Gyülekezési jog – mi minősül gyűlésnek? A gyülekezési jogról szóló törvény értelmében gyűlésnek minősül a legalább két személy részvételével közügyben való véleménynyilvánítás céljából tartott nyilvános összejövetel – mondta el az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Dr. Bálint Boglárka szerint a fogalomnak tehát három eleme van: azon legalább két személynek részt kell vennie, tehát a szervezőn vagy vezetőn kívül még valakinek mindig jelen kell lennie a gyűlésen, azt közügyben való véleménynyilvánítás céljából kell tartani, tehát nem tartoznak a törvény hatálya alá a sportrendezvények, koncertek, lakodalmak, körmenetek, stb., valamint annak nyilvánosnak kell lennie, ami akkor valósul meg, hogyha ahhoz bárki szabadon csatlakozhat.

Gyűlés szervezése, bejelentése

A gyűlés fogalmilag egy előre megszervezett esemény, így annak minden esetben van egy vagy több szervezője. A gyűlés vezetője annak szervezője, vagy több szervező esetén az általuk kiválasztott személy.

A gyűlés szervezője tehát az, aki a résztvevőket a gyűlésen való részvételre nyilvánosan felhívja, a gyűlést meghirdeti, továbbá a gyűlést megszervezi, és azt vezeti.

A szervező feladata, illetve felelőssége továbbá az is, hogy a gyűlés befejezését követően a gyűlés helyszínét a gyűlést megelőző állapotba hozzák, tehát pl. eltávolítsák a felállított építményeket, berendezéseket, plakátokat, eltakarítsák a gyűlés során keletkező hulladékot, illetve helyreállítsák az esetleges környezeti károkat.

A gyűlés vezetője az, aki meghatározza a gyűlés rendjét és lefolyását, ennek során dönt a szó megadásáról és megvonásáról, a gyűlés berekesztéséről vagy befejezetté nyilvánításáról és szétszéleszti a résztvevőket. Ő az, aki megteszi a rend biztosítása, illetve fenntartása érdekében szükségessé váló intézkedéseket. Ezek eredménytelensége esetén pedig a vezető feladata a gyűlést feloszlatása.

A gyűlés szervezőjét, illetve vezetőjét feladatainak ellátása érdekében rendezők segítik. A rendezők mindig nagykorú személyek, akiknek létszáma a résztvevők várható létszámához igazodik.

A rendezők egységesen „rendező" feliratú karszalagot vagy mellényt viselnek, és a vezető utasításainak megfelelően járnak el.

Aki közterületen nyilvános gyűlést szervez, a gyűlést annak megtartását megelőzően legfeljebb három hónappal, és legalább 48 órával köteles bejelenteni az illetékes rendőrkapitányságnak.

A bejelentésben meg kell jelölni a szervező, vagy a vezető nevét, lakcímét, valamint azt az elérhetőségét, amelyen a rendőrséggel kapcsolatot tart, a gyűlés helyszínét (útvonalát), kezdésének és befejezésének időpontját, célját, rendezőinek létszámát, résztvevőinek várható létszámát.

A bejelentést követően a szervezőnek vagy vezetőnek egyeztetnie kel a rendőrséggel. Az egyeztetés célja, hogy a rendőrség tudjon egyeztetni a szervezővel arról, milyen törvényi feltételei vannak a gyűlésnek és a kisebb hiányosságok miatt ne kelljen elutasító határozatot hoznia a rendőrségnek.

A gyűlés megtiltása

A bejelentés és egyeztetés után a rendőrség határozatot hoz, melyben vagy engedélyezi a gyűlés megtartását és megszabja ennek kereteit, vagy pedig megtiltja a gyűlés megtartását.

Forrás: Milous Chab - Dreamstime

Ez utóbbira akkor kerülhet sor, hogyha a gyűlés megtartása a közbiztonságot vagy a közrendet közvetlenül, szükségtelen és aránytalan mértékben veszélyezteti, illetve mások jogainak és szabadságának szükségtelen mértékű és aránytalan sérelmével jár.

A megtiltás további feltétele továbbá, hogy a közbiztonság, a közrend vagy mások jogainak és szabadságának védelme enyhébb korlátozással nem biztosítható.

A rendőrség megtiltó határozatával szemben fellebbezni ugyan nem lehet, de a közléstől számított három napon belül a szervező azt közigazgatási perben megtámadhatja. A bíróság a kérelem beérkezésétől számított három napon belül határoz.

A gyűlés feloszlatása

A gyűlést köteles feloszlatni annak vezetője, hogyha a gyűlés résztvevőinek magatartása a gyűlés törvényességét veszélyezteti és a rend másként nem állítható helyre.

A rendőrség köteles a gyűlést feloszlatni, hogyha
a) azt megtiltó határozat ellenére tartják meg,
b) a vezető a feloszlatási kötelezettségének, a rendőrség képviselőjének felhívása ellenére nem tesz eleget,
c) azt a tudomásul vett bejelentésben megjelölt helyszíntől, útvonaltól, időponttól, vagy időtartamtól eltérően úgy tartják meg, hogy a gyűlés megtiltásának lett volna helye, vagy
d) a gyűlés megtiltásának lett volna helye, de azt a bejelentés hiánya miatt nem tiltotta meg.

A gyűlés feloszlatásával szemben 15 napon belül lehet közigazgatási pert indítani.

Összefoglalás

A gyülekezési jogról szóló törvény alá tartozó gyűlések megtartásának tehát törvényben rögzített feltételei vannak. A gyűléseket a rendőrség felé kell bejelenteni, s bizonyos esetek fennállása esetén a rendőrségnek lehetősége van a gyűléseket feloszlatni.

A szervezőnek, illetve a vezetőnek azonban különös feladata van annak érdekében, hogy a gyülekezés mindvégig megőrizze békés jellegét, illetve a gyűlés ne járjon mások jogainak vagy szabadságának sérelmével.

https://das.hu/