A számla módosítása, adóbevallás önellenőrzése válhat szükségessé a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó Áfa-szabályok változása miatt – hívták fel az Origó figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői.

2021. április 1-jétől megszűnt a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó fordított adózás általános alkalmazhatósága. Csak azok a munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos szolgáltatások maradtak a fordított Áfa hatálya alatt, amelyek:

(i) az Áfa tv. 10. § d) pontja szerinti termékértékesítéshez (építési-szerelési munkával létrehozott, ingatlan-nyilvántartásba bejegyzendő ingatlan átadása),

vagy (ii) ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására, egyéb megváltoztatására irányuló építési szerelési és egyéb szerelési munkákhoz kapcsolódnak.

A változás következtében a munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos szolgáltatások túlnyomó többsége tekintetében 2021. április 1-jét követően az áfa-fizetésre az egyenes adózás szabályai az irányadók, azaz nem a szolgáltatás igénybevevője, hanem a szolgáltatás nyújtója köteles az állam felé bevallani és megfizetni az Áfát.

Átmeneti rendelkezések hiányában a módosítással érintett tárgyú munkaerő-kölcsönzési szolgáltatások vonatkozásában ugyanakkor alapvető jelentőséggel bír azok Áfa törvény szerinti teljesítési időpontjának a pontos meghatározása.

Az érintett ügyletek vonatkozásában, ha az Áfa törvény szerinti teljesítési időpont 2021. április 1-jét megelőző napra esik, akkor még a fordított adózás szabályai alkalmazandóak az ügyletre, míg ha az ügyletnek az Áfa törvény szerinti teljesítési időpontja 2021. április 1-jét követő napon következik be, ez esetben már az egyenes adózás szabályai alkalmazandóak.

A fentiekre tekintettel az időszaki elszámolású olyan munkaerő kölcsönzési ügyletek vonatkozásában kell különös körültekintéssel eljárni, amelyekre már nem alkalmazhatók a fordított áfa szabályai április 1-jét követően.

Az Áfa törvény az ilyen időszakos elszámolású ügyletek vonatkozásában három teljesítési időpontot állapít meg attól függően, hogy történt-e számlakibocsátás és a munkaerő-kölcsönzési szerződés szerint az ellenértéket mikor kell megtéríteni:

(i) főszabály szerint a teljesítési időpont az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napja

(ii) (ii) a főszabálytól eltérően a számla vagy a nyugta kibocsátásának időpontja a teljesítési időpont, abban az esetben, ha az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszakra vonatkozó ellenérték megtérítésének esedékessége és a számla vagy a nyugta kibocsátása az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napját megelőzi;

(iii) (iii) ha viszont az ellenérték megtérítésének esedékessége az elszámolással vagy fizetéssel érintett
időszak utolsó napját követő időpontra esik, ez esetben a teljesítési időpont az elszámolással, vagy fizetéssel érintett időszakra vonatkozó ellenérték megtérítésének esedékessége, de legfeljebb az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napját követő hatvanadik nap.

Abban az esetben, ha az elszámolási időszak egy része az április 1-je előtti időpontra esik, míg a másik része már április 1-je utánra, akkor a fordított adózás szempontjából nincs jelentősége, az időszakot nem kell megosztani fordított adózással és egyenes adózással érintett időszakra, hanem csak azt kell vizsgálni, hogy a fenti szabályok szerint a teljesítés időpontja 2021. április 1-jét megelőzi vagy 2021. április 1-jét követi-e.

Meg kívánjuk jegyezni, hogy a fentiek szerint összefoglalt teljesítési időpontot nem befolyásolja az Áfa-törvény azon szabálya, hogy a fordított adózás hatálya alá tartozó ügyletek vonatkozásában a fizetendő adót mikor kell megállapítani.

A fentiekben foglaltakra tekintettel a számlamódosítás szükségessége akkor merülhet fel, ha a számla kiállítására április 1-jét megelőzően került sor még a fordított adózás szabályai szerint, viszont az ügylet teljesítési időpontja a fentiekben ismertetett szabályok szerint április 1-jére vagy azt követő időpontra esik.

Forrás: Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda

Ilyen esetben, mivel az ügylet már nem tartozik a fordított adó tárgya alá, a számla kibocsátója köteles a számlát módosítani és a számlát az egyenes adózás szabályai szerint módosítani.

Amennyiben a szolgáltatás nyújtója a havi, illetve negyedéves áfa-bevallását követően módosítja a fentiek okán a számláját úgy, hogy a megfelelő számlának már szerepelnie kellett volna az adóbevallásban, ez esetben a szolgáltatás nyújtója önellenőrzéssel módosíthatja az ügylet teljesítési időpontját, illetve az ügylet teljesítési időpontját magában foglaló adó-megállapítási időszakról benyújtott áfa-bevallását is.

Amennyiben a szolgáltatás nyújtója a fentiek okán önellenőrzést végez, a számla befogadója köteles a levonható adó utólagos módosulását is elszámolni, ha az eredeti, fordított áfás számla alapján adólevonási jogot érvényesített – hangsúlyozták végezetül a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői.