Gyeng�lkedik az ad�sok kedvenc deviz�ja

2007.01.22. 8:17

�vek �ta lesz�ll� �gban van a sv�jci frank. Ezzel �sszef�gg�sben sz�m�tani lehet r�, hogy a sv�jci jegybank ebben az �vben tov�bb emeli ir�nyad� kamat�t - �rja a Napi Gazdas�g.

Sokak szem�ben a sv�jci frank nagyj�b�l az arannyal esik egy kateg�ri�ba: a biztos mened�k, ami zivataros id�kben is meg�rzi �rt�k�t, �m az elm�lt p�r �vben nem nagyon felelt meg ennek a le�r�snak.

Az eur�/sv�jci frank a m�lt h�ten 1,6190-en nyolc�ves cs�csra �rt, a 2002 k�zepi m�lyponthoz k�pest az �rfolyam 12 sz�zal�kkal emelkedett, vagyis a sv�jci frank ennyivel gyeng�lt.

Ha a k�lkereskedelemmel s�lyozott �rfolyamindexet n�z�nk, akkor a sv�jci deviza �rt�kveszt�se ugyan "csak" 5 sz�zal�k volt a 2003 k�zepi cs�cshoz k�pest, de a trend �gy n�zve is szinte t�retlen t�bb mint h�rom �ve.

Az egyik t�nyez�, amely lefel� nyomja a sv�jci frankot, a m�k�d�t�ke-�raml�s intenzit�s�nak feler�s�d�se. Sv�jc mindig is nagyon er�s �ru- �s szolg�ltat�sexport�r volt, a foly� fizet�si m�rleg tavaly is a GDP t�bb mint 15 sz�zal�k�nak megfelel� t�bbletet produk�lt.

A m�sik oldalon viszont az orsz�g egyre nagyobb m�rt�kben export�l t�k�t is: 2006-ban a sv�jci v�llalatok t�bb mint 70 milli�rd sv�jci frank �rt�kben vittek m�k�d�t�k�t k�lf�ldre. Tavaly a v�llalati f�zi�s, felv�s�rl�si aktivit�s soha nem l�tott m�rt�ket �rt el vil�gszerte, s ezen bel�l az eur�pai tranzakci�k �ssz�rt�ke m�r az amerikait is fel�lm�lta.

A sv�jci v�llalatok, k�l�n�sen a p�nz�gyi szolg�ltat�k a legakt�vabb c�gfelv�s�rl�k k�z� tartoznak manaps�g. �gy �sszess�g�ben az �gynevezett alap fizet�si m�rleg, ami a foly� fizet�si m�rleg �s a m�k�d�t�ke-�raml�s �sszege, tavaly m�r negat�vba ment �t. M�sk�ppen fogalmazva, a portf�li�t�ke-�raml�s szerepe a sv�jci frank �rfolyam�nak meghat�roz�s�ban l�nyegesen megn�tt az elm�lt �vekben.

A p�nz�gyi befektet�k viszont jellemz�en egy dolgot szeretnek csin�lni sv�jci frankban: elad�sodni. Nemzetk�zi �sszehasonl�t�sban a sv�jci kamatszint alacsony, m�g akkor is, ha a 2004 k�zepi 0,25 sz�zal�kr�l mostanra m�r 2 sz�zal�kra emelte a jegybank az alapkamatot. Ez ide�lis finansz�roz�si deviz�v� teszi a sv�jci frankot a carry-�gyletekben, ahol a befektet� alacsony kamatoz�s� �s volatilit�s� forr�sb�l finansz�roz magasabb hozam� eszk�zt.

De nem csak a spekulat�v t�ke �zi ezt a sportot: a magyar h�ztart�sok t�meges m�ret�, sv�jci frankban t�rt�n� hitelfelv�tele szint�n carry-�gylet. Am�g az ilyen t�pus� �gyletek n�pszer�ek maradnak, a sv�jci frank er�s�d�se igen alacsony val�sz�n�s�g� esem�nynek t�nik.

A gyenge �rfolyam �s a relat�ve gyors gazdas�gi n�veked�s n�veli az infl�ci�s nyom�st, s ez�rt, hab�r jelenleg az infl�ci� m�g alig egy sz�zal�k feletti, a jegybanki kamat tov�bbi emel�s�re lehet sz�m�tani.

A hat�rid�s �rfolyamok szerint a piac legal�bb 50, de ak�r 75 b�zispontos emel�sre is sz�m�t 2007 sor�n. A fenn�ll� kamatk�l�nbs�geket azonban mindez nem fogja drasztikusan cs�kkenteni, hiszen az alapkamat m�g �gy is mind�ssze 2,5-2,75 sz�zal�k lesz.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK