Vágólapra másolva!
Az Alkotmánybíróság (Ab) április 26-án elfogadott határozatában alkotmányellenessé nyilvánította az új Polgári törvénykönyv (új Ptk.) hatálybaléptetéséről szóló törvény (Ptké.) egyes rendelkezéseit.
Vágólapra másolva!

Az Alkotmánybírósághoz benyújtott indítványok mindegyike a felkészülési idő hiányára, a jogbiztonság sérelmére hivatkozással kérte a Ptké. vizsgálatát. Emiatt az Ab eljárása nem terjedt ki az új Ptk. első két könyvének tartalmi megvizsgálására.

Az új Ptk. első két könyve a Ptké. szerint május 1-jén lépett volna hatályba. Az Első Könyv nagyrészt alapelveket tartalmaz. A Második Könyv azonban - amely három részből áll - gyökeresen átalakítja a nagykorú személy cselekvőképességét érintő rendelkezéseket; a belátási képesség megváltozása esetére alapvetően módosulnak a döntéshozatalra, továbbá a jognyilatkozat tételére vonatkozó szabályok.

Az új Ptk. nagymértékű módosítást eredményez a személyiségi jogok hazai rendszerében is. Az új Ptk. további, Harmadik, Negyedik, Ötödik, Hatodik és Hetedik Könyvei - a Ptké. szerint - 2011. január 1-jén léptek volna hatályba.

Az Ab az új Ptk. első két könyvének két lépcsőben történő hatálybaléptetését a jogbiztonság sérelme miatt alkotmányellenesnek minősítette. A kétlépcsős hatályba-léptetés ugyanis jogszabályok tömegének módosítását indokolta, és ez a hatályos, bizonyos rendelkezéseiben szintén módosított régi Ptk., valamint az új Ptk. első két könyvének az együttes alkalmazását követelte volna meg.

Figyelemmel az új Ptk. további öt könyvének 2011. január 1-jei hatályba lépésére is, a jogkereső laikusoknak és a jogalkalmazóknak így néhány hónapon belül kétszer is igen terjedelmes jogszabályváltozásra kellett volna felkészülniük.

Az Alkotmánybíróság határozata szerint az új Ptk. mint alapvető magánjogi kódex első két könyvének az alkalmazására való felkészüléshez a törvényhozó által biztosított hatvannapos időtartam kirívóan rövid. Kódex esetében - vagy más, a törvénykönyvekhez hasonló, átfogó változást tartalmazó törvénycsomagnál - általában több időt igényel mind a jogalkalmazó hatóságok, mind a jogi szabályozással érintett természetes és jogi személyek számára a jogszabály áttanulmányozása, a jogalkalmazásra és az önkéntes jogkövetésre való felkészülés.

Az Ab megállapította, hogy a felkészülési idő a jogalanyok számára akkor nyílik meg, amikor az új szabályok nyilvánosan hozzáférhetővé válnak, és mindenki számára egyértelmű azok hatályba lépésének időpontja is. Amíg a jogalanyok nem ismerik kellőképpen az új szabályokat, fennáll a veszélye, hogy utóbb esetleg jogellenesnek minősülő döntéseket hozhatnak.

Az Ab döntése következtében a Ptké. és az új Ptk. Első és Második Könyve nem lép hatályba május 1-jén.