DJ-SZETT

TOLDI MOZI (V., BAJCSY-ZSILINSZKY U. 36-38.)