Korai m�g h�trad�lni forint-�gyben

2009.05.06. 10:15

Az ut�bbi k�t h�napban l�tv�nyosan er�s�d�tt a forint, m�rcius �ta 12 sz�zal�kkal ment le az eur� �rfolyama. A folyamatban szerepet j�tszott a jegybank k�zlem�nye �s a Bajnai-korm�ny sz�nre l�p�se is, de ezekn�l is fontosabb volt a nemzetk�zi befektet�i hangulat javul�sa. Szak�rt�k szerint korai lenne m�g h�trad�lni, elk�pzelhet� ugyanis, hogy a nemzetk�zi piacokon tapasztalhat� optimizmus elt�nik,��s akkor�ism�t a 300 forintos szint fel� haladhat az eur� jegyz�se.

R�g l�tott menetel�st mutatott a forint az ut�bbi k�t h�napban, m�rcius elej�n ugyanis m�g 317 forintot kellett adni egy eur��rt, kedden este pedig 282 forint k�r�l sz�lettek �zletek a bankk�zi devizapiacon. Szerd�n hajnalban, a budapesti piacnyit�s el�tt, minim�lis forgalom mellett 280 forint al� is ben�zett a piac, de innen gyorsan visszapattant a jegyz�s.

A 35 forintos �rfolyames�s a forint szempontj�b�l 12 sz�zal�kos er�s�d�snek felel meg, �s a trend akkor is egy�rtelm�, ha szerd�n volt egy kisebb korrekci�, aminek r�v�n 285,50 forintig emelkedett a jegyz�s. "A forint a nemzetk�zi hangulat gyeng�l�s�vel enyh�n korrig�lt, de tov�bbra is a 286-os er�s t�masz alatt tart�zkodik" - fogalmaznak az Erste szak�rt�i.

A sv�jci frank �rfolyama 215 forintr�l 188 forintra ment le m�rcius �ta, ami 13 sz�zal�kos v�ltoz�st jelent, a doll�r pedig 250 k�r�li szintekr�l 210 forint k�zel�be s�llyedt, azaz ebben a viszonylatban 16 sz�zal�kos volt a forint er�s�d�se.

Egy�rtelm� trend kisebb korrekci�kkal

Az er�s�d�s nem volt korrekci�kt�l mentes, azaz az er�s�d� trend ellen�re is vissza-visszagyeng�lt a magyar deviza, de ez els�sorban a devizapiacok saj�toss�gaival magyar�zhat� (bizonyos er�s�d�s ut�n jellemz�en �n. profitkiv�tre ker�l sor, azaz a befektet�k z�rj�k poz�ci�ikat, hogy az addig el�rt nyeres�geket bebiztos�thass�k).

A forint eset�ben volt egy komolyabb er�s�d�s, amikor az eur�317 forintr�l 300 forint al� ment m�rcius els� fel�ben, majd innen �jra 310 forint k�zel�be emelkedett a kurzus. �prilis k�zep�re 290 forint k�zel�be ment le az �rfolyam, majd pedig egy kisebb korrekci�t k�vet�en az ut�bbi b� k�t h�tben 300 forintr�l indult meg az er�s�d�s, eg�szen 282 forintig.

A r�gi�s deviz�kat jellemz�en a nemzetk�zi befektet�si hangulat v�ltoz�sa mozgatja, azaz ha a vezet� piacokon optimista a hangulat, akkor jellemz�en er�s�dik a forint, a lengyel zloty �s a cseh korona, ha azonban a pesszimista hangok ker�lnek f�l�nybe, akkor lejt�re ker�lnek ezek a p�nzek.

MNB-�ll�sfoglal�s �s Bajnai-csomag

A belpolitikai �s hazai gazdas�gi esem�nyek a trend meghat�roz�s�ra ugyan a jelek szerint kevesek, de term�szetesen van jelent�s�g�k a deviza�rfolyam alakul�sa szempontj�b�l. Az elemz�k szerint a m�rciusi cs�csot t�bbek k�z�tt az�rt hagyta el a forint, mert a Magyar Nemzeti Bank (MNB) m�rcius 8-�n egy �ll�sfoglal�sban nagyon hat�rozottan elk�telezte mag�t a forint �rfolyam�nak v�delme mellett.

A monet�ris tan�cs k�zlem�ny�ben kifejtette, hogy v�lem�nye szerint a forint �rfolyam�nak gyeng�lked�se nem magyar�zhat� a val�s gazdas�gi teljes�tm�nnyel �s v�rakoz�sokkal, a gyenge forint k�rosan hathat a p�nz�gyi rendszer t�kehelyzet�re, valamint vesz�lybe sodorhatja az infl�ci�s c�lt is. Az MNB �pp ez�rt kil�t�sba helyezte a teljes monet�ris eszk�zt�r bevet�s�t a forint �rfolyam�nak v�delme �rdek�ben. A forintot az is seg�tette, hogy t�bb r�gi�s jegybank is hasonl� nyilatkozatokat tett.

