Önálló költségvetési fejezetet kap a Magyar Művészeti Akadémia

A köztársasági elnök is megerősíti majd tisztségében a Magyar Művészet Akadémia (MMA) elnökét, főtitkárának megbízatása öt évre szól, közgyűlésében pedig legfeljebb 200 rendes tag lehet. A művészeti akadémia a központi költségvetésben önálló fejezetet alkot - tartalmazza az MMA-ról szóló törvényjavaslat, amely pénteken került fel az Országgyűlés honlapjára.

 

A kormány márciusban százmillió forint átcsoportosítását rendelte el a Magyar Művészeti Akadémia létrehozásának támogatására. A Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter által beterjesztett javaslat értelmében a művészeti akadémia az önkormányzatiság elvén alapuló köztestület lesz, amely a művészettel - különösen az irodalommal, a zenével, a képző- és az iparművészettel, valamint az építészettel, a fotó-, a film-, az előadó-, a népművészettel -, továbbá a művészet elemzésével, támogatásával, oktatásával, hazai és nemzetközi bemutatásával, közkinccsé tételével és a magyar művészek képviseletével összefüggő országos közfeladatokat lát el.

A művészeti akadémiát rendes, levelező, tiszteleti és pártoló tagok alkotják. A tagokat a közgyűlés választja közvetlen és titkos szavazás útján. Az MMA rendes tagjainak száma legfeljebb 200 lehet, a rendes tagok a magyar művészeti életben kimagasló szellemi vagy alkotói teljesítményt felmutató művészek lehetnek.

Az előterjesztés értelmében az MMA véleményét a hazai művészeti életet, valamint az MMA működésének feltételeit érintő jogszabályok, kormányzati programok vagy intézkedések előkészítése során ki kell kérni. Az MMA a központi költségvetésben önálló fejezetet alkot, amely tartalmazza az MMA által irányított költségvetési szervek költségvetését is. Az MMA elnökét a magyar állampolgárságú rendes tagok közül három évre a közgyűlés választja; őt tisztségében a köztársasági elnök megerősíti. Az elnök legfeljebb egy alkalommal újraválasztható, és - hasonlóan a Magyar Tudományos Akadémia elnökéhez - kétévente számol be az Országgyűlésnek és évente tájékoztatja a kormányt a művészeti akadémia munkájáról. 

A Magyar Művészeti Akadémia további tisztségei és szervei

A köztestület legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés, amelyet az MMA rendes tagjai alkotnak. A közgyűlésen a levelező, a tiszteletbeli, valamint a pártoló tagok tanácskozási joggal vehetnek részt. Az MMA-nak évente legalább kétszer kell közgyűlést tartania. Két közgyűlés között a művészeti akadémia döntéshozó testülete az elnökség, amelyet az elnök, a két alelnök, a főtitkár és a közgyűlés által három évre választott négy rendes tag, valamint - ha van ilyen - a tiszteletbeli elnök alkot.
   
A köztestületi vagyonkezelés öttagú felügyelő testület ellenőrzi, amelynek egy tagját a kultúráért felelős miniszter, egy tagját az államháztartásért felelős miniszter, egy tagját az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter, egy tagját az Országgyűlés kulturális ügyekért felelős bizottsága nevezi ki és hívja vissza, egy tagját az MMA magyar állampolgárságú tagjai közül a közgyűlés választja és hívja vissza. Megbízatásuk öt évre szól.
   
Az MMA közfeladatai ellátását művészeti áganként vagy művészeti ágak csoportjaiként szerveződő tagozatok segítik, amelyeket a rendes és a levelező tagok alkotnak. Az elnököt feladatai ellátásában - a határon túli magyar ügyekben, illetőleg a nemzetközi ügyekben - két, a közgyűlés által három évre a rendes tagok közül választott alelnök segíti. Az alelnökök egy alkalommal újraválaszthatók. A főtitkárt - öt évre - a közgyűlés választja, aki legfeljebb egy alkalommal szintén újraválasztható. A közgyűlés - az elnökség ajánlására - az MMA rendes tagja számára tiszteletbeli elnöki címet adományozhat, egyidejűleg csak egy tiszteletbeli elnöke lehet a művészeti akadémiának.
   
A tisztségviselők a tevékenységükért az alapszabályban rögzített feltételek szerint díjazásban és költségtérítésben részesülhetnek.
   
Az MMA a vagyona terhére zártkörűen működő részvénytársaságot, korlátolt felelősségű társaságot alapíthat, vagy ilyen gazdasági társaságban részesedést szerezhet, de ezekben többségi befolyással kell rendelkeznie. A javaslat kimondja azt is, hogy az államtól ingyenesen átvett vagyon nem idegeníthető el és nem is terhelhető meg. Az MMA a köztestületi és egyéb feladatai ellátására, szervezése költségvetési szervet alapít, amelynek alkalmazottai közalkalmazottak.   

A törvény a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba, ezt követően 120 napon belül kell az MMA alakuló közgyűlését megtartani. Ezen az 1992. január 31-én alapított Magyar Művészeti Akadémia társadalmi szervezet azon tagjai vehetnek részt, ha ezen szándékukat kinyilvánítják.

KAPCSOLÓDÓ CIKK