Régiók Bizottsága

A Régiók Bizottsága (CoR) a települések, régiók érdekeit fogja össze, amit az indokol, hogy a legtöbb uniós jogszabályt ezeken a szinteken kell alkalmazni. Elsősorban arra ügyel, hogy lehetőség szerint csak olyan kérdésekben döntsön az Unió, amelyekben nem lehet helyi megoldást találni. Hatásköre csak a véleményalkotásra terjed ki. Fontos szerepe, hogy az uniós döntések előtt eljuttassa a vezető intézményekhez a helyhatóságok, regionális kormányok véleményét.

Ez a szervezet a legfiatalabb az összes közül, hiszen az 1991-es Maastrichti Szerződés hozta létre, és első ülését 1994-ben tartotta. Tagjait a tagállamok küldik, fele részben a helyhatóságok, fele részben a regionális hatóságok képviselői közül. A Régiók Bizottságának létrehozását elsősorban az a tény indokolta, hogy az uniós jogszabályok háromnegyedét át kell venniük a helyi és regionális hatóságoknak is, így logikus, hogy részt vegyenek azok előkészítésében is. A másik fő ok pedig az volt, hogy ahogy az EU az integráció terén előresietett, a polgárok erősen lemaradtak, és úgy érezték, eltávolodtak a közös intézményektől. Ezt a távolságot akarták áthidalni azzal a megoldással, hogy a lakosokhoz legközelebb álló választott intézményeket, az önkormányzatokat beemelték az EU döntéshozatali folyamatába.

A szerződés meghatározza, hogy mely területeken kell kikérni a CoR álláspontját. Ezek a gazdasági és szociális kohézió, az összeurópai ipari rendszerek, az egészségügy, az oktatás és a kultúra. Az 1999-ben hatályba lépett Amszterdami Szerződés ezt kiegészítette a foglalkoztatás- és szociálpolitikával, környezetvédelemmel, továbbképzéssel és közlekedéssel is. Ezekben a témákban ki kell kérni a CoR véleményét, de ezeken kívül is fordulhat a Parlament, a Tanács és a Bizottság is a testülethez, mint ahogyan az önállóan, kérdés nélkül is kifejtheti véleményét.

A CoR számára három alapelv határozza meg a véleményalkotást:

Szubszidiaritás: Ez azt jelenti, hogy minden döntést a lehető legalacsonyabb szinten kell meghozni. Azaz nincs szükség összuniós döntésre olyan ügyekben, amelyeket a nemzetállamokon, régiókon vagy akár az egyes településeken belül is meg tudnak oldani.
 
Közelség: Az összes hatóságnak átláthatóan, közérthetően kell működnie. Mindenki számára hozzáférhetőnek kell lennie azoknak az információknak, hogy ki miért felelős és biztosítani kell, hogy a polgárok eljuttathassák véleményüket a döntéshozókhoz.

Partnerség: Az európai kormányzás elve a négy hatalmi szint, az európai, a nemzeti, a regionális és a települési kormányzat együttműködését jelenti. Minden szint nélkülözhetetlen a döntéshozatalban, azaz minden kormányzati szintet be kell vonni a döntésekbe.

A Régiók Bizottságának 222 tagja van. A képviselők hat munkacsoportot alkotnak. A munka ezekben zajlik, a munkacsoport javaslatáról a CoR plenáris ülésén egyszerű többséggel határoznak. Az így kialakított álláspont a CoR hivatalos álláspontja, amelyet megküldenek a Tanács, a Bizottság vagy a Parlament számára. A képviselők emellett négy politikai csoportba is szerveződnek: az Európai Szocialista Párt, az Európai Néppárt, az Európai Liberális Demokrata és Reform Párt, valamint az Európai Szövetség, jelenik meg a Régiók Tanácsában.

A CoR tagjai a Nizzai Szerződés szerint azok lehetnek, akik saját országukban helyi vagy regionális választott tisztséget töltenek be (nálunk: helyi vagy megyei önkormányzati képviselő, polgármester), vagy olyan hivatalt látnak el, ami a parlamentnek tartozik felelősséggel.