Befejez�d�tt az Erste Bank t�keemel�se

2006.02.01. 13:12

T�ljegyz�sre f�lretett �j r�szv�nyeit is eladta szerd�ig az osztr�k Erste Bank. �gy befejez�d�tt az osztr�k t�kepiac legnagyobb tranzakci�ja. A most kibocs�tott r�szv�nyeket 1,7-szeresen jegyezt�k t�l.

Az Erste Bank az els�dleges kibocs�t�sban 58,95 milli� �j r�szv�nyt adott el, ez a t�ljegyz�sre f�lretettekkel egy�tt szerd�ra 64,85 milli�ra n�tt. �gy a bank alapt�k�je 26,7 sz�zal�kkal 616,22 milli� eur�ra emelkedett 486,36 milli�r�l, �s a teljes kibocs�t�s 2,92 milli�rd eur�s �rt�k�vel a t�zsdei �rt�ke 14,22 milli�rd eur�ra emelkedett 11,3 milli�rdr�l.

A t�keemel�s nyom�n a r�szv�nyesi szerkezet azonban alig v�ltozik, tov�bbra sem lesz a p�nzint�zetnek olyan �j strat�giai vagy p�nz�gyi befektet�je, aki meghat�roz� szerepet kaphatna. Az Erste Bank eddigi f�r�szv�nyese, az Erste Bank Privatstiftung tov�bbra is az marad, de a 32,2 sz�zal�kos r�szesed�se 30,5 sz�zal�kra cs�kkent. Harminc sz�zal�k al� nem hajland� menni. A t�keemel�sb�l 15,6 milli� r�szv�nyt szerzett meg, ez 702 milli� eur�j�ba ker�lt, amit bankhitelb�l fedezett.

Az el�zetes �rmaximum r�szv�nyenk�nt 55 eur� volt, a m�lt cs�t�rt�ki �rmeg�llap�t�s 45,00 eur�ra sz�lt, m�lt p�nteken a keresked�s 45,41-45,60 eur� k�z�tt alakult, szerda d�lel�tt 46,00 eur� volt a b�csi �rt�kt�zsd�n az Erste-r�szv�nyek �ra, 0,10 eur�val, azaz 0,22 sz�zal�kkal dr�g�bb a keddi z�r�n�l. Az elm�lt 52 h�t alatt 36,36-47,85 eur� k�z�tt alakult.

A bank vez�rigazgat�ja, Andreas Treichl szer�nyen �gy nyilatkozott nemr�g, hogy a nemzetk�zi bankvil�gban 20 milli�rd eur�s piaci t�ke�rt�k f�l�tt sz�m�t egy p�nzint�zet a k�z�pmez�nyh�z tartoz�nak. �gy v�lte, az Erste Bank 2009-re el�ri ezt a piaci �rt�ket, �s nem pedig 2012-re, mint kor�bban j�solt�k.

A rekord m�ret� rom�niai bev�s�rl�s, a BCR megszerz�se ut�n az Erste Bank jelenleg nem tervez �jabb nagy felv�s�rl�st, hab�r Kelet-Eur�p�ban tov�bbra is lehets�gesek olyan felv�s�rl�sok, amelyekhez nem sz�ks�ges tov�bbi t�keemel�s. Treichl szerint egymilli�rd eur� az hat�r�rt�k, amelyet a bank t�keemel�s n�lk�l ki tud fizetni. Ukrajn�t �s Magyarorsz�got nevezte meg, ahol nem z�rhat�k ki kisebb �gyletek, ha - mint mondta - "valamit elad�sra k�n�lnak". A BCR-rel kapcsolatban azt mondta, hogy nem z�rhat� ki a rom�n p�nzint�zet marad�k r�szv�nyeinek megv�s�rl�sa is, �s a BCR t�zsd�re vitele

A rom�n korm�ny decemberben hirdette ki gy�ztesnek az Erste Bankot a Banca Comerciala Romama (BCR) 61,88 sz�zal�k�ra ki�rt p�ly�zat gy�ztesek�nt. Az Erste Bank 3,75 milli�rd eur�t fizet a legnagyobb rom�n kereskedelmi bank, a BCR r�szesed�s��rt. A BCR 36,88 sz�zal�k�t a rom�n �llam privatiz�lta, tov�bbi 25 sz�zal�k�t az EBRD �s az IFC adta el. Ez a legnagyobb �sszeg, amelyet osztr�k c�g valaha is fizetett kelet-eur�pai felv�s�rl�s�rt. Ennek finansz�roz�s�ra hat�rozta el az Erste Bank a t�keemel�st.

M�k�d�si ter�lete most m�r Ausztria mellett Csehorsz�got, Szlov�ki�t, Magyarorsz�got, Horv�torsz�got, Szerbi�t �s Rom�ni�t �leli fel, �sszesen 15,3 milli� �gyf�llel. A saj�t megjelen�sen k�v�l 2000. febru�rban kezdte a felv�s�rl�sokat ezekben az orsz�gokban, a Cesk� Sporitelna takar�kp�nzt�r els� fel�nek megv�tel�vel. Az�ta megszerezte a cseh takar�kp�nzt�r kis h�j�n eg�sz�t, a Slovensk� Sporiteln�tm a Rijecka Bank�t, a magyar Postabankot �s a Novosadska Bank�t, �sszesen 2,492 milli�rd eur��rt. Ehhez j�rult a BCR-�rt fizetett 3,75 milli�rd eur�.

A tavalyi els� kilenc h�napban az Erste Bank 508,8 milli� eur�s ad�zott eredm�nyt �rt el, 39,9 sz�zal�kkal t�bbet az egy �vvel kor�bbi 363,6 milli�n�l. A m�rlegf��sszege szeptember v�g�n 156,9 milli�rd eur� volt, 12,2 sz�zal�kkal t�bb, mint 2004. v�g�n. A k�z�p-eur�pai r�szlegek tov�bbra is kiv�l� teljes�tm�nye mellett a bank ausztriai tev�kenys�ge is seg�tette m�r a n�veked�st.

Az �zemi eredm�ny 14,6 sz�zal�kkal javulva 1,23 milli�rd eur�ra n�tt 1,075 milli�rdhoz k�pest.

A nett� kamatbev�tel - kamatk�l�nb�zet - 4,7 sz�zal�kkal 2,089 milli�rd eur�ra n�tt 1,996 milli�rdhoz k�pest. A nett� jutal�kbev�tel 8,6 sz�zal�kkal emelkedett, 921,9 milli� eur�ra 848,9 milli� eur�r�l. Az �zemi bev�tel 6,4 sz�zal�kkal 3,22�� milli�rd eur�ra n�vekedett 3,027 milli�rdhoz k�pest.

A k�lts�g/bev�tel ar�ny a 2004. eg�sz�ben m�rt 63,5 sz�zal�kr�l 61,8 sz�zal�kra javult, 2008-ra 57 sz�zal�kot terveznek. A t�kemegt�r�l�si r�ta (ROE) a 2004-es 17 sz�zal�kr�l 18,5 sz�zal�kra emelkedett, 2008-ra 20 sz�zal�kot v�rnak.

Az Erste Bank Hungary tavaly az els� f�l�vben 7,86 milli�rd forint ad�zott eredm�nyt �rt el, t�bb mint k�tszer t�bbet az egy �vvel kor�bbi 3,51 milli�rd forintnak.

A bank m�rlegf��sszege 2005. j�nius 30-�n 1,1349 billi� forintra r�gott, ez is t�bb mint k�tszerese az egy �vvel kor�bbi 527,57 milli�rd forintnak. A bank �gyfelekkel szembeni k�vetel�sei meghaladt�k a 813 milli�rd forintot, ami ugyancsak t�bb mint k�tszerese az egy �vvel kor�bbi 391 milli�rd forintnak. Az �gyfelekkel szembeni k�telezetts�gek is dupl�z�dtak: a 2004 els� f�l�v v�gi 306,6�� milli�rd forintr�l 621 milli�rd forintra b�v�ltek.

A tavalyi - �s r�szletekben m�g most is foly� - UniCredito-HVB egyes�l�ssel K�z�p- �s Kelet-Eur�pa legnagyobb p�nzint�zetcsoportja j�tt l�tre. El�tte, a m�rlegf��sszeget �s az �gyfelek sz�m�t tekintve, az osztr�k Erste Bank tarthatta a legnagyobbnak mag�t K�z�p-Eur�p�ban, �s m�sodik volt a KBC.

A sz�lesebb t�rs�gben, vagyis a t�volabbi Kelet-Eur�p�val egy�tt, a m�rlegf��sszeg szerint a HVB volt a legnagyobb kor�bban is: a t�rs�gi m�rlegf��sszege a r�szesed�sek ar�ny�ban 2004 v�g�n 35,5 milli�rd eur� volt, ebb�l 32,2 milli�rd a Bank Austria Creditanstalt m�rleg�ben.

Az Erste Bank a m�lt �v v�gi, 33,3 milli�rd eur�s, t�rs�gi m�rlegf��sszeg�vel a m�sodik helyezett volt a sz�lesebb t�rs�gben, a KBC a harmadik 31,1 milli�rd eur�val, a negyedik az UniCredito, 30,1 milli�rd eur�val, az �t�dik az ugyancsak osztr�k Raiffeisen, 28,9 milli�rd eur�val.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK