Lemondott a BorsodChem vez�rigazgat�ja

2006.04.21. 17:35

Lemondott igazgat�s�gi tags�g�r�l Kov�cs F. L�szl�, a BorsodChem Rt. vez�rigazgat�ja �prilis 21-i hat�llyal, �s ezzel egyidej�leg k�z�s megegyez�ssel megsz�nik munkaviszonya a t�rsas�gn�l - k�z�lte a BorsodChem p�nteken.

A lemondott Kov�cs F. L�szl� ut�n, a vez�rigazgat�i feladatokat a tov�bbiakban Kay Gugler, az igazgat�s�g tagja l�tja el, akinek vez�rigazgat�i munkaszerz�d�se a munkav�llal�si enged�ly�nek megad�s�val l�p hat�lyba. Kov�cs F. L�szl� a j�v�ben tan�csad�k�nt seg�ti a BorsodChem Rt. m�k�d�s�t.

A BorsodChem a t�rsas�g j�v�beni strat�gi�j�nak hat�kony v�grehajt�sa �rdek�ben a vezet�si strukt�ra �talak�t�s�t hat�rozta el. Ennek megfelel�en, a j�v�ben ezt a feladatot egy �j, n�gytag� executive menedzsment test�let ir�ny�tja, amelynek els� tagjai Kay Gugler, Purzsa Tam�s, Ill�ssy J�nos �s Varga B�la.

A BorsodChem igazgat�s�ga a k�zlem�nyben kifejezi �szinte elismer�s�t �s k�sz�net�t a t�voz� vez�rigazgat� kiemelked� teljes�tm�ny��rt, amely r�v�n a felsz�mol�s k�zeli t�rsas�g Eur�pa egyik vezet� vegyipari�c�g�v� v�lt.

A szem�lyi d�nt�s kapcs�n dr. Georg Stahl, a BorsodChem Igazgat�s�g�nak eln�ke elmondta: "Kov�cs �r er�teljes �s domin�ns vezet�je volt a t�rsas�gnak. Ir�ny�t�sa alatt a BorsodChem az elm�lt 15 �vben organikus n�veked�s �s akviz�ci�k r�v�n vezet� helyet szerzett Kelet-K�z�p-Eur�pa PVC �s izocian�t piac�n. Ez id� alatt a BorsodChem �szakkelet-Magyarorsz�g megb�zhat� munkaad�j�v� �s a Budapesti �rt�kt�zsde mellett, a Vars�i �rt�kt�zsde egyik vezet� r�szv�ny�v� v�lt. Az igazgat�s�g h�l�s k�sz�net�t fejezi ki Kov�cs �r kiv�l� teljes�tm�ny��rt."

"Vezet�semmel a k�zelm�ltban lez�rult egy kiemelked�, k�z�pt�v� beruh�z�si program �s a BorsodChem fontos strat�giai akviz�ci�kat hajtott v�gre, ez�rt elmondhatom, hogy a t�rsas�g �l�n elt�lt�tt 15 �vet optim�lisnak �rt�kelem." - hangoztatta Kov�cs L�szl� (64). "A BorsodChem el�tt �ll� hossz� t�v� projektekre tekintettel el�rkezett a legmegfelel�bb alkalom arra, hogy Gugler �r, akit j�magam h�vtam meg a BorsodChem Igazgat�s�g�ba, �tvegye t�lem a t�rsas�g ir�ny�t�s�t. A v�llalat remek szakemberekkel �s kiv�l� term�kekkel rendelkezik, �s k�szen �ll arra, hogy a gyors �tem� n�veked�s k�vetkez� szakasz�ba l�pjen."

Georg Stahl hozz�tette: "Az Igazgat�s�g meggy�z�d�tt arr�l, hogy Gugler �r megalapozott �zleti v�zi�val, kiv�l� vezet�i k�pess�gekkel �s sz�lesk�r� vegyipari tapasztalatokkal rendelkezik, amelyek a felk�sz�lt vezet�test�let k�pess�geivel kieg�sz�lve, �j lend�letet adnak a BorsodChemnek �s r�videsen eur�pai szint� n�veked�si p�ly�ra �ll�tj�k a t�rsas�got."

Az �tven�ves Kay Gugler a vil�g vezet� polimergy�rt�in�l �s vegyipari v�llalatain�l szerzett sz�lesk�r� szakmai tapasztalatokkal �rkezik a BorsodChem menedzsmentj�be.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK