Száz éve, 1918. január 26-án született Nicolae Ceausescu román kommunista diktátor, akit a körülötte kialakult személyi kultusz csúcspontján Conducatorként azaz Vezérként és a "Kárpátok géniuszaként" magasztalt a hivatalos sajtó. A közép-kelet-európai kommunista rendszerek 1989-90-es összeomlása egyedül Romániában járt fegyveres harccal, és súlyos véráldozattal, Ceausescu és felesége pályafutására katonai kivégzőosztag tett pontot.

Részeges pásztor gyermeke, és fejedelmi leszármazott egy személyben

Nicolae Ceausescu, a legújabb kori román történelem egyik legellentmondásosabb figurája az Olt megyei Scornicestiben látta meg a napvilágot, 1918. január 25-én. Apja, Andruță Ceaușescu, Vrancea megyéből származó pásztor volt, aki rendszeresen alkoholizált és verte a családját.

Nikolae Ceausescu 1936-ban, 18 éves korábanForrás: Wikimedia Commons

Szemben az 1989-es forradalom után elterjedt népszerű közvélekedéssel édesanyja, Alexandrina nem tatár, hanem Tudor Vladimirescu havasalföldi fejedelem egyenesági leszármazottja volt.

A "Conducator" hatalma csúcsánForrás: CBS

Az alig tízezer lakosú városkát a román diktátor 1965-ben történt hatalomra jutása után "szocialista mintatelepüléssé" akarta változtatni, 1988-ban várossá nyilváníttatta, a ledózerolt parasztházak helyébe pedig kockaházakat építtetett, egyedül szülőházát hagyták épen.

Egyszer majd én leszek Románia Sztálinja!

Tizenegy évesen, cipészinasként került Bukarestbe, ahol 1932-ben belépett az illegális kommunista pártba.

A kommunista ifjúsági szervezet egyik vezetőjeként 1936-ban, majd 1940-ben is bebörtönözték.

A második világháború kitörése után a földalatti kommunista párt ifjúsági szervezete, a Kommunista Ifjúsági Szövetség (UTC) elnökévé választották.

Ceausescu a második világháború kitörésének évében, 1939-benForrás: Wikimedia Commons

Részt vett az Antonescu-rezsim elleni harcban,

és fiatalkorában nagy csodálója volt a szélsőségesen nacionalista Vasgárdának.

A fiatal Ceausescu többször is hangoztatta, hogy egyszer majd ő lesz Románia Sztálinja.

Ion Antonescu Hitler legfőbb kelet-európai szövetségese és Románia későbbi diktátora a szélsőjobboldali Vasgárda vezetőjével, Corneliu Codreanuval, 1935-benForrás: Wikimedia Commons

Először 15 éves korában került összeütközésbe a törvénnyel, de nem illegális politikai munkája, hanem egy utcai verekedés miatt. Paradox módon a rács mögött kezdődött felívelni a politikai karrierje.

Ceausescu 1944 augusztusában, a romániai szovjetbarát fordulat utáni napokbanForrás: Wikimedia Commons

Amikor 1943-ban átszállították a zsilvásárhelyi börtönbe, Gheorghe Gheorghiu-Dej, a második világháború utáni Románia első teljhatalmú kommunista vezetője lett a cellatársa, aki szárnyai alá vette, és megismertette a marxista-leninista eszmékkel, valamint a párt ugyancsak bebörtönzött vezetőivel.

A suszterinasságtól az uralkodói allűröket megtestesítő jogarig

Ceausescu 1944 után a szokásos pártkarriert futotta be.1947-ben először mezőgazdasági, majd 1950 és 1954 között honvédelmi miniszterhelyettes lett, ekkor kapott tábornoki rangot is. Ugyancsak 1947-ben vette feleségül Elena Petrescut, akitől három gyermeke származott.

A diktátor felesége Elena Ceausescu, akit 1947-ben vett nőülForrás: Wikimedia Commons

Egykori zsilvásárhelyi mentorának, Gheorghe Gheorghiu-Dej-nek köszönhetően rövid idő alatt fényes karriert futott be a pártapparátuson belül is. Gheorghiu-Dej 1952-ben a rivális frakciókkal, főként a moszkovitákkal való leszámolás után juttatta be a Központi Bizottságba pártfogoltját, aki két évvel később a Politikai Bizottság tagja, majd a Központi Bizottság titkára, a rendszer második embere lett.

Gheorghe Gheorghiu-Dej román pártvezető Nyikita Szergejevics Hruscsov, az SZKP első titkárának társaságában. Gheorghiu-Dej volt Ceausescu legbefolyásosabb párton belüli támogatójaForrás: Origo

Ceausescu 1965-ben, Gheorghiu-Dej halála után a Román Kommunista Párt első titkára (később: főtitkára) lett,

megszerezve ezzel a párt és az államapparátus feletti kizárólagos hatalmat.

1967-től az Államtanács elnökévé, 1969-től pedig a hadsereg főparancsnokává is megválasztották. Moszkva kívánságaival nem egyszer szembeszálló független nacionalista politikájának köszönhetően kezdetben roppant népszerűségnek örvendett Romániában, sőt, Nyugaton is úgy tekintettek rá, mint a Varsói Szerződés "Titójára".

Tito jugoszláv, ( a kép bal szélén) és Ceausescu román pártvezetők. Ceausescura csaknem olyan, a Szovjetuniótól magát függetlenítő "jó kommunistaként" tekintettek a nyugati politikusok, mint jugoszláv elvtársáraForrás: Pinterest

Hatalmát 1974-ben tovább erősítette a személyére szabott államfői tisztséggel. Ekkortól már nem mint a formálisan kollektív prezidenciális szerv, az Államtanács elnöke, hanem a Román Szocialista Köztársaság egyszemélyi elnökeként gyakorolta egyre nagyobb és gyakorlatilag ellenőrizetlen hatalmát.

A hivatalos fotók ezután mint egy uralkodót, jogarral a kezében ábrázolták.

 

Ceausescu mint a Román Szocialista Köztársaság elnöke, kezében az uralkodói szimbólumnak számító elhíresült jogarralForrás: Wikimedia Commons

A Conducator (Vezér), a "Kárpátok géniuszának" alakja köré erős személyi kultusz fonódott, versek, képek, filmek magasztalták.

A sztálini időket felidéző személyi kultuszban a diktátor felesége, Elena is kulcsszerepet játszottForrás: Pinterest

A hivatalos kultusznak felesége, Elena is a részévé vált, aki a hierarchiában közvetlenül férje után következett, és jóllehet, csak laboratóriumi asszisztens volt, akadémikusnak, és a kémiai tudományok kandidátusának, valamint a Román Tudományos Akadémia elnökének is megtették.

Nem először nézett be valamit nagyon alaposan a Nyugat

A Szovjetunió a két ország egyezsége alapján már 1958-ban kivonta csapatait, ami után Románia igyekezett megnövelni az ország nemzetközi súlyát és mozgásterét. A nyugati politikai körökben először a Varsói Szerződés 1968-as csehszlovákiai agressziójának éles elítélése hozott elismerést Ceausescu számára.

Szovjet harckocsi a csehszlovák főváros utcáin, a prágai tavasz 1968 augusztusi vérbefojtása idejénForrás: AFP/-

1968. augusztus 21-én Bukarestben százezres, a csehszlovákiai intervenció ellen tiltakozó tömeg előtt elmondott beszédében ítélte el a belügyekbe való beavatkozást.

Ugyancsak a hatvanas években, szinte névlegessé csökkentette országa katonai szerepvállalását a Varsói Szerződésben.

 

A román diktátort egészen az 1980-as évek elejéig nagy becsben tartották a nyugati vezetők. Ceausescu a képen Jacques Chirac későbbi francia köztársasági elnök, akkori miniszterelnök társaságában látható (1975)Forrás: AFP

Ceausescu elítélte Afganisztán 1979. decemberi szovjet katonai megszállását is, 1984-ben pedig elküldte sportolóit a Los Angeles-i olimpiára, amelyet a többi szocialista ország bojkottált.

