Kötelezővé tenné a központi középiskolai felvételit Lázár János

Vágólapra másolva!
Közel ötvenpontos módosítócsomagot nyújtott be a köznevelésitörvény-javaslathoz Lázár János. A Fidesz frakcióvezetője erősítené az óvodák szerepét, a mindennapos testnevelés részéve tenné az úszást, az általános iskolákban pedig KRESZ-t is oktatna.
Vágólapra másolva!

Számos ponton változtatna a köznevelésitörvény-javaslaton a Fidesz frakcióvezetője; Lázár János az előterjesztéshez benyújtott módosító indítványainak egyikében például azt kezdeményezi: minden iskolatípusban központi felvételi vizsga sikeres teljesítése legyen a középfokú oktatási intézménybe történő felvétel előfeltétele. Ez Lázár indoklása szerint a középiskolákban elősegítené a színvonalas oktatást. Mint írta, minden tanuló a képességeinek megfelelő intézményben, illetve iskolatípusban tanulhatna tovább. Az oktatási bizottság fideszes elnöke, Pokorni Zoltán még kedden azt mondta, hogy a Fidesz mintegy 50-70 módosító indítványt nyújt majd be a készülő törvényhez, akkor Pokorni úgy fogalmazott: stratégiai pontokon nyúlnak hozzá a köznevelési törvényhez.

Lázár János, Hódmezővásárhely polgármestere rögzítené, hogy az óvoda a köznevelés része, és nem maradhat ki az állami finanszírozásból. Lázár egyik javaslata szerint nem kis létszámú fejlesztőpedagógiai osztályban, hanem óvodai fejlesztőcsoportban foglalkoznának a nem iskolaérett gyerekekkel.

A fideszes politikus nyolc helyett tizenhat óvodáskorú, illetve alsó tagozatos korú gyermekhez kötné, hogy helyben működjék egy óvodai vagy egységes óvoda-bölcsődei csoport vagy az alsó tagozat feladatait ellátó tagiskola. Ugyanilyen létszámhoz kötné a nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozók részére szülői kérésre megszervezendő óvodai csoportot, iskolai osztályt is.

Lázár János törvénybe foglalná, hogy "a családi napközi nem helyettesíti az óvodai nevelést". A családi napköziben nincsenek meg azok a szakmai elvárások, amelyek segítenék a kisgyermek szociális kompetenciáinak fejlesztését; a családi napközik nem rendelkeznek nevelési tervvel, illetve szakmai ellenőrzésük nem szabályozott - indokolt a képviselő.

A mindennapos testnevelés része lenne heti két óra úszás

A kormánypárti politikus kivenné azt a szövegrészt, amely szerint a gimnáziumban egyebek között "munkába állásra felkészítő" nevelés-oktatás folyik. Mint javaslata indoklásában leszögezi, "a gimnázium nem készít fel munkára. Erre hivatottak a szakközép- és szakiskolák". Lázár János a mindennapos testnevelés részévé tenné - ha a fenntartó biztosítani tudja - az úszásoktatást legfeljebb heti két órában.

Módosító javaslatot nyújtott be azzal a céllal is, hogy szakemberek dönthessenek az adott fogyatékosság alapján a gyermek terhelhetőségéről és hogy pedagógiai szakszolgálat működhessen iskola nélkül is. A fogyatékkal élő gyerekek esetében olyan javaslatot nyújtott be a politikus, amely előírja, hogy a szakértői bizottság heti óraszámára vonatkozó javaslatának figyelembevételével kell megszervezni a gyerekek számára a fejlesztő foglalkozásokat. Lázár János kezdeményezi továbbá, hogy a pedagógiai programot - mivel annak költségvonzata is lehet - a fenntartónak kelljen elfogadni, összeférhetetlennek nevezve egyúttal, hogy az intézményvezető hagyja azt jóvá. A javaslat szerint véleményezési joggal rendelkezne a nevelőtestület, a diákönkormányzat, a szülői szervezet, az Intézményi Felügyelő Bizottság és a kormányhivatal.

"Elégséges" lenne a kettes érdemjegy

Lázár János a tanuló kötelességévé tenné, hogy részt vegyen az általános iskolában iskolaotthonos oktatásban, vagy legalább napi két óra időtartamban a délután négy óráig tartó - a tanuló életkori sajátosságainak megfelelően meghatározott - zeneoktatáson, sportfoglalkozáson, KRESZ-oktatáson, illetve művelődéstörténeti tárgyú egyéb foglalkozásokon.

A 2-es érdemjegyet "gyenge" helyett "elégségesnek" nevezné, hivatkozva arra, hogy az európai oktatási intézmények által az elégtelen teljesítményt meghaladó szintre használt minősítési kategória konkrétan az elégséges, amely "önmagában egyértelműen kifejezi, hogy a tanuló a követelményeknek éppen megfelelt".

Csaknem ötvenpontos módosítócsomagjának részeként Lázár János kimondaná, hogy az oktatásért felelős miniszter az Oktatási Hivatal közreműködésével minden megyében oktatási felügyelőt nevez ki a pedagógusok munkájának értékelésére. Az intézmény működésének önértékelését és a pedagógusok munkájának belső ellenőrzését tanévenként kellene elvégezni.

Az eredeti törvényjavaslat szerint a tanulónak jogai megsértése esetén joga van ahhoz, hogy eljárást indítson, továbbá hogy igénybe vegye a nyilvánosságot, ezen változtatna Lázár János. Javaslatának indoklása szerint a tanulóért a pedagógusok illetve a szülők, gondviselők a felelősek, ennek megfelelően a tanuló joga, hogy az őt ért sérelem esetén értesítse az intézmény illetékeseit, akik esetlegesen eljárást indíthatnak egy adott ügyben. Az indoklás szerint kiskorúak esetében a nyilvánosság igénybevétele kifejezetten többet árthat az egyénnek, mint használhat.