Átadták a Magyar Művészeti Akadémia 2020. évi tagozati díjait. Az alábbiakban az indoklásokkal együtt közöljük az Akadémia által díjazottak teljes listáját.

A Magyar Művészeti Akadémia törekvése, hogy a magyar szellemi élet minél több jeles művészét, a művészetelmélet és a művészetszervezés, a művészetigazgatás területén tevékenykedő szakemberét támogassa. Ezen célkitűzése elérésének eszköze, hogy a köztestület elismeri és díjazza a kiemelkedő alkotótevékenységet, valamint a művészi és a művészeteket támogató területeken elért teljesítményt; ezzel segíti azt, hogy a díjazottak alkotómunkájukkal tovább gazdagítsák a magyar művészeti életet, illetve hozzájáruljanak a magyar művészeti élet értékeinek feltárásához, megismertetéséhez.

A Magyar Művészeti Akadémia kilenc tagozata évente két-két személy részére ítéli oda a tagozati díjat azzal, hogy legalább az egyik kitüntetett határon túli, vagy diaszpórában élő művész vagy művészetelméleti szakember. A díjazottak számára a tagozati díj lehetőséget biztosít az Akadémia köztestületi tagságára.

A 2020. évi tagozati díjakat – összesen 18-at – Vashegyi György elnök köszöntője után a tagozatok vezetői adják át a Magyar Művészeti Akadémia Andrássy úti irodaházában tartott kis ünnepségen.

A Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti-díja (Építőművészeti Tagozat)

A Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti-díját az Ybl- és Pro Architectura díjas Wagner Péter építész kapja hazai és nemzetközi elismerésben részesült műemlékvédelmi és rekonstrukciós munkái mellett végzett, évtizedek óta tartó felfedező, értékmentő, rendszerező, az építészet formakincsének nemzeti sajátosságait megörökítő munkájának elismeréseként.

A Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti-díjában részesül Köllő Miklós Kájoni János-díjas építész, a székelyföldi településszerkezetek morfológiájának kutatásai mellett, a faépítészet terén a helyi építészeti értékek védelmét az ökológiai szempontokkal összekötő építőművészeti alkotó és oktatói munkássága elismeréseként.

Szőts István-díj – a Magyar Művészeti Akadémia Film- és Fotóművészeti-díja (Film- és Fotóművészeti Tagozat)

Szőts István-díjban részesül Bálint Zsigmond – Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszttel kitüntetett – erdélyi fotóművész több évtizedes, magas színvonalú alkotómunkássága elismeréseként, valamint az erdélyi falvak világát, szokásait, tárgyi és szellemi néprajzát mély empátiával megörökítő tevékenységéért.

Szőts István-díjat vehet át Tóth Péter Pál rendező, operatőr kvalitásos, problémaérzékeny dokumentumfilmek és filmszociográfiák készítőjeként többévtizedes alkotói munkásságáért, valamint jelentős filmkritikusi tevékenysége elismeréseként.

A Magyar Művészeti Akadémia Iparművészeti- és Tervezőművészeti-díja (Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozat)

László Ottó a felvidéki Gömör tájegység kézműves iparának autentikus őrzője és a helyi szellemi hagyományok hiteles átörökítője. A fémmegmunkálás mindennapi gyakorlatának praktikus tárgykészletei mellett művészi igényű ötvösművészeti alkotásai emelik munkásságát az iparművészet klasszikus tárgyalkotó területének különleges helyére. Tevékenységének elismeréseként a Magyar Művészeti Akadémia Iparművészeti- és Tervezőművészeti-díjában részesül.

A Magyar Művészeti Akadémia Iparművészeti- és Tervezőművészeti-díját kapja Lelkes László. Sokoldalú iparművészeti tevékenységének alapjait az ötvösművészet területén szerezte, mégis belsőépítészeti és építészeti fotóinak köszönheti szakmai elismertségét. Az alkalmazott grafika műfajában folytatott kísérletező tevékenysége mellett művészkönyvekkel járult hozzá a hazai iparművészet kiemelkedő alkotóinak megismertetéséhez.

Illyés Gyula-díj – a Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi-díja (Irodalmi Tagozat)

Illyés Gyula-díjban részesült Szávai Géza Déry Tibor-díjas író, műfordító, kritikus. Sokrétű, kiterjedt életművével, prózaírói, kritikusi, szerkesztői munkásságával jelentős mértékben hozzájárult az elmúlt negyven év magyar irodalmának sokszínűségéhez, értékeinek gyarapításához. Műveiben a rendszerváltás utáni Magyarország egyéni és közösségi válsághelyzetének hiteles elemzőjeként a világregény műfajának megteremtésére tesz kísérletet.

Az Illyés Gyula-díjat kapja Tari István költő, prózaíró, fotó- és filmművész, újságíró, a délvidéki magyar szellemi és társadalmi élet egyik legsokoldalúbb egyénisége. Egész életművét a történelmi távlatban való gondolkodás, a felelősségérzet, a délvidéki magyarság megmaradásáért való jogos aggodalom és tenni akarás jellemzi.

A Magyar Művészeti Akadémia Képzőművészeti-díja (Képzőművészeti Tagozat)

A Magyar Művészeti Akadémia Képzőművészeti-díjában Kolozsi Tibor Kolozsváron élő Munkácsy-díjas szobrász részesül, amellyel a tagozat a művész sokrétű szobrászi, értékmentő restaurátori, művészpedagógusi, valamint művészegyesület-vezetői tevékenységét kívánja elismerni.

Muzsnay Ákos a nyomtatott grafika különböző műfajaiban megalkotott, lírai érzékenységű, nemegyszer drámai feszültségeket hordozó nyomatai és a nagyméretű, gyakran szakralitásba emelkedő egyedi rajzai, valamint a kisplasztika és az éremművészet területein létrehozott alkotásai nagyrabecsüléseként veheti át a Magyar Művészeti Akadémia Képzőművészeti-díját.

Cs. Szabó László-díj – a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti-díja (Művészetelméleti Tagozat)

A Cs. Szabó László-díjban, a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti-díjában részesül dr. Máté Zsuzsanna esztéta, esztétikatörténész, Madách Imre-díjas irodalomtörténész, a Szegedi Tudományegyetem Művészeti Intézetének habilitált tanára, a filozófiatudományok kandidátusa. Fáradhatatlanul támogatja a fiatal generáció művészeti vagy művészettudományi munkáját. A magyar esztétikatörténet értékeinek újrafelfedezése és megőrzése: számára a múlt éltetését jelenti; míg többszintű tehetséggondozása az érték-gazdag jövőbe vetett hitén alapul.

Cs. Szabó László-díjat kap Koncsol László József Attila-díjas felvidéki költő, író, irodalomtörténész, műfordító, szerkesztő. Életműve az igény és minőség dolgában változatlannak mutatkozik, mércéje az egyetemesség, annak igényével ölelte fel nemcsak a reformkor magyar irodalmát, hanem kortársai életművét. Verselemzéseiben Vörösmartytól József Attilán át Weöres Sándorig és Pilinszky Jánosig költészetünk olyan mélységeit tárta fel, aminő kevés született az irodalomtudományban. Műfordítóként értő tolmácsolója a cseh és szlovák irodalomnak.

Erdélyi Zsuzsanna-díj – a Magyar Művészeti Akadémia Népművészeti-díja (Népművészeti Tagozat)

Zentai Tünde néprajzkutató, tanár, a magyar szakrális néphagyomány kutatásáért, nemzeti művelődésünk értékeinek feltárásáért, kimagasló szakmai publikációk szerzőjeként és szerkesztőjeként, a néprajztudományi és népművészeti szakmai közélet évtizedek óta aktív és kiemelkedő munkát folytató tagjaként részesül az Erdélyi Zsuzsanna-díjban, a Magyar Művészeti Akadémia Népművészeti-díjában.

Nagy György famíves népművész, a Gömöri Kézművesek Társulásának alapítója, a Felvidéki Magyar Kézműves Szövetség alapító tagja. A Felvidék magyar népművészetének életben tartásáért és továbbörökítéséért végzett tevékenységéért, áldozatos közösségformáló munkája elismeréseként az Erdélyi Zsuzsanna-díjjal jutalmazzuk.

A Magyar Művészeti Akadémia Színházművészeti-díja (Színházművészeti Tagozat)

Csiky András a Kolozsvári Állami Magyar Színház nyugalmazott művésze, a XX. század második felének egyik legmarkánsabb erdélyi magyar színészegyénisége. A magyar színjátszás ikonikus alakja, aki nemcsak művészi munkájával, de vezetői képességével is sokat tett az erdélyi magyar színjátszás minőségi életben tartásáért, melynek megbecsüléseként kapja a Magyar Művészeti Akadémia Színházművészeti-díját.

A Magyar Művészeti Akadémia Színházművészeti-díját kapja Egri Márta Jászai Mari-díjas színésznő, 2015 óta a tatabányai Jászai Mari színház tagja. Száznál több színházi produkcióban, számos játék- és tévéfilmben bizonyította tehetségét, közösségteremtő erejét, szakmai alázatát. Jelenléte minőségi védjegy, legyen szó filmes, színpadi, szinkron vagy rádiós munkáról. 2015-ben a Gobbi Hilda által alapított Aase-díjat vette át, mellyel a magyar színházi előadások epizódszerepeinek megformálóit ismerik el.

A Magyar Művészeti Akadémia Zeneművészeti-díja (Zeneművészeti Tagozat)

Dr. Béres Melinda hegedűművész, a Kolozsvári Gheorghe Dima Zeneakadémia előadótanára szólistaként, kamarazenészként a régi zene több területén is maradandót alkotó magas szintű művészi és igényes zenepedagógiai munkássága, Erdély városaiban tartott mesterkurzusai elismeréseként a Magyar Művészeti Akadémia Zeneművészeti-díját érdemelte ki.

Dr. Józsa Mónika karnagy, egyetemi tanár, a Felvidék zenei életének vezető egyénisége, számos jelentős kitüntetés birtokosa. Kiemelkedő munkásságának középpontjába az elmúlt századok, valamint a kortárs magyar kórusmuzsika megszólaltatását állítja, és így tanítványaival, kórusaival és közönségével együtt őrzi a magyar zenekultúra – különös figyelemmel pedig a Zobor-vidéki népzene legnemesebb hagyományait. E tevékenységének méltatásaként kapja a Magyar Művészeti Akadémia Zeneművészeti-díját.