�rfolyamprogn�zisok

Aktu�lis

2009. j�nius

2009. szeptember

2009. december

Eur�/forint

282,9

300

280

270

Doll�r/forint

211,9

214,3

193,1

180

Sv�jci frank/forint

187,4

193,5

179,5

173,1

Jap�n jen

214,6

222,2

207,4

186,2

Forr�s: Raiffeisen Bank

Nornm�lis piaci k�r�lm�nyek k�z�tt az is bizonyosan kellemes h�r lett volna�a forint szemponj�b�l, hogy egy a piacok �ltal j�nak, illetve legal�bbis a j� ir�nyba tett l�p�snek tartott int�zked�scsomagot fogadott el a magyar parlament.

A mostani id�k azonban semmik�pp sem nevezhet�ek norm�lisnak, ez�rt is lehet, hogy a szak�rt�k szerint nem egy�rtelm�, hogy a Bajnai-korm�ny hivatalba l�p�se �s az els� megszor�t� int�zked�sek mekkora szerepet j�tszottak a l�tv�nyos forinter�s�d�sben.�Vannak mindenesetre olyan hangok, miszerint a�Bajnai-csomag lehet�az egyik magyar�zata annak, hogy a r�gi�s deviz�k kedden egym�ssal szembe mentek, f�leg, hogy t�bb t�rs�gbeli orsz�gban is rossz h�rek jelentek meg�a napokban az �llami p�nz�gyekkel �s a gazdas�gpolitik�val kapcsolatban.

Korai lenne egyel�re h�trad�lni

Egyel�re nem v�r tov�bbi jelent�sebb forinter�s�d�st Kolba Mikl�s, az ING deviza�zlet�g-vezet�je az [origo]-nak �gy fogalmazott, hogy korai lenne h�trad�lni. "K�nnyen ir�nyt v�lthat a forint, ha a nemzetk�zi piacokon eluralkodik a pesszimizmus. Ha egy-k�t h�nap m�lva is hasonl� szinteken lesz az eur� �rfolyama, akkor esetleg sz�ba j�het egy m�rs�kelt er�s�d�s" - fejtette ki a�szakember, aki megjegyezte, tov�bbra is alacsony a forgalom a piacon, ez�rt k�nnyen elmozd�that� az �rfolyam. Komoly aktivit�shoz, ak�r egy jelent�sebb tov�bbi er�s�d�shez�arra is sz�ks�g lenne, hogy fel�ledjen az egyel�re visszafogottan m�k�d��magyar �llampap�rpiac.

A Raiffeisen elemz�i Kolb�val egy�tt �gy l�tj�k, hogy�a magyarorsz�gi belpolitikai �s gazdas�gi esenyek �s int�zked�sek csak minim�lisan befoly�solt�k�az �rfolyam alakul�s�t.�A devizahitelesek sz�m�ra kedvez� fejlem�nyek sokkal ink�bb�a fejlett gazdas�gokban megjelent,�a gazdas�gi helyzet javul�s�ra utal� progn�zisok �s mutat�k voltak.�V�rhat�an ez a forgat�k�nyv �rv�nyes�l a j�v�ben is, vagyis a forint �rfolyam�t a nemzetk�zi hangulat befoly�solja majd.

A Raiffeisen prognoszt�i pesszimist�k ezen a t�ren, szerint�k az ut�bbi napokban kibonatkoz� piaci optimizmus nem fog sok�ig tartani.�"Hamarosan j�het a kij�zanod�s, miszerint igaz, hogy a v�ls�g alj�ra �rt�nk, de a kil�bal�s m�g egy j� darabig nem fog bek�vetkezni" - v�lekednek a bank szak�rt�i.

Nagyon r�vid t�von neh�z megj�solni a forint mozg�s�t (�pp, mert az nagy m�rt�kben a nem magyar adatokt�l �s folyamatokt�l f�gg), de az bizonyosnak t�nik, hogy cs�t�rt�kig nem akakul majd ki egy�rtel�m� trend - az�rt �pp cs�t�rt�kig, mert az amerikai p�nz�gyi rendszer val�s �llapot�t megmutat� banki tesztek eredm�nyeit ekkor hozz�k ny�lv�noss�gra a tengerent�lon. S�r�s Csaba, a Takar�kbank elemz�je szerint addig mindenk�pp a 280-286 forintos s�vban marad majd az eur�, onnan pedig majd a banki tesztek eredm�nyei alapj�n folytat�dhat a keresked�s.

A Raiffeisen szakemberei j�niusra 300 forint k�r�li eur��rfolyamot v�rnak, k�s�bb azonban forinter�s�d�sre sz�m�tanak, mondv�n,�az �v m�sodik fel�ben optimista hangulat alakulhat ki a nemzetk�zi �s a magyar piacokon.