Az Európai Bizottság rendeletileg szabályozta azokat a szankciókat, mely az oroszországi székhelyű jogi személyek, szervezetek, vagy szerveknek nyújtandó jogi szolgáltatásra vonatkozik.

Korábban nagy bizonytalanság volt az ügyvédek között, hogy melyek azok a megbízások, melyek a szankciós lista szerint érintik az ügyvédséget és ezért fontos, hogy a Tanács 833/2014-es rendeletét az ügyvédek és a jogszolgáltatást keresők helyesen értelmezzék.

A jogi tanácsadási szolgáltatásokra vonatkozó szankciót úgy kell értelmezni, hogy azokat szűken csak az alábbi területeket foglalják magukban:
nem peres ügyekben és kereskedelmi ügyletekben való jogi tanácsadás, ilyen kereskedelmi ügyletekben és azok tárgyalása során való ügyvédi részvétel, jogi dokumentumok előkészítése vagy végrehajtása.

Fontos kiemelni, hogy időbeli hatály is kötődik a fenti tilalmakhoz, tehát nem tilosak azok a szolgáltatások amit feltétlenül nyújtani kell, mert azoktól nem foszthatók meg a rendelettel érintett jogi személyek. Ilyen a 2022. október 7-e előtt megkötött szerződések kiegészítése, vagy felmondása, a bírósági eljárásokban a védelemhez való jog gyakorlásához és hatékony jogorvoslathoz való gyakorlásához való segítségnyújtás továbbá az EU valamennyi tagállamában folyó bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági eljáráshoz való hozzáférés biztosítása érdekében az EU-s tagállamban hozott ítélet, vagy választottbírósági ítélet elismerése, vagy végrehajtása érdekében nyújtott szolgáltatások.

A rendeletben szabályozott korlátozások oroszországi székhelyű jogi személyek, szervezetek számára nyújtandó szolgáltatásokra vonatkozik, így felhívnánk a figyelmet arra, hogy oroszországi székhelyű jogi személy Union belüli fióktelepeivel kapcsolatos jogi tanácsadás szolgáltatása is tilosnak minősül. Ugyanakkor nem vonatkozik a tilalom az Oroszországtól eltérő országok joga szerint bejegyzett vállalatokra (Pl.: orosz alapítású, de magyar jog szerint létesült gazdasági társaság), vagy oroszországi illetőségű személyek tulajdonában lévő olyan társaságra, akinek székhelye nem Oroszországban van.

A tilalmi lista nem vonatkozik magánszemélyekre és a számukra nyújtandó jogi szolgáltatásokra, ezért ha olyan természetes személy számára kívánnak szolgáltatást nyújtani, akire egyébként más okból a tilalom nem terjed ki, akkor annak akadálya nincs.

Felmerül a kérdés, hogy mi történik akkor, ha a jogi tanácsadási szolgáltatást igénybevevő az Unió bármelyik tagországában bejegyzett cég, de a jogi tanácsadás közvetve az orosz anyavállalatának kedvez. Ez a szolgáltatás un. közvetett szolgáltatásnak minősül, ahol esetenként kell megvizsgálni, hogy az EU tagállamban bejegyzett cég jogi tanácsadással megtett lépései az anyavállalat, azaz az orosz székhelyű vállalat javát szolgálják-e avagy sem. Az ügyvédnek a fenti rendelkezéshez való megfelelés érdekében előre meg kell vizsgálnia a megbízás tárgyát és annak esetleges jogkövetkezményeit, ahhoz, hogy el tudja dönteni, hogy a megbízást elfogadja-e, vagy pedig az a rendelet szerint tilos jogi szolgáltatásnak minősül és így azt el kell utasítania.

A fenti előzetes vizsgálati kötelezettség terheli az ügyvédet, még a konkrét tanácsadás előtt, abban a kérdésben, hogy a szankció alóli mentesség fennáll-e annál a gazdasági szereplőnél, amelyet nem Uniós Tagállam, vagy Európai Gazdasági Térség valamely országa, Svájc, vagy a rendelet mellékletében felsorolt partnerországok joga szerint bejegyzett, vagy létrehozott vállalat tulajdonában vannak. A tilalmazott tevékenység nyújtásának elkerülése érdekében tehát minden esetben szükséges a rendelet szerinti ellenőrzések elvégzése, ennek mellőzése esetén az ügyvéd jogi tanácsadást nem nyújthat.

Gyakran felteszik a kérdést ügyvédek, hogy vajon a közjegyzőkre is vonatkozik-e a tilalom, vagy pedig ők szerződések, vagy egyéb jogügyletek teljesítéséhez szükséges nyilatkozatok hitelesítésével kapcsolatosan közreműködhetnek-e, vagy okiratokat készíthetnek-e. A Tanács rendeletében egyértelműen rögzíti, hogy a jogi dokumentumok előkészítése, vagy ellenőrzése, azt akár ügyvéd, vagy közjegyzői minőségben végzi bárki, tilosnak tekinthető. Ez a tilalom azonban nem vonatkozik az EU-ban folyó bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági eljárásokban hozott döntések végrehajtásához feltétlenül szükséges lépésekre, beleértve a közjegyzők okirat-hitelesítési eljárása is mentesülés alá esik.

Kiemelnénk, hogy az EU korlátozó intézkedései tehát biztosítanak kivételeket, amelyek különösen bírósági, közigazgatási, vagy választottbírósági eljárásokhoz kapcsolódnak, vagy ilyen ügyekben hozott ítéletek elismerését szolgálják.

Fontos azonban arra figyelmi, hogy az orosz jogalanyok számára nyújtott szolgáltatások, azaz szankció alól kivett jogi szolgáltatási tevékenységek, ne járjanak olyan jogi tanácsadással, amelyek az Unios szankciók kijátszásának minősülhetnek.