A 2013. évi CXXXVIII. törvény módosította a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényt, a változások pedig érintik a hamvak temetőn, temetkezési emlékhelyen kívüli elhelyezését, a búcsúztatást, a temetkezési szolgáltatásokat, és érintik a szociális temetés, a sírhely megváltás szabályait. A hatályos magyar jog szerint kivételes esetekben behajthatnak gépjárművek a temetőkbe, így például érvényes mozgáskorlátozott-igazolvánnyal rendelkező látogatót szállító gépjárművek, időkorlátozás nélkül behajthatnak a temetőkbe, de csak abban az esetben, ha a gyalogos forgalom ezt lehetővé teszi.

A hatályos jogszabályok szerint a hamvakat tartalmazó urna temetőn, temetkezési emlékhelyen kívüli elhelyezése esetén az eltemetésre köteles személy nyilatkozatában köteles vállalni, hogy az urnát kegyeleti igényeknek megfelelő körülmények között tárolja és az elhunyt közeli hozzátartozói részére a kegyeleti jog gyakorlásának lehetőségét biztosítja, valamint az elhunyt közeli hozzátartozóit az urna elhelyezésére szolgáló hely címének változásáról tájékoztatja.

A hamvak temetőn, temetkezési emlékhelyen kívül történő elhelyezése esetén a temető fenntartója az eltemetésre kötelezett személyek nyilatkozatairól külön nyilvántartást vezet.

Temetkezési szolgáltatási tevékenység a temetésfelvétel, az elhunytnak a kegyeleti igényeknek megfelelő temetésre való - az egészségügyi szolgáltató halott-kezelési feladatkörébe nem tartozó és az egészségügyi intézmény területén kívül végzett - előkészítése, a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás, a ravatalozás, a búcsúztatás, sírhelynyitás és visszahantolás, a sírba helyezés, a halott szállítás, a hamvasztás és az urnakiadás, az urnaelhelyezés, a hamvak szórása, az exhumálás, az újratemetés.

A hamvakat tartalmazó urnát az eltemetésre köteles személynek az elhunyt végrendelete, ennek hiányában a temető vagy temetkezési emlékhely befogadó nyilatkozata, vagy hamvak temetőn, temetkezési emlékhelyen kívüli elhelyezése esetén az eltemetésre kötelezett személy teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozatának meglétéről az elhunyt utolsó lakóhelye szerinti, az eltemetésre kötelezett személyek nyilatkozatairól szóló nyilvántartás vezetésére az önkormányzat által kijelölt köztemető igazolása alapján kell kiadni.

Az eltemetésre köteles személy nyilatkozata tartalmazza az eltemetésre köteles személy nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, nyilatkozat tételkori bejelentett lakcímét és a hamvak elhelyezése tervezett helyének címét.

A hamvakat tartalmazó urna temetőn, temetkezési emlékhelyen kívüli elhelyezése esetén az eltemetésre köteles személy nyilatkozatában vállalja, hogy az urnát kegyeleti igényeknek megfelelő körülmények között tárolja és az elhunyt közeli hozzátartozói részére a kegyeleti jog gyakorlásának lehetőségét biztosítja, valamint az elhunyt közeli hozzátartozóit az urna elhelyezésére szolgáló hely címének változásáról tájékoztatja.

Ha az elhunyt végrendelete a hamvak sorsáról nem rendelkezett vagy nincs végrendelet, a hamvak szétszórása esetén az eltemetésre köteles személy nyilatkozatának tartalmaznia kell azon kijelentést, hogy az elhunyt közeli hozzátartozói egyetértenek a hamvak szétszórásának helye, ideje és módja tekintetében.

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) kormányrendelet 33. § (3) bekezdése szerint a kiadott urna bármely olyan ingatlanon vagy temetkezési emlékhelyen elhelyezhető vagy eltemethető, ahol a tulajdonos (kezelő), továbbá az ingatlan jogszerű használója ehhez hozzájárult és a kegyeleti igények biztosíthatók. Ezek a rendelkezések a korábban temetőben elhelyezett urnára is alkalmazhatóak.

Forrás: 123rf.com

Indokolt esetben a temető vezetője vagy annak megbízottja a nagyon idős vagy járóképtelen, de mozgáskorlátozott-igazolvánnyal nem rendelkező személyt szállító gépkocsit beengedheti a temetőbe, ha az autó a gyalogos forgalmat nem akadályozza.

Szociális temetés keretében az elhunyt hűtéséről, szállításáról, továbbá az eltemettető választása szerint a hamvasztásról az állam gondoskodik. A szociális temetéshez az állam sírhelyet, koporsót, urnát és sírjelet biztosít.

A köztemető fenntartója jogszabályban meghatározott esetben a köztemetőben a koporsós temetések számára szociális parcellát, urnás temetések számára szociális temetkezési helyet jelöl ki.

Szociális temetés választása esetén az eltemettetőt temetési költségek nem terhelik, és azok hagyatéki teherként sem érvényesíthetők.

Ha az eltemettető a szociális temetésre vonatkozó jogszabályi előírásoktól eltér, köteles a temetéshez kapcsolódó előkészítés, öltöztetés, szállítás, hűtés, esetleges hamvasztás költségét, a sírhely megváltási díját, a felhasznált koporsó vagy urna és sírjel árát a költségviselő szervezet részére megtéríteni. Szociális temetésre nem kerülhet sor, ha a temetést szerződésben vállalták.