Megb�rs�golta a Molt az uni�

2008.10.01. 18:26

�sszesen 676 milli� eur�s b�rs�got szabott ki az Eur�pai Bizotts�g kilenc olajipari c�gre, k�zt�k a Molra kartelltev�kenys�g miatt. A c�gek az �rak r�gz�t�s�vel torz�tott�k a versenyt a paraffinviasz piac�n.

A legnagyobb b�rs�ggal, 318 milli�val a n�met-d�l-afrikai Sasol c�get s�jtott�k, a Molnak 23,7 milli�t kell fizetnie. 12-128 milli� eur� k�z�tti b�rs�got kapott m�g az ENI, az ExxonMobil, a Hansen & Rosenthal, a Tudapetrol, a Repsol, az RWE �s a Total.

E v�llalkoz�sok a bizotts�g k�zlem�nye szerint 1992 �s 2005 k�z�tt vettek r�szt a paraffinviasz-kartellben, megs�rtve az EU-szab�lyoz�st, amely tiltja a versenykorl�toz� meg�llapod�st �s �zleti magatart�st.

A Shell szint�n r�szt vett a kartellben, azonban r� nem r�ttak ki r� b�rs�got, mivel ez a v�llalat t�j�koztatta a br�sszeli bizotts�got a kartell fenn�ll�s�r�l - emelte ki Kroes. A k�zlem�nyb�l kider�l az is, hogy a Sasolra kiszabott b�rs�got 50 sz�zal�kkal n�velt�k amiatt, hogy ez a c�g vezette a kartellt. Az ENI-re kiszabott b�rs�got pedig az�rt emelt�k 60 sz�zal�kkal, mert m�r kor�bban is r�szt vett hasonl� kartellekben.

Neelie Kroes verseny�gyi biztos szerint val�sz�n�leg nincs olyan eur�pai h�ztart�s vagy v�llalkoz�s, amelyik ne v�s�rolt volna a paraffinmaffia m�k�d�se �ltal �rintett term�kekb�l, elszenvedve mindazt, ami ezzel j�r a megalapozottn�l magasabb �ron val� v�s�rl�s, a nagyobb k�lts�gek �s a gazdas�gi k�r tekintet�ben. A bizotts�g nem lehet eln�z� az ilyen illeg�lis kartelltev�kenys�ggel szemben, �s ez nem is �ll sz�nd�k�ban - a v�llalati vezet�knek �s r�szv�nyeseknek ezt tudom�sul kell venni�k.

A paraffinviaszt sokf�le term�k (gyerty�k, zs�rpap�r, pap�rpoharak �s -t�ny�rok, sajtok viaszbevonata, vegyszerek, gumiabroncsok �s aut�alkatr�szek) el��ll�t�s�ra haszn�lj�k. A piac �rt�ke megk�zel�ti az 500 milli� eur�t.

A Mol tanulm�nyozza a hat�rozatot �s a rendelkez�sre �ll� k�t h�napon bel�l kialak�tja �ll�sfoglal�s�t az abban foglaltakr�l, annak �rdek�ben, hogy eld�ntse, beny�jt-e fellebbez�st a luxemburgi Els�fok� B�r�s�ghoz.

A magyar olajipari t�rsas�g szerdai k�zlem�nye szerint a Mol sajn�lja, hogy a v�llalat a kilencvenes �vekben m�g nem m�k�dtetett olyan bels� kontroll- �s audit-rendszert, amely az ilyen jelleg� esetet kisz�rhette volna. A Mol kijelenti, hogy nem sz�letett kartell jelleg� magatart�sra vonatkoz� v�llalati szint� d�nt�s az �rintett term�k eset�ben.

A paraffin�rt�kes�t�s a Mol teljes �rbev�tel�nek csup�n nagyon kis h�nyad�t, kevesebb, mint f�l sz�zal�k�t teszi ki. A vizsg�lt id�szak kezdet�n az �rt�kes�t�si tev�kenys�get a Mol egy kor�bban megv�s�rolt le�nyv�llalata v�gezte, s azt k�vet�en ker�lt �t az anyav�llalat felel�ss�gi k�r�be - �ll a magyar t�rsas�g k�zlem�ny�ben.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK