Simor k�s�bb t�mogatn� a s�velt�rel�st

2007.07.17. 9:47

A Magyar Nemzeti Bank folytatja a kamatcs�kkent�st, ha az infl�ci� a bank v�rakoz�s�nak megfelel�en cs�kken, de az enyh�t�s "konzervat�v, m�rt�ktart�" lesz, �s csakis "indokolt" esetben v�rhat�, id�zt�k Simor Andr�st, az MNB eln�k�t k�lf�ldi h�r�gyn�ks�gek kedd d�lel�tt. A bank 2008 v�g�re, 2009 elej�re v�rja az �rstabilit�s el�r�s�t, tett�k hozz�, a bankeln�k�t id�zve.

Simor kijelentette, hogy a k�zponti bank �s a korm�ny k�z�tt nincs egyet�rt�s a forint plusz-m�nusz 15 sz�zal�kos ingadoz�si s�vj�t illet�en, �rta a Reuters h�r�gyn�ks�g. A k�zponti bank t�mogatn� a s�v elt�rl�s�t, mert az infl�ci�s c�l hossz� t�von �ssze�tk�z�sbe ker�lhet a s�vval, �rta a Dow Jones h�r�gyn�ks�g, Simor Andr�s v�lem�ny�t id�zve. A bankeln�k azonban azt is vil�goss� tette, hogy a k�rd�s egyel�re nincs napirenden."K�t�ves t�vlatban m�g nem l�tunk konfliktust, s�t, m�g nagyobb t�vlatban sem. Ink�bb t�volabbi id�pontra gondolunk, amikor szerint�nk a s�vot meg kellene sz�ntetni. Ha valamikor, �s ha egy�ltal�n a korm�ny is el�rkezettnek l�tja majd az id�t, akkor majd megmondja nek�nk" - id�zte az MNB eln�k�t a Reuters.

"�gy v�lj�k, hogy Magyarorsz�gon 3 sz�zal�kos (tizenk�t havi) infl�ci�s szint �rstabilit�snak felel meg. Rem�lj�k, hogy 2008 v�g�re, 2009 elej�re el�rj�k az �rstabilit�st" - mondta az MNB eln�ke k�lf�ldi tud�s�t�knak Budapesten. Hozz�tette, hogy m�g 3 sz�zal�kosn�l kisebb infl�ci� sem f�kezn� a gazdas�got.

Simor Andr�s elmondta, hogy a j�niusban kiss� gyorsult, �s a piaci konszenzust meghalad� infl�ci� megfelelt az MNB v�rakoz�s�nak. �gy v�lte, hogy a forint jelenlegi er�ss�ge az eur�val szemben seg�ti az �rstabilit�s el�r�s�t, �s j� a gazdas�gnak is, mik�zben az export er�s. "A forint er�s, ami j�. Stabil �s er�s forintra van sz�ks�g�nk, de nem annyira er�sre, ami probl�m�kat okozna a gazdas�gnak" - id�zte az MNB eln�k�t a Dow Jones h�r�gyn�ks�g.

Hiba a kommunik�ci�ban

"Ha marad az alapvet� infl�ci�s forgat�k�nyv, amire tov�bbra is sz�m�tunk, �s nem mer�lnek fel �j kock�zatok, akkor felt�telezhetj�k, hogy a j�niusi kamatcs�kkent�s csup�n az els� volt" - id�zte�Karvalits Ferencet, a jegybank�eln�khelyettes�t a Reuters. Karvalits hozz�tette, hogy az enyh�t�sek id�z�t�s�t �s m�rt�k�t esetr�l esetre d�ntik majd el.

Az eln�khelyettes azt mondta a Reutersnek, hogy a legut�bbi kamatcs�kkent�st j�l fogadta a piac, amennyiben a forint �s a korm�nyk�tv�nyek er�s�dtek, a k�zgazd�szokat csak az id�z�t�s, �s nem pedig az enyh�t�s t�nye lepte meg. "Lehetett valami hiba a jegybank kommunik�ci�j�ban, �s ebb�l tanulnunk kell. Az lehetett a hiba, hogy m�jusban t�ls�gosan a b�rekkel kapcsolatos kock�zatokra �sszpontos�tottunk, �s nem hangs�lyoztuk el�gg�, hogy az alapvet� el�rejelz�s�nk rendben van" - id�zte v�lem�ny�t a h�r�gyn�ks�g.

"L�ttuk, hogy a KSH negyed�ves munkaer�-felm�r�se a szolg�ltat�si foglalkoztat�s kiigaz�t�s�nak kezdet�t jelzi. Ha ez a folyamat a v�rakoz�s szerint kitart, akkor a n�vekv� b�rk�lts�gb�l sz�rmaz� infl�ci�s nyom�s cs�kkenhet a hat�konys�g n�veked�se miatt" - id�zte Karvalitsot a Reuters. Azt mondta, hogy a j�niusi infl�ci� megfelelt a k�zponti bank v�rakoz�s�nak, �s szeptember k�r�l m�r az infl�ci� meredek cs�kken�se v�rhat�. Karvalits hozz�tette, hogy a bank �vatos lesz a j�v�ben is, er�sen figyelni fog minden �j t�nyez�re, amely vesz�lyeztetheti a k�z�pt�von 3 sz�zal�kos tizenk�t havi infl�ci�s c�lj�t, �s figyelnie kell a nemzetk�zi piacok "kock�zat�tv�gy�ra" is.

Nem a forint ereje ir�ny�tja a kamatd�nt�st

Az MNB-nek t�rekednie kell a gazdas�gi n�veked�si �ldozatok m�rs�kl�s�re, de a f� gondja tartani az infl�ci�s c�lt, mondta. Karvalits Ferenc �gy v�li, t�vednek azok a befektet�k, akik azt hiszik, hogy a forint ereje ir�ny�tja a kamatd�nt�seket, j�llehet az �rfolyam k�ts�gtelen�l jelent�s t�nyez� az infl�ci� alak�t�i k�z�tt, �rta a Reuters.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK