Meredek emelked�ssel negyed�ves rekordot d�nt�tt az Eur�pai �jj��p�t�si �s Fejleszt�si Bank (EBRD) �ltal a t�gabb �rtelemben vett Kelet-Eur�p�nak ny�jtott finansz�roz�sok �rt�ke az idei els� h�rom h�napban, k�z�lt�k kedden a bank londoni sz�khely�n.

Itt tal�lja a v�ls�ggal kapcsolatos �sszes h�rt!

A t�rs�gi �talakul�s p�nz�gyi t�mogat�s�ra alap�tott bank janu�rt�l m�rcius v�g�ig 1,1 milli�rd eur�t helyezett ki a m�k�d�si ter�let�n l�v� eur�pai �s k�z�p-�zsiai gazdas�gokba, 64 sz�zal�kkal t�bbet a tavalyi els� negyed�vben foly�s�tott 678 milli� eur�n�l.

Thomas Mirow, a bank eln�ke a bejelent�st komment�lva azt mondta: az EBRD-nek megvannak a forr�sai ahhoz, hogy kitartson Kelet-Eur�pa mellett a v�ls�gos id�szakban "�s j�val azon t�l is". Mirow az els� negyed�vi kihelyez�seket "er�teljes eredm�nynek" nevezte, �s k�z�lte: az EBRD ezzel elindult az idei "ambici�zus (finansz�roz�si) c�l" megval�s�t�sa fel�.

A londoni bank m�r a n�h�ny hete ismertetett �ves eredm�nybesz�mol�j�ban k�z�lte, hogy j�llehet tavaly - az 1998-as orosz fizet�si v�ls�g �ta el�sz�r - vesztes�ges volt, ennek ellen�re id�n rekord �sszeget, hozz�vet�leg 7 milli�rd eur�t helyez ki befektet�sek �s hitelek form�j�ban a sz�k�s piaci likvidit�st s�lyosan megszenved� kelet-eur�pai felt�rekv� gazdas�gokba, a tavalyi 5,1 milli�rd eur� ut�n.

Kitartanak a t�rs�g mellett

Az EBRD m�r kor�bban bejelentette azt is, hogy a glob�lis p�nz�gyi v�ls�gra tekintettel a fejlettebb k�z�p-eur�pai t�rs�g t�mogat�s�t az eredetileg tervezett cs�kkent�s helyett szint�n n�velni fogja.

Varel Freeman, a p�nzint�zet amerikai aleln�ke n�h�ny hete Londonban tartott soron k�v�li helyzet�rt�kel�s�ben meger�s�tette: a bank az id�n "dr�maian n�veli" tev�kenys�g�t azokban a k�z�p-eur�pai EU-tag�llamokban is, amelyekr�l a v�ls�g el�tt m�g �gy tartotta, hogy 2010-ben m�r nem lesz sz�ks�g�k EBRD-t�mogat�sra. A k�z�p-eur�pai orsz�gok az id�n a kor�bban tervezettn�l v�rhat�an 500 milli� eur�val t�bb �j finansz�roz�st kapnak a bankt�l, amivel a k�tszeres�re n�vekszik a 2009-re kor�bban nekik el�ir�nyzott �sszeg, vagyis a t�rs�g 1 milli�rd eur� EBRD-t�k�re sz�m�that ebben az �vben.

Febru�r v�g�n az EBRD, az Eur�pai Beruh�z�si Bank (EIB) �s a Vil�gbank saj�t, k�l�n t�mogat�si csomagot is bejelentett a finansz�roz�si gondokkal k�szk�d� kelet-eur�pai gazdas�gok sz�m�ra, �sszesen 24,5 milli�rd eur�s kerettel.

Ehhez a csomaghoz a legnagyobb hozz�j�rul�st az EIB adja, 11 milli�rd eur�val. A r�szcsomagnak a kedvezm�nyezettje a k�z�p-, kelet- �s d�l-eur�pai kis- �s k�z�pv�llalati szektor. Az EIB finansz�roz�s�b�l 5,7 milli�rd eur� m�ris hozz�f�rhet�; tov�bbi 2,8 milli�rd eur�nyi finansz�roz�st az int�zet �prilis v�g�ig hagy j�v�, �s ezen fel�l is v�rhat�k m�g kiutal�sok.

A Vil�gbank hozz�vet�leg 7,5 milli�rd eur�val j�rul hozz� ehhez a febru�rban bejelentett csomaghoz, ebb�l az id�n �s j�v�re �sszesen 3,5 milli�rd eur� jut a felt�rekv� eur�pai bankszektor probl�m�inak kezel�s�re.