Az új Pp. a gyorsabb és hatékonyabb másodfokú bíráskodást segíti elő

2018.04.19. 06:32

Az új polgári perrendtartás új eljárási szabályainak köszönhetően a 2018. januártól indult perek hamarabb fejeződnek be, és nem húzódnak el az elsőfokú eljárás megismétlése miatt – jelezték az Origónak a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői. Ennek legfőbb oka, hogy az elsőfokú határozatok hatályon kívül helyezésének lehetősége az új peres eljárási kódexben jelentősen szűkült, ami a másodfokú bíróságokat a fellebbezések proaktívabb elbírálásának irányába terelheti.

A Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői kifejtették: a másodfokú bíróságok gyakorlatában a polgári perrendtartásról szóló új törvény 2018. január 1-jén történt hatályba lépése előtt megfigyelhető volt az a gyakorlat, hogy a pernek ebben a szakaszában a másodfokú bíróságok gyakran hatályon kívül helyezték az elsőfokú bíróság ítéletét és végzésükben arra kötelezték az elsőfokú bíróságokat, hogy az eljárást újból folytassák le, illetve hozzanak új határozatot.

Ez a gyakorlat viszont egyes esetekben a perek ésszerűtlen elhúzódásához vezetett.

Csak szükséges és indokolt esetben ismételjenek

Már a polgári perrendtartásról szóló régi törvény is lehetővé tette a másodfokú bíróság számára, hogy az elsőfokú bíróság orvosolható hibáit a fellebbezés elbírálása során saját hatáskörében kiküszöbölje, és az elsőfokú bíróságot csak ténylegesen akkor utasítsa az eljárás megismétlésére, ha az valóban szükséges és indokolt.

A Kúria Polgári Kollégiuma Joggyakorlat-Elemző Csoportja 2014. február 12-én közzétett összefoglaló véleményében foglaltak szerint a korábbi polgári perrendtartás hatálya alatt a következő gyakori eset fordult elő – hangsúlyozták a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői.

Nevezetesen, ha a másodfokú bíróság úgy ítélte meg, hogy a szakértői vélemény, amelyre az elsőfokú bíróság ítéletét alapozta, ellentmondásos, aggályos vagy kiegészítésre szorul, akkor ilyen esetekben a másodfokú bíróság ahelyett, hogy a szakértőt ezen kétségek rövid úton történő eloszlatása végett a másodfokú bíróság által tartott tárgyalásra megidézte volna, inkább az elsőfokú ítéletét hatályon kívül helyezte és a bizonytalanságok eloszlatása végett az elsőfokú bíróságot új eljárásra kötelezte.

Ennek keretében a másodfokú bíróság előírta, hogy a szakvélemény kiegészítése vonatkozásában milyen szempontokat kell vizsgálnia és figyelembe vennie az elsőfokú bíróságnak. A polgári perrendtartásról szóló 2018. január 1-jén hatályba lépett új eljárási törvény a másodfokú bíróságok által alkalmazott hatályon kívüli helyezési gyakorlat visszaszorítása végett e téren újításokat vezetett be.

Az új Polgári perrendtartás újításai

A 2018. január 1-je előtt hatályos polgári perrendtartásról szóló régi törvény rendelkezései alapján a másodfokú bíróságok, akkor is hatályon kívül helyezhették az elsőfokú bíróság ítéletét, ha azt a peres felek egyike sem kérte a másodfokú bíróságtól.

Ezzel szemben a 2018. január 1-je után hatályos új peres eljárási szabályok alapján a másodfokú bíróság a kötelező hatályon kívül helyezési okok körén kívül eső egyéb eljárási szabálysértéseket, ha fellebbező fél a fellebbezésében arra nem hivatkozott nem veheti hivatalból figyelembe.

Forrás: Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda

Ilyen esetben, ha a másodfokú bíróság az elsőfokú eljárásban történt eljárási szabálysértéseket észlel arról, köteles a feleket viszont tájékoztatni, de ilyen esetben is csak akkor veheti figyelembe ezeket az eljárási szabálysértéseket a másodfokú bíróság, ha azt a fellebbező fél külön kéri, hivatalból viszont nem.

Ezen felül a 2018. január 1-jén hatályba lépett új perrendtartási szabályok szerint további újítás, hogy amennyiben a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróságtól eltérő anyagi jogi álláspontra jut és ebből eredően olyan következtetést von le, hogy az elsőfokú bíróság által végzett anyagi jogi pervezetés nem volt megfelelő, akkor erről a feleket tájékoztatnia kell, viszont ezt a másodfokú bíróság szintén csak a fellebbező fél kérelmére tekintettel veheti figyelembe.

További újítása az új peres eljárási kódexnek, hogy bírói gyakorlat által kialakított megállapítás normaszintre emelésével, az új törvény lehetővé teszi azt is, hogy a fellebbező az ítélet megváltoztatására irányuló kérelem hiányában, kizárólag az elsőfokú határozat hatályon kívül helyezését kérje.

Végezetül, a másodfokú polgári peres eljárásokat tekintve a perek gyorsítását szolgálja az az új főszabály, mely szerint másodfokú eljárás során a bíróság nem tart tárgyalást és azon esetek körét, amelyek alapján az új eljárási szabályok szerint a tárgyalás tartása másodfokon megengedhető a korábban hatályos szabályozáshoz képest szűkültek.

Az új szabályok várható hatása

Összefoglalván a fentiekben ismertetett új eljárási szabályokat, azok összességükben azt idézhetik elő, hogy a 2018. január 1-je után indult perek hamarabb fejeződnek be és nem húzódnak el az elsőfokú eljárás megismétlése miatt.

Ennek legfőbb oka, hogy az elsőfokú határozatok hatályon kívül helyezésének lehetősége az új peres eljárási kódexben jelentősen szűkült, ami a másodfokú bíróságokat a fellebbezések proaktívabb elbírálásának irányába terelheti – húzták alá végezetül a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői.