károkozó személye nem válik ismertté, mert elhajt a baleset színhelyéről. Amennyiben sikerül a gépjármű rendszámát azonosítania, a Belügyminisztérium gépjármű-nyilvántartója a rendszám alapján információt tud szolgáltatni a károkozó gépjárműről, és amennyiben az autóra kötöttek felelősségbiztosítást, kérelmére a nyilvántartó megadja a biztosító nevét és a károkozó kötvényszámát, amellyel már megteheti a kárbejelentést.

Ellenkező esetben a Kártalanítási Számla vezetőjéhez, a MABISZ Gépjármű Kárrendezési Irodához fordulhat keletkezett kárának megtérítése érdekében.

Bejelentési kötelezettség a biztosítónál

A balesetet mind a károsultnak, mind a károkozónak be kell jelentenie a baleseti bejelentőlap bemutatásával. Amennyiben Ön a baleset károkozója, 8 napon belül köteles saját felelősségbiztosítójának a bejelentést megtenni, és a biztosító által kért felvilágosítást megadni. (A baleset eredményeként bekövetkezett saját kárát casco-biztosítóján keresztül tudja rendezni, szintén bejelentés alapján).

Amennyiben Ön a baleset vétlen károsultja, kárigényét 30 napon belül kell a károkozó biztosítójához eljuttatnia. A külföldön bekövetkezett káresemény bejelentésének határideje a hazaérkezés időpontjától számítandó.

Forrás: police.hu

Ismeretlen gépjármű által okozott káreseményt a károsultnak 30 napon belül kell bejelentenie a Magyar Biztosítók Szövetsége Gépjármű Kárrendezési Irodájánál, ilyen esetben ugyanis a megalapozott kárigényt az Iroda maga téríti meg.

Az üzembentartó, aki nem rendelkezik érvényes biztosítási szerződéssel, a bekövetkezett káreseményt 8 napon belül köteles bejelenteni a Kárrendezési Irodának. Fontos tudni, hogy amennyiben a biztosítottnak „csak" díjtartozása van, biztosítója a díjjal fedezett időszak végét követő 30 napig még köteles a kockázatvállalásra.

A biztosítási esemény bejelentésének elmulasztása, illetve az adatszolgáltatás nem teljesítése súlyos következményekkel járhat, ugyanis a biztosító mentesülhet a szolgáltatás teljesítése alól, amennyiben a mulasztás vagy hiányos adatszolgáltatás miatt, lényeges körülmények kideríthetetlenek maradnak.

Nem tagadhatja meg azonban a szolgáltatást abban az esetben, ha a baleset bejelentése ugyan a meghatározott időpontot követően jutott a biztosító tudomására, de minden lényeges elem rekonstruálható, és a károsult kimentette késedelmét.

Kárrendezéshez szükséges legfontosabb dokumentumok: baleseti bejelentő (másolata), helyszíni jegyzőkönyv (ha készült), vezetői engedély, forgalmi igazolvány, biztosítási kötvény (károkozóé).

(A tudnivalók második részét hamarosan közöljük – a szerk.)