Szent Márton a Szűzanya után hazánk második védőszentje. Szent István Koppánnyal való hadakozásakor az ő segítségét kérte, és a feljegyzések szerint zászlajára festette a képét.  Ekkortól, 977 óta Magyarország védőszentje. Az Árpád-korban a legtöbb templomot Szűz Máriának és Szent Mártonnak szentelték. Magyarországon több ereklyéje is megtalálható, például Budapesten a Forgách utcai Szent Márton templomban, és a Pannonhalmi Apátságban. Születésének egyik feltételezett helyén  épült Szent Márton tiszteletére a pannonhalmi bencés apátság, melyet szentmártonhegyi apátság néven is emlegettek.

A Római Birodalmat megrengető nagy változások korában született

Szent Márton a Római Birodalom nagy politikai-szellemi változásai és átalakulásának idején született. Amikor Pannóniában, Sabariában (ma Szombathely) 316-ban meglátta a napvilágot, éppen három éve múlt annak, hogy a milánói ediktummal Nagy Konstantin és Licinius császár teljes szabadságot és elismerést biztosított a keresztény egyház számára, híveinek pedig megadta a többi polgárokkal való egyenjogúságot. Ekkor az egyház számára a gyors terjeszkedés időszaka kezdődött meg, nemcsak hívei számát, hanem a befolyása alá tartozó területet illetően is. Az egyházi törvények birodalmi törvényekké emelkedtek, s ha valakit egyházi büntetéssel sújtottak, annak ekkor már állami büntetőjogi következményei is lettek. A vértanúk és katakombák üldözött közösségéből néhány évtized leforgása alatt a mindent meghatározó birodalmi egyház és államvallás lett, amellyel természetesen együtt járt mindaz a negatív következmény is, ami az állam és egyház szoros összefonódásából adódott. 

Szent Márton tours-i püspök egy pannonhalmi üvegablak ábrázolásán.Forrás: http://mek.oszk.hu/01900/01992/html/index416.html

Amikor Márton megszületett, mindez még csak éppenhogy elkezdődött.. Szülei pogányok voltak, atyja a római hadseregben katonai tribunusként szolgált. Márton egészen kicsi volt még, amikor szülei Sabariából átköltöztek az itáliai Páviába, az ókori Ticiniumba, ahol még a zömében pogány környezetben cseperedett föl. Tizenkét évesen, szülei akarata ellenére jelentkezett katechumennek. Ekkor kezdte megkapni a keresztény életre való nevelést. A keresztséget hat évvel később vette föl, s ez még az akkori időkben is hosszúra nyúlott előkészületet jelentett.

Lovas testőrtisztből lett aszkéta életű remete 

Tizenöt éves volt, amikor  még az előző évszázad néhai császárai, Severus és Probus parancsának megfelelően mint veterán apa fiát besorozták a római seregbe, ahol lovas testőrtiszt lett. Már ebben az időben kitűnt katonatársai közül, és általános elismerést váltott ki az egyszerűsége, életének tisztasága, és önzetlen felebaráti szeretete. 334-ben Amiens-ben történt, hogy télvíz idején  odaadta tiszti köpenyének felét egy ruhátlan koldusnak. Hamarosan megkeresztelkedett, s amint mód nyílt rá, elhagyta a hadsereget, és a poitiers-i püspökhöz, Szent Hilariushoz csatlakozott, aki exorcistává szentelte. Nem sokkal ezután Márton Poitiers-ből hazalátogatott a szüleihez, s édesanyját is meg tudta téríteni. Hazatérése után megvalósította régi vágyát: először Milánó közelében, majd a mai Genova előtti Gallinaria-szigeten remetéskedni kezdett. Elhatározásához a körülmények is hozzásegítették, mert épp ezekben az években nagyon heves viták dúltak az ariánusok és a katolikusok között, s őt magát is bántalmazták és kiutasították az ariánus püspökök.

Szent Márton püspök a főmonostor, a Pannonhalmi Területi Apátság, valamint a Magyar Bencés Kongregáció védőszentje. Pannonhalma Magyarországon a legősibb Szent Márton-szentély: karoling mintára István király választotta Mártont az első hazai monostor patrónusának.Forrás: https://pannonhalmifoapatsag.hu/az-apatsag-latogatasi-rendje/

Hilarius püspököt - éppen az ariánusok - elűzték Poitiers-ből, sőt az egyházmegyéjéből is, de császári engedéllyel hamarosan visszatérhetett. Ekkor Márton is elhagyta szigeti remeteségét, és visszament Hilarius mellé. A városon kívül épített magának egy remetelakot, hogy visszavonulhasson a magányba. Hamarosan tanítványok gyűltek köréje, s először a cellája körül bontakozott ki a ligugéi kolostor, majd

375-ben Tours közelében megalapította Marmoutier kolostorát.

Ezzel megindította a gall-frank szerzetesség fejlődését, és megteremtette annak központját, ami századokon át komoly központnak számított , már csak azáltal is, hogy sok püspök került ki a falai közül. 371-ben, amikor a tours-i püspök meghalt, a nép, a papság és a többi püspökök is mind Mártont kívánták a helyére.

Márton püspök a katolikusok egyik legnépszerűbb szentjévé vált

Igaz, voltak akiknek nem tetszett Márton aszkéta-szerzetesi alakja és élete, de ez sem tudta a nagy többség akaratát megakadályozni. Fölszentelése napjától Márton mint jó pásztor látogatta nyáját, prédikált, nagy erőt öntve a hívekbe és a papokba egyaránt. A nép atyjaként szerette őt, aki úgy élt közöttük, mint a legszegényebbek, és csak segíteni, békességet teremteni akart mindenütt. A birodalom egész keresztény közössége a gyógyításairól, ördögűzéseiről és halottfeltámasztásairól beszélt. Európában ezrekre rúg azoknak a településeknek, templomoknak, váraknak és kolostoroknak a száma, amelyek Márton nevét viselik. A sírja Tours-ban híres zarándokhely volt az egész középkor folyamán.

334-ben Amiens-ben történt, hogy Szent Márton télvíz idején tiszti köpenyének felét odaadta egy ruhátlan koldusnak. Ezután álmában megjelent neki Jézus vállán a koldusra terített fél köpennyel. Hamarosan megkeresztelkedett.Forrás: https://www.magyarkurir.hu/hirek/szent-marton-emlekev-az-europai-puspokok-koszontottek-magyar-puspokoket-es-hiv

A középkorban Magyarországon Szűz Mária után Szent Márton tiszteletére szentelték a legtöbb templomot, és települések  egész sorát, mint például Alsószentmárton (Baranya m.), Hegyhátszentmárton (Vas m.), Szilvásszentmárton (Somogy m.), Martonos (Bács és Csík m.) Rózsaszentmárton (Heves m.), Szentmártonmacskás (Kolozs m.) nevezték el róla.
A magyar nyelvterületen sok katolikus templomnak is Szent Márton a védszentje Somogy megyében például hat község, Csököly, Fonó, Fonyód, Polány, Táska és Vörs templomáé.

(Forrás: Katolikus Lexikon: https://archiv.katolikus.hu/szentek/szent178.html, Jankovics Marcell: Jeles napok: https://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/szent_marton)