[origo]
Nyomtatás

T�bbmilli�rdos b�ntet�s a bankk�rty�k miatt
2009. szeptember 24., csütörtök, 9:47


K�zel k�tmilli�rd forint b�rs�got szabott ki �sszesen a Gazdas�gi Versenyhivatal (GVH) a k�rtyat�rsas�gokra �s t�bb�hazai bankra. A Visa �s a Mastercard enyh�tett b�ntet�se 477-477 milli� forint, az �gyben �rintett h�t�bank b�rs�ga pedig �sszesen 968 milli�forint. Az OTP jelezte, hogy befizeti a c�gre kir�tt 281 milli�s b�rs�got, de nem �rt egyet a d�nt�ssel �s megteszi a sz�ks�ges jogi l�p�seket.�A Mastercard�fellebbez a d�nt�s ellen �s a Visa sem tartja jogosnak a b�rs�g kiszab�s�t.


A magyar bankok a Visa �s a Mastercard k�rty�kra egyar�nt �rv�nyes, mindk�t t�rsas�g eset�ben azonos m�rt�k� bankk�zi jutal�kot �llap�tottak meg, ami alkalmas a piaci verseny korl�toz�s�ra - �llap�totta meg a GVH.

A GVH a k�rtyat�rsas�gok magatart�s�t is jogs�rt�nek min�s�tette, mert a v�llalkoz�sok magatart�sa tette lehet�v�, hogy a bankok versenykorl�toz� meg�llapod�st k�ssenek. A versenykorl�toz� meg�llapod�st megk�t� bankok �s a k�t k�rtyat�rsas�g b�rs�got kapott, a meg�llapod�shoz ut�lag csatlakoz� p�nzint�zetek eset�ben csak jogs�rt�st �llap�tott meg a GVH.

1996-ban kezd�d�tt

A hazai bankok m�g 1996-ban meg�llapodtak arr�l, hogy a Visa �s a Mastercard k�rty�kra azonos m�rt�k� bankk�zi jutal�kot �llap�tanak meg. Emiatt a k�t k�rtyat�rsas�g, tov�bb� a k�rtyaelfogad� bankok k�z�tti verseny csak torz, korl�tos m�don alakulhatott ki. A bankok meg�llapod�sa ugyanis k�zvetetten befoly�solta (egys�ges�tette) a bankk�rty�val val� fizet�s lehet�s�g�t biztos�t� keresked�k �ltal fizetend� d�j m�rt�k�t. Pedig ez a d�j a bankk�rtyaolvas� termin�lokat biztos�t� bankok k�z�tti verseng�s egyik legfontosabb t�nyez�je.

A GVH szerint a verseny felt�telei adottak lettek volna, hiszen r�szben m�s bankok voltak a tagjai a Visa �s megint m�sok a Mastercard rendszer�nek, ami norm�lis esetben elt�r� bankk�zi jutal�k alkalmaz�s�hoz vezethetett volna. A nemzetk�zi bankk�rty�s tranzakci�k d�jai elt�r�ek voltak, valamint a Visa �s a Mastercard eset�ben 1996 el�tt a k�t k�rtyat�rsas�g elt�r� d�jakat alkalmazott - �llap�totta meg a GVH.

2008-t�l a meg�llapod�s felmond�s�t k�vet�en ism�t elt�r� d�jak �rv�nyes�lnek. A Mastercard �s a Visa r�szt vett a verseny korl�toz�s�ban, hiszen a k�t v�llalkoz�s szab�lyzata lehet�s�get adott arra, hogy a magyar bankok k�z�sen, mindk�t k�rtyat�rsas�gra azonos d�jakat �llap�thassanak meg. Nem �letszer�, hogy a k�t v�llalkoz�s ne tudott volna a bankok magatart�s�r�l, s a bankok is elismert�k, hogy kezdetben a k�t v�llalkoz�s kifejezetten seg�tette �ket egyezs�gre jutni.

H�t bank �rintett

A GVH indokoltnak tartotta b�rs�g kiszab�s�t is azokra a szerepl�kre, akik tev�kenyen r�szt vettek a versenytorz�t� meg�llapod�s l�trehoz�s�ban. A meg�llapod�s ugyanis versenyt�rsak k�z�tti kapcsolatot �rintett, annak kifejezetten versenykorl�toz� c�lja is volt, �s hogy hossz� ideig �reztette hat�s�t. A GVH a h�t bankra �sszesen 968 milli� forint (Budapest Bank Zrt-re 188 milli�, OTP Bank 281 milli�, MKB 84 milli�, CIB 91 milli�, Erste 107 milli�, K&H 127 milli�, ING 90 milli�), a k�t k�rtyat�rsas�gra 477-477 milli� forint b�rs�got szabott ki.

A b�rs�g alapj�ul a 2004-2007 �vekben orsz�gosan kifizetett bankk�zi jutal�k jogc�men az �sszes kibocs�t� bankn�l befolyt teljes �sszeget vette a versenyhat�s�g. A b�rs�g�sszegek meg�llap�t�s�n�l a GVH figyelembe vette az �rintett bankok 1996-os �s mai piaci s�ly�t egyar�nt.

Enyh�t� k�r�lm�ny

Jelent�s enyh�t� k�r�lm�nyekk�nt tekintettel volt a GVH arra, hogy az elj�r�s al� vontak maguk is felismert�k, hogy a bankk�zi jutal�k m�rt�k�n v�ltoztatni kellett volna az elj�r�s egy�ttm�k�d� magatart�st tan�s�tottak. �gy p�ld�ul a jogs�rt�s felt�r�s�t, a t�rt�neti esem�nyeket pontosabban megvil�g�t�, saj�t versenyjogi felel�ss�g�k meg�llap�t�s�hoz sz�ks�ges iratokat maguk szolg�ltatt�k �s az elj�r�s megindul�s�t k�vet�en tev�kenyen egy�ttm�k�dtek, jelent�s anyagi terhet jelent� k�telezetts�gv�llal�si javaslatot dolgoztak ki.�

A meg�llapod�s egyes elemeir�l tudom�ssal b�rtak �llami szervek. R�szben hasonl� meg�llapod�sokat az Eur�pai Bizotts�g ezid�ig nem s�jtotta b�rs�ggal. A k�t k�rtyat�rsas�g eset�ben ugyanezen, az enyh�t� k�r�lm�nyek f�ny�ben cs�kkentett �sszeget szabta ki b�rs�gk�nt a GVH.

Reag�lnak az �rintettek

A h�tb�l hat�bank k�z�s k�zlem�nyben fejtette ki v�lem�ny�t, amelyben tudom�sul veszik a d�nt�st, de mindenkinek a saj�t bel�t�s�ra b�zza, hogy tesz-e jogi l�p�seket a helyzet ellen. �rvel�s�k szerint a jutal�krendszer nem �rinti a fogyaszt�kat, mivel a k�rtyahaszn�lat ingyenes. Ebb�l pedig k�vetkezik, hogy �gy aligha lehet versenykorl�toz� az egys�ges �raz�s.

A bankok j�hiszem�en j�rtak el a t�m�ban, s nem csak nyilv�nosan tev�kenykedtek, hanem a jegybankot bevonva v�gezt�k a GVH �ltal el�t�lt aktust. Mint fogalmaztak: "a k�rtyahaszn�lat elm�lt �vekben tapasztalt terjed�se, valamint az elfogad�helyek sz�m�nak dinamikus n�veked�se igazolja a hazai bankk�zi jutal�krendszer megfelel� szintj�t �s piac�p�t� jelent�s�g�t."�Kov�cs Antal, az�OTP Bank vez�rigazgat�-helyettese egy cs�t�rt�ki sajt�t�j�koztat�n jelezte,�a t�rsas�g nem �rt egyet a GVH d�nt�s�vel. A b�rs�got befizeti a bank, de egy�ttal megteszik a sz�ks�ges jogi l�p�seket is -�tette hozz�Kov�cs Antal.

A MasterCard k�z�lte, fellebbez a d�nt�s ellen. A c�g szerint sem a bankok, sem�a MasterCard nem k�vettek el jogs�rt�st - k�z�lte a k�rtyat�rsas�g. A GVH d�nt�se a magyarorsz�gi bankok k�z�s egyeztet�se sor�n kialak�tott, 1997 �s 2008 j�liusa k�z�tt �rv�nyben�l�v��belf�ldi bankk�zi jutal�kaival kapcsolatban sz�letett, �s nem �rinti a jelenleg �rv�nyben lev� bankk�zi jutal�kokat, melynek �sszeg�t a MasterCard �llap�totta meg.

A Visa Europe c�folja, hogy egys�ges bankk�zi d�jakat �llap�tott volna meg Magyarorsz�gon, a bankk�rtya kibocs�t� szerint nem volt jogalapja a GVH-b�rs�gnak. A bankk�rtya kibocs�t� ez�rt abban b�zik, hogy a fel�lvizsg�lati jogk�r�kben elj�r� b�r�s�gok megv�ltoztatj�k a GVH d�nt�s�t.

A bankk�zi jutal�koknak fontos szerep jut a rendszer m�k�d�si k�lts�geinek kiegyenl�t�s�ben a k�rtyabirtokos bankja (kibocs�t�) �s a keresked� bankja (elfogad�) k�z�tt. Ha a kibocs�t� bank k�lts�geinek egy r�sz�t az elfogad� bank nem v�llaln� �t, �gy a kibocs�t� bank arra k�nyszer�lne, hogy a k�rtyabirtokosnak biztos�tott szolg�ltat�sokat cs�kkentse. Ennek eredm�nyek�ppen a k�rtyabirtokosok �s a keresked�k kevesebb fizet�si alternat�va k�z�l v�laszthatn�nak, cs�kkenne a piaci verseny, a k�rtyahaszn�lat, �s a k�rtyaelfogad�s k�lts�gei n�n�nek.

Hasonl� v�lem�nyen van Homa P�ter bankk�rtyaszak�rt�,�szerinte a GVH�d�nt�se��rt a bankk�rty�k piac�nak, elk�pzelhet�, hogy a piaci szerepl�k sz�ma hasonl� hat�s�gi l�p�sek eredm�nyek�nk sz�k�lni fog, ami nem seg�ti a verseny. A b�ntet�s �sszege�nagyon magas, ennek kapcs�n pedig elk�pzelhet�, hogy a k�rtyat�rsas�gok �s a bankok�ezt a kiad�st megpr�b�lj�k �th�r�tani a fogyaszt�kra, ami a d�jak emelked�s�t jelentheti - tette hozz� Homa P�ter.��