Mi a különbség a jegyző és a közjegyző között?

közjegyző notary public
Vágólapra másolva!
Mi a közös a közjegyzőben és a jegyzőben? Nagyjából csak a „jegyző" szó, és a jogi diploma. Továbbá az, hogy fontos szerepük lehet peren kívüli eljárásokban és elmondható, hogy mindketten fontos szerepet töltenek be a társadalom békés működése szempontjából. A D.A.S. JogSzerviz szakértőjének elemzése.
Vágólapra másolva!

A jegyző vezeti a polgármesteri hivatalt vagy a közös önkormányzati hivatalt, figyel a hivatal törvényes működésére – fejtette ki dr. Schiffer Zsolt. Ezen kívül segíti a képviselő testület munkáját, részt vesz a testületi üléseken, mindezt tanácskozási joggal teszi.

Rendkívül fontos a szerepe az önkormányzat munkájában, ugyanis jogi kérdésekben felvilágosítást ad a képviselők részére (pl. hogy működésük törvényes-e, a képviselő által beterjesztett javaslat ellenkezik-e önkormányzati rendelettel vagy egyéb jogszabállyal).

Ezen kívül a jegyzőnek fontos hatósági és törvényességi felügyeleti jogköre is van. A jegyző látja el a társasházak törvényességi felügyeletét, amely során ügyel azok törvényes működésére.

Szomszédjogi – és egyéb birtokot érintő - jogviták során rendkívül fontos szerep hárul a jegyzőre, ugyanis a jegyzőnél lehet birtokvédelmet kérni, a bennünket zavaró személyekkel szemben.

Birtokvédelmi eljárást akkor kezdeményezhetünk, ha a birtoklásban zavarnak bennünket, és nincs szükség azonnali jogos önhatalomra. A birtokos egy éven belül a jegyzőtől is kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését.

A jegyző elrendeli az eredeti birtokállapot helyreállítását és a birtoksértőt a birtoksértő magatartástól eltiltja. Ez alól kivétel, ha nyilvánvaló, hogy az, aki birtokvédelmet kért, nem jogosult a birtoklásra vagy birtoklásának megzavarását tűrni volt köteles.

A jegyző megfelelő kérelem esetén jogosult a hasznok, a károk és a költségek kérdésében is határozni.

Mivel ez egy „nemperes" eljárás, természetesen lehetőség van bíróság előtt megtámadni, és ott folytatni a jogvitát.

Érdekesség, hogy ha idegen dolgot találunk, és becsületesek vagyunk, azt szintén az illetékes jegyzőnél kell leadni, aki rögzíti azt a rendszerben. Ezt követően átadja azt a tulajdonosnak, vagy három hónap letelte után a találónak. Ha a találónak nem kell, akkor értékesíti a dolgot. Ha senkinek sem kell, akkor pedig intézkedik a megsemmisítéséről.

Szintén a jegyző intézkedik állatvédelmi eljárás keretében akkor, ha a erre vonatkozó bejelentést kap, vagy tudomást szerez arról, hogy közbelépésére szükség van. Nem csak az állattartás szabályainak megsértésével szemben, hanem az állat védelme érdekében is felléphet.

Ezen kívül hatósági jogkörben a jegyző bizony bírságolhat is.

A közjegyző

Ehhez képest a közjegyző gyakorlatilag egy jogi szolgáltatást nyújtó személy, aki ellentétben az ügyvédekkel, senkit nem képvisel jogvitákban, viszont közhitelességgel felruházott. A közjegyző mindig pártatlan és semleges. Semmi köze az önkormányzatokhoz, és nincsenek hatósági feladatait.

A törvény tehát közhitelességgel ruházza fel a közjegyzőket, hogy a jogviták megelőzése érdekében a feleknek pártatlan jogi szolgáltatást nyújtsanak.

A közjegyző a jogügyletekről és jogi jelentőségű tényekről közokiratot állít ki, okiratokat őriz meg. De előfordul, hogy pénzt, értéktárgyat és értékpapírt vesz át a jogosult részére történő átadás végett.

Ezen kívül kioktatással (nem rossz értelemben vett kioktatással, hanem inkább kiokosítással, tájékoztatással) segíti a feleket jogaik gyakorlásában és kötelességeik teljesítésében.

Közjegyző előtt tehetünk végrendeletet, kérhetjük annak megőrzését, hitelesíthetjük nyilatkozatainkat, szerződéseinket. Bérleti szerződések esetében, ha a szerződés nem közjegyző által hitelesített, akkor is gyakori, hogy a bérlő kiköltözési nyilatkozatot tesz a közjegyző előtt, amely azonnal végrehajtható, ha magától nem távozik időben.

Ugyanígy tartozáselismerő nyilatkozatot is tehet az adós közjegyző előtt, amely esetben, ha az adós nem fizet, azonnal végrehajtást kérhetünk.

Rendkívül fontos a közjegyző szerepe a hagyatéki eljárásban, ugyanis a közjegyző folytatja le a hagyatéki eljárást, tárgyalást tart és átadja a hagyatékot az örökösöknek.

Forrás: Shutterstock

Találkozhatunk közjegyzővel akkor is, ha fizetési meghagyásos eljárásba keveredünk. A fizetési meghagyásos eljárás egy „nemperes" eljárás, amely során a jogosult előadja, hogy a kötelezett mióta és mennyivel tartozik neki.

A közjegyző kibocsát egy fizetési meghagyást, amely ellentmondás esetén perré alakul, ha pedig nem érkezik ellentmondás, akkor jogerőre emelkedik. Ez esetben a közjegyző állítja ki a végrehajtási lapot is. Ellentmondás esetén az ügyet átteszi a bíróságra.

Közjegyző előtt lehet előzetes bizonyítást felvenni egy polgári per előtt.

A közjegyző és a jegyző fontos szerepet játszik abban, hogy a jogviták bíróság nélkül megoldódjanak, és az emberek jogaikat, kötelességeiket megismerjék. Ezen kívül a jegyzőnek még abban is szerepe lehet, hogy a jogkövető magatartásra rászorítson bennünket.

https://das.hu/