Legyen szó akár egy közlekedési balesetről, akár egy jogellenes munkaviszony megszüntetésről, a sérelemdíj kérdésköre gyakran felmerül. Kevesen tudják azonban pontosan, hogy mi is az a sérelemdíj, mikor járhat és milyen összegre számíthatunk. A D.A.S. JogSzerviz szakértője járja körül a jogi környezetet.

Mi is az a sérelemdíj? A sérelemdíj egy anyagi jellegű követelés, amit azért követelhet az arra jogosult, mert személyiségi jogában megsértették – fejtette ki dr. Bálint Boglárka.

A sérelemdíj a személyiségi jogok megsértésének egyik szankciója, a nem vagyoni sérelmek orvoslására szolgál.

Milyen személyiségi jogok vannak?

A Polgári törvénykönyv néhány személyiségi jogot konkrétan megnevez. A személyiségi jogok sérelmét jelenti különösen:
a) az élet, a testi épség és az egészség megsértése;
b) a személyes szabadság, a magánélet, a magánlakás megsértése;
c) a személy hátrányos megkülönböztetése;
d) a becsület és a jó hírnév megsértése;
e) a magántitokhoz és a személyes adatok védelméhez való jog megsértése;
f) a névviseléshez való jog megsértése;
g) a képmáshoz és a hangfelvételhez való jog megsértése.

A fenti felsorolás azonban nem zárt, a jogszabály által biztosított védelem a nem nevesített személyiségi jogokra is kiterjed.

Mit kell bizonyítani ahhoz, hogy sérelemdíjat tudjunk követelni?

Vagyoni jellegű kár esetén a károsultnak kell bizonyítania azt, hogy a kárt a károkozó jogellenes magatartása okozta, illetve a bekövetkezett kár összegét is.

Ezzel szemben a sérelemdíj fizetésére kötelezésnek nem feltétele, hogy a sérelmet szenvedett személy a személyiségi jogsértés tényén kívül további hátrány bekövetkeztét bizonyítsa.

Érdemes ugyanakkor kiemelni, hogy a sérelemdíj nem „automatikus" következménye a személyiségi jog megsértésének.

A bírósági gyakorlat több esetben is megállapította, hogy nem jár sérelemdíj akkor, ha a jogsértés következében érintettet nem érte olyan nem vagyoni sérelem, ami sérelemdíj megítélésére ad alapot.

Ilyen eset lehet, ha például a jogsértés nagyon szűk körben, két személy között történt és a megsértett személyt nem érte érdemi hátrányos következmény.

Természetesen van arra lehetőség, hogy a személyiségi jog megsértését elkövető személy kimentse magát a felelősség alól.

Mentesülhet akkor, hogyha bizonyítja, hogy magatartása nem sértett személyiségi jogot, vagy éppen akkor is, hogyha a személyiségi jog megsértéséhez az azt elszenvedő személy hozzájárult.

Mennyi a sérelemdíj összege?

A sérelemdíj összegét sajnos egyáltalán nem egyszerű feladat meghatározni. Jogszabályaink még csak körülbelüli kereteket sem határoznak meg, ezt a feladatot áthárítják a jogalkalmazó bíróságokra.

A Polgári törvénykönyv pusztán annyit mond ki, hogy a sérelemdíj mértékét a bíróság az eset körülményeire – különösen a jogsértés súlyára, ismétlődő jellegére, a felróhatóság mértékére, a jogsértésnek a sértettre és környezetére gyakorolt hatására – tekintettel, egy összegben határozza meg.

Fontos, hogy ha a személyiségi jog megsértése következtében az érintettet ért nem vagyoni sérelem jelentéktelen súlyú, elenyésző jelentőségű, akkor a bírósági gyakorlat szerint sérelemdíjat nem lehet megítélni.

Forrás: Shutterstock

Mik lehetnek még a személyiségi jog megsértésének egyéb következményei?

Jelenleg hatályos jogszabályaink értelmében, akit személyiségi jogában megsértenek, a jogsértés ténye alapján az eset körülményeihez képest követelheti
a) a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását;
b) a jogsértés abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől;
c) azt, hogy a jogsértő adjon megfelelő elégtételt, és ennek biztosítson saját költségén megfelelő nyilvánosságot;
d) a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását és a jogsértéssel előállított dolog megsemmisítését vagy jogsértő mivoltától való megfosztását;
e) azt, hogy a jogsértő a jogsértéssel elért vagyoni előnyt engedje át javára a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint.

Ezen szankciók kérhetők akár a sérelemdíj iránti követelés mellett vagy attól függetlenül is.

Összefoglalás

Sérelemdíj iránti követeléssel akkor léphetünk fel, hogyha valamely személyiségi jogunkat egy másik személy vagy szervezet megsérti.

Tipikus területe a sérelemdíj iránti követeléseknek a személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek.

Ekkor ugyanis a károsult, sértett személy egészséghez, testi épséghez való joga sérül, ami alapot adhat sérelemdíj iránti követelésnek is.

https://das.hu/