A bankszektornak is bele kell tennie a maga r�sz�t a kr�zisalapba, ez�rt arra k�rem a bankokat �s takar�ksz�vetkezeteket, hogy minden bankk�rty�s m�velet ut�n egy forintot fizessenek be - mondta Juh�szn� L�vai Katalin (MSZP) orsz�ggy�l�si k�pvisel� p�nteki sajt�t�j�koztat�j�n, Budapesten.

A v�ls�g h�reit itt olvashatja!

Mint mondta, ez becsl�se szerint havi 60-70 milli� forintot jelentene a kr�zisalapba, amelyb�l sok csal�d �rdemi seg�ts�get kaphatna, �s lehet�v� tenn� a kr�zisalap min�l tov�bbi m�k�dtet�s�t, ugyanakkor nem jelentene a bankok jelent�s forr�skies�st. Kijelentette: "felh�bor�t� �s cinikus" a hozz��ll�s, ahogy szerd�n a Banksz�vets�g eln�ke, Felcs�ti P�ter a kr�zisalap-kezdem�nyez�st nevets�gesnek �s popul�risnak nevezte.

Ha valamikor, akkor ma Magyarorsz�gon nagy sz�ks�g van a szolidarit�sra - hangs�lyozta. Mint mondta, Hajd�-Bihar megy�ben, ahol �l, azt l�tja, hogy az ott �l�k r�szben a bankok felel�tlen magatart�s�b�l ad�d�an ker�ltek neh�z helyzetbe, mivel mertek b�tran hitelt, k�lcs�nt felvenni.

Elismerte, hogy nem k�nny� a bankok vil�g�ban sem kezelni a v�ls�got, ugyanakkor eml�keztetett r�, hogy a korm�ny �s a t�rsadalom szolid�risak voltak a bankokkal, amikor azok neh�z helyzetbe ker�ltek �s az �llam konszolid�lta azokat.

A k�pvisel� szerint a h�rom f�l - a korm�ny, az �llampolg�rok �s a p�nzint�zetek - egy�ttm�k�d�se ma is a "erk�lcsi k�telezetts�g", b�r - mint megjegyezte - lehet, hogy a p�nz vil�g�ban nem �rtelmezhet� ez a kifejez�s. P�ld�t kellene mutatniuk a p�nzint�zeteknek, amelyek tranzakci�ik, hitelez�seik sor�n az �llampolg�rokt�l t�bbek k�z�tt kezel�si k�lts�gk�nt komoly bev�telhez jutnak - fogalmazott.

Hozz�tette: nem tartja "�rd�gt�l val�nak", ha ebb�l a nyeres�gb�l a p�nzint�zetek a kr�zisalapba is adn�nak. Mint mondta, p�ld�ul egy 50 n�gyzetm�teres belv�rosi butik �vi 700 ezer forintot fizet az�rt, mert v�s�rl�i bankk�rty�val fizetnek.

A bankok, takar�ksz�vetkezetek, p�nzint�zetek vezet�it a k�pvisel� lev�lben fogja megkeresni javaslat�val. Lev�lben fordul a Banksz�vets�g eln�k�hez, Felcs�ti P�terhez is. Fontos �rt�k adni �s kezet ny�jtani azoknak, akik �nhib�jukon k�v�l ker�ltek neh�z helyzetbe - sz�gezte le.

Kiss P�ter t�rsadalompolitikai miniszter szerd�n jelentette be, hogy augusztus 1-j�n indul a szoci�lis kr�ziskezel� program, amely november 30-ig tart. A programban r�sztvev�k egyszeri, 20-50 ezer forint k�z�tti, k�l�n�s m�lt�nyl�st ig�nyl� esetben 100 ezer forintos vissza nem t�r�tend� t�mogat�st kaphatnak, ha a csal�djukban az egy f�re jut� j�vedelem nem haladja meg a nett� minim�lb�r �sszeg�t; az id�n ez havi 57 817 forint.

T�mogat�st azok kaphatnak, akik csal�dj�ban a j�vedelem legal�bb 30 sz�zal�kkal cs�kkent, illetve ha a lak�shitel t�rleszt� r�szlet�nek n�veked�se el�rte a 30 sz�zal�kot - mondta el m�g Kiss P�ter, hozz�t�ve: a program egyszeri seg�ts�get k�n�l a kr�zishelyzetbe ker�lt akt�v kor�aknak, akik nem r�szes�lnek �nkorm�nyzati t�mogat�sban.