A munkaviszony megszüntetésének egy speciális esete a csoportos létszámcsökkentés intézménye, amikor a munkáltató úgy dönt, hogy a cég gazdasági érdekei úgy kívánják, hogy rövid időn belül nagy létszámú munkavállalói csoporttól váljanak meg. Mivel a nagy létszámú elbocsátás a munkaerőpiacra is befolyással bírhat, ezért a Munka törvénykönyve speciális szabályozást állít fel erre az esetkörre. A D.A.S. JogSzerviz szakértője ismerteti a legfontosabb tudnivalókat.

Mi számít csoportos létszámcsökkentésnek? Önmagában az, hogy egy vállalkozás több embert bocsát el egy időben, az nem feltétlenül jelent csoportos létszámcsökkentést – fejtette ki dr. Sáfrány Írisz.

Az elbocsátott emberek számát, mindig a cégben foglalkoztatott munkavállalók számához kell viszonyítani. Ennek folyamán meg kell nézni, hogy a munkáltatói döntést megelőzően, mennyi volt a félévre számított átlagos statisztikai létszám, tehát, hogy mennyi munkavállalót foglalkoztatott a vállalkozás.

Erre tekintettel az minősül csoportos létszámcsökkentésnek, ha húsznál több és száznál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább tíz munkavállaló, száz vagy annál több, de háromszáznál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább a munkavállalók tíz százaléka, míg háromszáz vagy annál több munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább harminc munkavállaló munkaviszonyát kívánja a munkáltató a működésével összefüggő ok miatt megszüntetni.

Ha a munkáltató fél évnél rövidebb ideje alakult, a meghatározott munkavállalók átlagos statisztikai létszámát az adott időszakra vonatkozóan kell megállapítani.

Fontos megjegyezni, hogy a csoportos létszámcsökkentést nem az egész vállalkozásra nézve kell számítani, hanem az egyes telephelyekre tekintettel.

Tehát ha a munkáltatónak több telephelye van, akkor a fenti feltételeknek telephelyenként kell megvalósulnia azzal, hogy az egy megyében lévő telephelyeken foglalkoztatott, valamint elbocsátott munkavállalók létszámát össze kell számítani. (A főváros ilyen szempontból egy megyének minősül)

Ha egy munkavállaló eltérő telephelyeken dolgozik, akkor az ő szempontjából azt a telephelyet kell figyelembe venni, ahol a létszámcsökkentésről szóló döntés meghozatalakor dolgozik.

Tárgyalási kötelezettség

A munkáltató részéről egy ilyen döntés meghozatalát rendkívül sok előkészítő tevékenység előzi meg. Ilyen például az üzemi tanáccsal való egyeztetés.

A döntés meghozatala előtt tájékoztatni kell az üzemi tanácsot, hogy csoportos létszámcsökkentésre készül a cég, tájékoztatni kell annak okáról, a létszámcsökkentés tervezett mértékéről, időbeni ütemezéséről, a kiválasztás szempontjairól, valamint a munkaviszonyok megszüntetésével összefüggő juttatások mértékéről.

Az előzetes tájékoztatást követően a munkáltatónak és az üzemi tanácsnak le kell ülnie tárgyalni, amelynek elsődleges célja, hogy a csoportos létszámcsökkentést elkerüljék, a lehetőségekhez mérten az elbocsátott munkavállalók számát csökkentsék, illetve kidolgozzanak egy olyan tervet mely a létszámcsökkentés következményeinek enyhítését célozza.

Ha ezekben meg tudnak állapodni az üzemi tanáccsal, a munkáltató döntést hoz a létszámcsökkentés végrehajtásáról, melynek két sarkalatos pontja, hogy meghatározza az elbocsátani kívánt munkavállalók pontos létszámát, valamint a létszámcsökkentés időbeni ütemezését, mely legfeljebb harminc napot ölelhet fel.

Ha ez alatt az idő alatt a tervezett létszámcsökkentésen túl más munkavállaló is elbocsátásra kerül, akkor azt szintén hozzá kell számítani a létszámcsökkentés mértékéhez. Ilyen esetekben fontos megvizsgálni, hogy milyen okból történik a munkaviszony megszüntetés.

Ha a munkavállaló munkaviszonyát felmondással úgy szüntetik meg, hogy a felmondás indoka a munkáltató működésével függ össze vagy a munkaviszony megszüntetése a munkáltató által kezdeményezett közös megegyezés, akkor a munkavállalót a csoportos létszámcsökkentés szempontjából figyelembe kell venni.

Fontos, hogy a tárgyalások alatt bontakozik ki az, hogy mi alapján választják ki az elbocsátásra szánt munkavállalók csoportját. Ha például az a szempont, hogy azokat a munkavállalókat bocsátják el a cégtől, akiknek nincsen nyelvvizsgájuk és egy munkavállaló azért kerül elbocsátásra, mert nem tájékoztatta a céget a nyelvvizsgája megszerzéséről, akkor az a munkavállaló ezen oknál fogva nem érvényesíthet igényt.

Az üzemi tanácsnak a feladata, hogy erről a munkavállalókat tájékoztassa és minden munkavállaló be tudja jelenteni az összes olyan információt, amely hatással lehet a későbbi munkaviszony megtartására.
Állami foglalkoztatási szerv tájékoztatása

Mint azt már korábban is említettük a munkaerőpiacnak nem tesz jót, ha hirtelen nagy létszámú munkavállaló zúdul az álláskeresők táborába. Erre az állami foglalkoztatási szervnek fel kell készülnie, pont emiatt, a munkáltatónak a csoportos létszámcsökkentésről, az állami foglalkoztatási szervet a felmondások közlését megelőzően legalább 30 nappal tájékoztatnia kell.

Forrás: Thinkstock

A tájékoztatásban meg kell jelölni a munkavállalók létszámát, azonosító adatait, munkakörét és szakképesítését.

Így az állami foglalkoztatási szerv fel tud készülni rá, hogy milyen képzettségű emberek, hozzávetőlegesen milyen jellegű munkát fognak hamarosan nagy számban keresni.

A munkavállaló tájékoztatása

A munkáltató a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó döntéséről az érintett munkavállalót a felmondás közlését megelőzően legalább harminc nappal írásban köteles tájékoztatni. A felmondás a tájékoztatást követő harminc nap elteltét követően közölhető.

Ezeknek a határidőknek a betartásra azért rendkívül fontos, hogy a munkavállaló felkészülhessen arra, hogy a munkaviszonya meg fog szűnni. Ha a munkáltató a harminc napos előre tájékoztatási kötelezettségét nem tartja be, akkor a csoportos létszámcsökkentés folyamán közölt felmondása jogellenes lesz és a munkavállaló élhet a jogellenes felmondás miatt peres eljárás lehetőségével.

A csoportos létszámcsökkentés esetén tehát a határidők betartásának kulcsszerepe van, továbbá azt sem szabad elfelejteni, hogy mivel a munkaviszony megszüntetésére a munkavállaló érdekkörében felmerült okból kerül sor, ezért a munkavállalóknak jár végkielégítés, valamint a felmondási idő feléről is fel kell őket menteni.

https://das.hu/