A Kúria egy friss határozatában leszögezte, hogy bizonyos feltételek esetén kézbesítettnek tekinthető az e-mailben elküldött számla. A döntés alapján vitatás hiányában akár a felszámolás is elrendelhető. A KRS Ügyvédi Iroda szakértői elemeznek.

A felszámolási eljárásoknál alapvető követelmény, hogy a megfelelő tartalmú számlát, illetve felszólítást (megintést) a hitelező bizonyíthatóan közölje az adóssal.

Olyan követelés alapján, amelyet korábban nem hoztak az adós tudomására, tehát az adós számára nem vált ismertté, az adós felszámolása nem rendelhető el.

A jogvita alapja az volt, hogy a számla e-mailben való megküldése olyan közlési módnak tekinthető-e, amely kielégíti a Csődtörvény fent hivatkozott alapkövetelményét.

A Csődtörvény nem tartalmaz a számla, illetve a hitelezői követelést közlő felszólítás (megintés) alakiságával és közlésével kapcsolatban speciális, kötelező előírásokat, az egyetlen követelmény, hogy az az adós számára bizonyíthatóan ismertté váljon.

A jogvita alapjául szolgáló tényállás specialitása, hogy a felek a közöttük létrejött szerződésben megállapodtak abban, hogy elsődlegesen elektronikus úton (e-mailben) tartják a kapcsolatot egymással, és a megadott e-mail-címekre küldött leveleket, számlákat kézbesítettnek tekintik.

A fenti kérdést az eljáró bíróságok eltérően ítélték meg. A másodfokú bíróság álláspontja szerint a felek fenti kikötése is csak akkor vehető figyelembe, ha a számlák kézbesítését illetően meggyőző bizonyíték áll rendelkezésre.

Az elektronikus levél tartalmából önmagában azonban nem volt megállapítható teljes bizonyossággal sem a levélnek, sem a mellékletnek a megérkezése, mivel nem volt ellenőrizhető a kézbesítés, nem állt rendelkezésre kézbesítési visszaigazolás.

A Kúria a jogerős döntés ellen benyújtott felülvizsgálati kérelem elbírálása során abból indult ki, hogy a felek a szerződésük tartalmát a Ptk. 6:59. § (2) bekezdése értelmében szabadon határozhatták meg, ennek keretében a Ptk.-nak a szerződéses jogokra és kötelezettségekre vonatkozó szabályaitól is eltérhettek.

Forrás: Taryn Elliott / Pexels

A megállapodást a Cstv. eltérő rendelkezésének hiányában az első felhívást jelentő számlák kézbesített voltának megítélése során is irányadónak kell tekinteni.

Tekintettel arra, hogy a hitelező a kiállított számlákat a megbízási szerződésben megjelölt e-mail- címre megküldte, az adós részére és a kézbesítés cáfolatára alkalmas bizonyíték az eljárás során nem keletkezett.

Az érintett számlákat tehát kézbesítettnek kellett tekinteni, amelyre figyelemmel az adós fizetésképtelensége vitatás hiányában megállapítható volt.