Amikor szerződést kötünk egy szolgáltatóval, fontos szempont, hogy adott díjon milyen szolgáltatást kapunk. Sajnos vannak esetek, amikor egy szolgáltató monopolhelyzetben van, így nincs választási lehetőségünk a szolgáltatók között, de ebben az esetben is fontos, hogy kiszámítható legyen a választásunk. Amikor több szolgáltató jöhet szóba, akkor a szempontjaink szerinti összehasonlításnál kiemelt tényező a díj. Jogosan merül fel ezért a kérdés, hogy egy már megkötött szerződés esetén módosíthat-e a díjon az internetszolgáltató, és ha igen, akkor milyen feltételekkel.

Mivel az előfizetőknek nem érdeke a díjemelés, ezért az előfizető hozzájárulása hiányában nem kerülhetne sor díjemelésre, ha a jogszabály nem tenné lehetővé az egyoldalú szerződésmódosítást – hangsúlyozta a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Dr. Gombolai Éva szerint ugyanakkor nem lenne életszerű, hogy egy szerződés évtizedekig változatlan díjjal működjön, de az sem megengedhető, hogy a szolgáltató díjemelése indokolatlan és visszaélésszerű legyen.

Ezért a jog úgy rendelkezik, hogy az általános szerződési feltételek lehetővé tehetik az előfizetői szerződésnek az egyedi előfizetői szerződésre kiterjedő szolgáltató általi egyoldalú módosítását.

Ilyen egyoldalú szerződésmódosítás esetén az internetszolgáltató a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal köteles az érintett előfizetőket tartós adathordozón értesíteni.

Arról is tájékoztatást kell nyújtani, hogy az előfizetőt ilyen esetben felmondási jog illeti meg, az értesítésnek ki kell terjednie a felmondás feltételeire és a felmondás jogkövetkezményeiről szóló tájékoztatásra is.

Természetesen ez nem vonatkozik az általános szerződési feltételek azon módosításaira, amikor a változtatás új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződéses feltételeket nem érinti.

A nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó szolgáltató egyoldalú szerződésmódosításáról szóló értesítés kézhezvételétől számított 45 napon belül az előfizető azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az előfizetői szerződést.

Ez egyúttal azt is jelenti, hogy hűségidő vonatkozik a szerződésre, akkor is felmondható.

Mivel a szabályozás célja az, hogy az előfizetőnek ne romolhasson a helyzete a hozzájárulása nélkül, ez a jog csak akkor áll fenn, ha számára a módosítás tényleges hátrányt okoz.

Forrás: Shutterstock

Emiatt nem jogosult az előfizető így felmondani az előfizetői szerződést, ha a módosítás következtében az előfizetői szerződés, illetve a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételek az előfizető számára kizárólag előnyös módon változnak meg.

Értelemszerűen nem mondható fel módosításra hivatkozással a szerződés, ha az adminisztratív jellegű és nem tartalmaz az előfizető számára hátrányos rendelkezést, vagy kifejezetten jogszabályváltozáson, hatósági vagy bírósági döntésen alapul.

Nem tekinthető az előfizető számára előnyös módosításnak a díjak, a díjcsomagok, az adatforgalmi korlátozások, az adatátviteli sebességek, a lefedettség, a műsorterjesztési szolgáltatás keretében kínált csatornák összetételének módosítása – ide nem értve az csatornasorrend megváltoztatását, valamint azt, ha a módosítást megelőzően kínált csatornák a módosítást követően is elérhetőek az előfizető számára -, vagy a személyes adatok kezelésének az előfizető számára nem egyértelműen előnyös megváltoztatása, még akkor sem, ha azok előnyös változásokkal járnak együtt.

https://das.hu/