A v�rtn�l jobban teljes�tett a Mol

2010.02.15. 8:01

A Mol 27,3 milli�rd forint eredm�nyt �rt el a tavalyi utols� negyed�vben, ami t�bb mint amit elemz�k v�rtak. M�lt p�nteken m�g lemin�s�tett�k a c�g pap�rjait.

A Mol Nyrt. 27,3 milli�rd forint nett� eredm�nyt �rt el 2009 negyedik negyed�v�ben, szemben a harmadik negyed�vi 12,9 milli�rd forinttal �s a 2008 negyedik negyed�vi 33,4 milli�rd forinttal, �gy tavalyi �ves nett� eredm�nye 103,9 milli�rd forint lett, 27 sz�zal�kkal kevesebb mint 2008-ban.

Ez a teljes�tm�ny meghaladja az elemz�i v�rakoz�sokat. A jelent�s szerint javult a kutat�s-termel�s eredm�nye, �s j�l teljes�tett a g�z �s az energia szektor, mik�zben gyeng�bben szerepelt a feldolgoz�s, a kereskedelem �s a petrolk�mia.

Moln�r J�zsef, a Mol p�nz�gyi vez�rigazgat�-helyettese elmondta, hogy a Mol a 2009-hez hasonl�an a p�nz�gyi stabilit�st helyezi el�t�rbe az id�n, de kiemelt fontoss�got kap az INA horv�t olajipari c�gnek a Mol-csoportba t�rt�n� integr�l�sa �s a megn�vekedett csoport �rt�k�nek maximaliz�l�sa.

A k�zlem�ny id�zi Hern�di Zsolt eln�k-vez�rigazgat�t, aki szerint a k�vetkez� �vekben a Mol f� feladata a megn�vekedett portf�li� �rt�k�nek maximaliz�l�sa lesz a m�k�d�s harmoniz�l�sa �s a szinergi�k kiakn�z�sa r�v�n.

A recesszi� ellen�re a csoport �rt�kes�t�si volumene csak kis m�rt�kben, 2 sz�zal�kkal cs�kkent az el�z� �v hasonl� id�szak�hoz k�pest. A kimutat�s szerint a sz�ll�tm�nyoz�s miatt a recesszi�ra �rz�kenyebb g�zolaj �rt�kes�t�s 3,3 sz�zal�kkal cs�kkent, mik�zben a benzin �rt�kes�t�se enyh�n, 0,3 sz�zal�kkal m�rs�kl�d�tt az INA konszolid�ci�s hat�sa n�lk�l.

A Mol teljes magyarorsz�gi �rt�kes�t�se az el�z� �ves szintnek megfelel�en alakult 2009-ben. A benzin�rt�kes�t�s 1,8 sz�zal�k, a d�zel�rt�kes�t�s 0,9 sz�zal�k n�veked�s�t mutatott, m�g az egy�b term�kek �rt�kes�t�se 5 sz�zal�kkal cs�kkent. Ezzel egy id�ben a teljes szlov�kiai �rt�kes�t�s 12,2 sz�zal�kkal cs�kkent, els�sorban az �zemanyag-turizmus hat�s�ra.

A Mol-csoportnak december v�g�n t�bb mint 34 ezer alkalmazottja volt, bele�rtve az INA mintegy 16 ezer dolgoz�j�t is. A Mol jegyzett t�k�je december v�g�n 79,2 milli�rd forint volt, 9 sz�zal�kkal t�bb, mint egy �vvel kor�bban. A saj�t t�ke egy �v alatt 51 sz�zal�kkal, 1863,3 milli�rd forintra n�tt.

A Deutsche Bank v�telr�l tart�sra min�s�tette le a Mol pap�rjait �s a r�szv�nyek c�l�rfolyam�t 20 000 forintr�l 17 500 forintra cs�kkentette m�lt p�nteken. Az Erste Bank szint�n tart�sra aj�nlotta a Molt a kor�bbi halmoz�s helyett.

KAPCSOLÓDÓ CIKK