A jegybank �s az ORFK h�tf�i k�zlem�ny�ben arra h�vta fel a figyelmet, hogy az elm�lt k�t h�tben nagyon megt�veszt� hamis h�szezer forintosok ker�ltek forgalomba.

A jegybank �s az ORFK h�tf�i k�zlem�ny�ben jelezte, hogy az elm�lt k�t h�tben olyan hamis h�szezer forintosok ker�ltek forgalomba, amelyek az eddigiekn�l megt�veszt�bbek lehetnek.

"Kiemelten fontos, hogy k�szp�nzes �gyletei sor�n mindenki alaposan n�zze meg a kapott bankjegyet, �s ismerje a val�di bankjegyek jellemz�it. Sohasem egy, hanem t�bb biztons�gi elem megl�t�t kell ellen�rizni a bankjegyeken. Tov�bbi bizonytalans�g eset�n, javasolt a gyan�s bankjegyet egy, minden bizonnyal val�di bankjeggyel �sszehasonl�tani" - �ll a k�zlem�nyben.

Az �jabb t�pus� h�szezres hamis�tv�nyok v�zjelk�pe elt�r a val�di bankjegyeken megszokott�l: a val�di v�zjel �rnyalatos jelleg�, nem kont�ros, nem hat�rozott vonalakb�l �ll. Emellett a val�di h�szezres bankjegyek el�oldal�n a bal fels� sarokban tal�lhat� �n. rejtett k�pben - a bankjegyet megfelel� sz�gben mozgatva - az "MNB" felirat tal�lhat�. P�nzt�rosok sz�m�ra a kell�en fejlett, �n. UV-C f�nyt is haszn�l� UV-l�mp�k megfelel� biztons�got ny�jtanak; �s nagy�t� haszn�lat�val a mikro�r�s is ellen�rizhet�. Ha felmer�l a gyan�, hogy hamis bankjegyet tal�ltunk, l�pj�nk kapcsolatba a rend�rs�ggel vagy a Magyar Nemzeti Bankkal - figyelmeztet a jegybank.

Az MNB felvette a kapcsolatot �rintett partnereivel, hogy felh�vja a figyelmet a bankjegyek p�nzt�rakban t�rt�n� ellen�rz�s�nek lehet�s�geire (szabadszemmel/seg�deszk�z�kkel). A h�szezres bankjegyek, mint a legnagyobb c�mlet, nem v�lt�p�nzk�nt, hanem z�mmel hitelint�zeteken - bankfi�kokon, illetve a bankjegykiad� automat�kon - kereszt�l, teh�t magas szinten ellen�rz�tt csatorn�kon ker�l forgalomba.

A k�t int�zm�ny azt is k�z�lte, hogy Simor Andr�s jegybankeln�k �s Bencze J�zsef orsz�gos rend�r-f�kapit�ny al��rta azt a meg�llapod�st, amely lehet�v� teszi az MNB �s az ORFK szoros egy�ttm�k�d�s�t a bankjegyhamis�t�s �s a hamis�tv�nyok forgalomba hozatala elleni �sszehangolt fell�p�sre.

Az egymilli� val�di bankjegyre jut� hamis bankjegyek sz�ma haz�nkban, nemzetk�zi �sszehasonl�t�sban nem tekinthet� magasnak, ugyanakkor a bankjegyhamis�t�sok sz�ma az eg�sz vil�gon, �gy Magyarorsz�gon is, folyamatosan n�vekszik.

A Magyar Nemzeti Bank 2009 harmadik negyed�v�ben 3211 darab hamis forintbankjegyet azonos�tott. A hamis�t�sok m�rt�ke az elm�lt k�zel k�t �vben alacsony szint� volt, az elm�lt id�szakban azonban �jb�l el�rte a 2006-2007 k�z�tti kedvez�tlen ar�nyokat. Ugyanakkor az MNB szerint a megn�vekedett hamis�t�si ar�ny tov�bbra sem vesz�lyezteti a k�szp�nzforgalom biztons�g�t Az ut�bbi id�szakban legink�bb a magasabb (�t-, t�z- �s h�szezer forintos) c�mleteket hamis�tj�k.