A Nyugat hosszú ideig hamis illúziókat táplált Ceausescu politikájával kapcsolatban.

 

Ceausescu elítélte a Szovjetunió afganisztáni kalandját isForrás: Wikimedia Commons

A román diktátort Nyugaton a keleti blokk kevés „jó kommunistája" között tartották nyilván. Az Európai Közösség a szocialista tábor országai közül egyedül csak Romániával kötött kereskedelmi megállapodást 1974-ben, és a hidegháború viszonyai között példátlan módon több amerikai elnök is fogadta Románia első emberét, illetve tett hivatalos látogatást az országban.

Nikolae és Elena Ceausescu a Fehér Házban, Nixon amerikai elnök társaságában, a román állami és pártvezető 1973-as hivatalos washingtoni látogatásánForrás: Wikimedia Commons

Ceausescu számos nyugati elismerésben részesült

így többek között a Francia Köztársaság Becsületrendjének tisztjévé avatták a román diktátort.

 

Jimmy Carter amerikai elnök 1978-ban pedig Bukarestben kereste fel Románia diktátorátForrás: Pinterest

Az időközben előkerült történelmi dokumentumok azonban jelentősen árnyalják ezt a nyugaton sűrűn tömjénezett külpolitikai önállóságot.

A látszat ellenre, Ceausescu minden lépést előzetesen egyeztette a Kremllel.

A szovjet pártvezetés taktikai okokból nézte el a nem egyszer Moszkva akaratával látszólag szemben álló román külpolitikát.

Ceausescu és felesége II. Erzsébet angol királynő és férje, Fülöp herceg társaságában a Buckingham-palotábanForrás: Wikimedia Commons

Azzal, hogy a Nyugat több külpolitikai kérdésben is a bizalmába avatta a „renitens" román pártvezetőt, Moszkva  hasznos információkhoz juthatott.

Leonyid Iljics Brezsnyev, az SZKP főtitkára Dimitrij Usztyinov marsall, szovjet honvédelmi miniszter társaságában. A szovjetek nem véletlenül nézték el a román diktátor különutas külpolitikájátForrás: Gordon

Ceausescu pedig igazából sohasem vonta kétségbe a Kreml szocialista táboron belüli primátusát.

Az „aranykor” csak a Kárpátok géniuszának volt aranyból

A román nép számára azonban az újságokban emlegetett "aranykor" valódi rémálomnak bizonyult. A Ceausescu-éra ugyan politikai és kulturális enyhüléssel kezdődött, de a végletekig központosított hatalom néhány év múlva már az emberek életének teljes ellenőrzésére törekedett.

Ceausescu uralmának első éveit az enyhülés jellemezte, ezért a lakosság körében eleinte népszerű voltForrás: Wikimedia Commons

Még szocialista viszonylatban is erőteljesen korlátozták a szólás- és sajtószabadságot,

a rettegett titkosrendőrség, a Securitate pedig minden ellenzéki megnyilvánulást a csírájában elfojtott.

A megalomániás vezér az 1960-70-es években, a sztálini voluntarista gazdaságpolitikát felújítva idejétmúlt nagyipari beruházásokra tékozolta el a román gazdaság erőforrásait.

Diktátorok egymásközt. Bokassa "császár" Közép-Afrika hírhedt önkényura bukaresti hivatalos látogatásánForrás: Wikimedia Commons

A hatalmas hitelek törlesztése a nyolcvanas években komoly élelmiszer-, üzemanyag-, energia- és gyógyszerhiányhoz vezetett,

Románia az éhínség, a gazdaság pedig az összeomlás szélére sodródott.

A nehézségek az 1980-as évek elején érték el a csúcspontjukat annak köszönhetően, hogy a diktátor elhatározta, az utolsó centig visszafizeti a nyugati hiteleket.

Ceausescu egy másik hírhedten vonalas kommunista vezető, Erich Honecker társaságában, a román diktátor kelet-berlini látogatásánForrás: Bundesarchiv/Mittelstädt, Rainer

Miközben az elhibázott gazdaságpolitika és a kíméletlenül felgyorsított adósságtörlesztés nyomorba döntötte a lakosságot, a Conducator, valamint a neje hihetetlen vagyont halmozott fel, és irritálóan fényűző életmódot folytatott.

Éhező tömegek nyomorán tobzódott a megalomán ízléstelenség

A hetvenes években külön luxusvonatot csináltatott sajátmagának, villákat valamint palotákat rendeztetett be a családtagjainak, és a Ceausescu család mérhetetlen személyes vagyont halmozott fel, miközben az ország népe nyomorgott.

A Ceausescu család főúri körülmények között élt, miközben a nép nyomorgottForrás: Wikimedia Commons

Mindeközben még a sztálinit is túlszárnyaló személyi kultusz épült ki a „Kárpátok géniusza" valamint az akadémikus asszony körül.

A házaspár saját születésnapjából nemzeti ünnepet csinált,

és nem telt el úgy nap, hogy a televízió és a sajtó ne zengett volna dicshimnuszokat a „haza felvirágoztatásáért végzett áldozatos munkájukról”.

A diktátort mindenhol az utcára vezényelt ünneplő tömegek üdvözöltékForrás: Wikimedia Commons

Ceausescu az 1980-as évek elején az ország gazdasági helyzetét teljesen figyelmen kívül hagyó megalomán építkezésekbe fogott Bukarestben.

A parlament Ceausescu által építtetett szocialista realista stílusú hatalmas épülettömbje jól szimbolizálja az egykori diktátor megalomániájátForrás: Wikimedia Commons

Az új kormányzati negyed felépítésére kiszemelt területen egy egész városrészt dózeroltatott el,

hogy megépíthessék a diktátor számára oly kedves szocialista realista stílusú, az egyiptomi fáraók korát idéző hatalmas és ízléstelen köztársasági palotát.

Falurombolási terv és Grósz Károly megszégyenülése

Az 1970-es években megindított homogenizálási program a nemzetiségek elrománosítását célozta, az 1988. április 29-én bejelentett úgynevezett „településrendezési” terv pedig több ezer, zömében magyarok lakta falu felszámolását tűzte ki célul.

1988. június 27-én a budapesti Hősök terén 40-50 ezer fős tömeg tiltakozott a román falurombolási terv ellen.

 

Tüntetés Budapesten a román falurombolási terv ellen, 1988 júniusábanForrás: MTI

1956 óta ez volt a legnagyobb ellenzéki megmozdulás Magyarországon. Erre válaszként Ceausescu a tüntetés másnapján bezáratta az aradi magyar konzulátust. A diktátor és Grósz Károly, a Magyar Szocialista Munkáspárt főtitkárának augusztus 28-i aradi találkozója nem hozott semmilyen eredményt, Grósz és az MSZMP küldöttsége dolgavégezetlenül és megszégyenülten volt kénytelen távozni Aradról.

Grósz Károly ( a bal szélső asztalnál középen) a nemzeti kerekasztal, 1989. június 13-i tárgyalásán az MSZMP képviseletében, Pozsgay Imre, és Fejti György társaságában. A magyar pártfőtitkár semmire sem jutott aradi tárgyalásainForrás: AFP/MTI/Soós Lajos

Az 1980-as évek végére az elnyomás, a nyomor, és a nepotizmus (a nyolcvanas években a Conducator 400 rokona volt magas párt- és állami tisztségekben), odahaza egyre jobban erősödő belső ellenállást, nemzetközi téren pedig fokozódó felháborodást váltott ki.

A feszültségek sokáig a könyörtelenül elfojtott sztrájkok formájában jelentkeztek.

 

A román diktátor későbbi "Brutusa", Ion Iliescu társaságában szórakozik, ügyet sem vetve az országában egyre jobban növekvő társadalmi feszültségekreForrás: Pinterest

Az 1989-re bel - és külpolitikai értelemben is teljesen elszigetelődött Ceausescu minden erővel igyekezett elejét venni, hogy a szocialista országokban Gorbacsov peresztrojkája nyomán megindult erjedés Romániára is átterjedjen.

Ceausescu találkozója Mihail Gorbacsovval, 1985-benForrás: Ria/Novosti

A Conducator a párt novemberi kongresszusán éles hangnemben a demokratizálás és a reformok ellen foglalt állást. 1989. december 16-án pedig, amikor a temesváriak meg akarták akadályozni Tőkés László református lelkész eltávolítását parókiájáról, sortűz dördült:

az ezt követő összecsapásokban száznál is többen vesztették életüket.

 

Tőkés László 2010-benForrás: Wikimedia Commons

A temesvári incidenssel vette kezdetét az 1989-es romániai forradalom.

Kivégzőosztag előtt fejezte be pályafutását a diktátor és felesége

A tüntetések futótűzként terjedtek és országos méretűre dagadtak, ezért Ceausescu december 21-én támogatottságának demonstrálására nagygyűlést hívott össze Bukarestben.

Ceausescu utolsó, rendszerellenes megmozdulásba torkolló beszéde közben, 1989. december 21-énForrás: Pinterest

Az elnöki palota erkélyén megjelenő diktátorba azonban a tömeg belefojtotta a szót,

és a Ceausescu mellettinek remélt demonstráció rendszerellenes megmozdulássá vált. Aznap már a bukaresti utcákon is elkezdődtek a lövöldözések, a tömeg pedig elfoglalta a televízió székházát; a diktátor hatalma órák alatt semmivé foszlott.

Rendszerellenes tüntetők Romániában 1989 decemberében, a forradalom kitörésekorForrás: Fortepan

Másnap a hadsereg átállt a felkelők oldalára,

az elnöki pár pedig helikopterrel próbált meg egérutat nyerni. Mivel a vezérkar utasítására lezárták az ország légterét, a pilóta kénytelen volt Tirgoviste közelében leszállni, ahonnan autóval majd gyalog menekültek tovább, de hamarosan elfogták őket.

T-55-ös harckocsi Bukarest utcáin a decemberi forradalom napjaiban. A hadsereg szinte azonnal a felkelők oldalára állt átForrás: Wikimedia Commons

Ion Iliescu, a Bukarestben felállított Nemzeti Megmentési Front elnöke december 24-én kiadott rendeletével rögtönítélő katonai bíróság felállítására adott utasítást, amely már másnap, december 25-én megkezdte a fogságba esett házaspár ügyének gyorsított eljárásban való tárgyalását.

Halottak hevernek az utcán, a romániai forradalom napjaibanForrás: Pinterest

Ceausescut és feleségét a sebtében felállított rögtönítélő bíróság népirtásért, közjavak, városok és falvak tönkretételéért, a nemzetgazdaságban okozott súlyos károkért, szökési kísérletért és egyéb bűnökért halálra ítélte.

Ion Iliescu, a Nemzeti Megmentési Front elnöke a bukaresti televízió ostrom alá vont székházában, 1989. december 22-énForrás: Pinterest

Az ítéletet a statáriális véghatározat kihirdetése után nyomban, a tirgovistei laktanya udvarán egy katonai kivégzőosztag végre is hajtotta.

A perről és a holttestekről készült felvételeket másnap mutatták be a román televízióban,

ezután a harcok megszűntek, győzött a forradalom.

Felkelők Bukarest utcáin, 1989 decemberébenForrás: Wikimedia Commons

Az 1989-es forradalom megítélése máig vitatott: sokan vélik úgy, hogy előre megtervezett hatalomátvétel történt, a polgárháború látszatával.

Sic transit gloria mundi - Így múlik el a világ dicsősége. A Ceausescu házaspár kivégzése, 1989. december 25-énForrás: Pinterest

Az események után húsz évvel később készített felmérésben viszont a többség  Ceausescut már a román történelem egyik legsikeresebb politikusaként nevezte meg. A közép-kelet-európai kommunista rendszerek 1989-90-es összeomlása egyedül Romániában járt fegyveres harccal, és súlyos véráldozattal.