Apáczai Csere János 360 éve halt meg

Apáczai Csere János
Apáczai Csere János szobra Nyíregyházán. Balogh Géza alkotása, Mrenkó Zoltán és munkatársai öntötték bronzba.
Vágólapra másolva!
Háromszázhatvan éve, 1659. december 31-én hunyt el Apáczai Csere János tudós-pedagógus, a magyar nevelésügy előfutára, a Magyar Encyclopaedia szerzője.
Vágólapra másolva!

A Brassó megyei Apácán született 1625. június 10-én, kisnemesi szabad székely családban. A kolozsvári, majd a gyulafehérvári kollégiumban folytatta filozófiai és teológiai stúdiumait, majd 1648-1653 között ösztöndíjjal holland egyetemeken, többek közt Leydenben és Utrechtben tanult.
Hollandiában a kultúra és a polgári jólét fogadta őt, a kálvinista vallás áldásos hatásaival és a gondolkodás szabadságával is itt találkozott, s a csillagászattól a keleti nyelvek tanulmányozásáig mindenre lehetősége nyílott. Számos nyelvet elsajátított: a görögön, latinon, héberen, francián, angolon és hollandon kívül hat keleti nyelvet is megtanult.

Apáczai Csere János szobra Nyíregyházán. Balogh Géza alkotása, Mrenkó Zoltán és munkatársai öntötték bronzba. Forrás: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ap%C3%A1czai_Csere_J%C3%A1nos_(Balogh_G%C3%A9za),_2017_Ny%C3%ADregyh%C3%A1za.jpg

1651 áprilisában a harderwijki egyetemen doktori címet szerzett a Disputatio theologica inauguralis de primi hominis apostasia (Doktoravató teológiai disputáció az első ember hitehagyásáról) című értekezésével, amely az első ember bűnbeeséséről szólt. Ugyanebben az évben megnősült, felesége, Aletta van der Maet, Utrecht egyik előkelő családjának leánya volt.

Magyar nyelvű enciklopédiát készített, ez az első magya nyelvű tudománytár, az ismeretek átfogó rendszerezése

1653-ban Gyulafehérvárra költöztek. Apáczai a poétikai osztály rektora lett, székfoglaló beszédében kifejtette gondolatait a tudományokról, vizsgálta a hazai elmaradottság okait. 1654-ben jelent meg a gyermek I. Rákóczi Ferencnek ajánlott Magyar logikácskája. Egy évvel később kiadták fő művét, a 412 oldalas, 11 részből álló Magyar Encyclopaediát, amelynek az volt a célja, hogy

magyar nyelven, iskolai használatra összefoglalja korának teljes tudományosságát.

"Oly könyvet adnék a magyar ifjúságnak kezébe, melyben anyai nyelvén többire minden szép és hasznos tudományokat olvashatna." - ajánlotta művét.

Apáczai Csere János: Magyar Enciklopédia. 1653. Apáczai ebben összegyűjtötte a föbb tudományágaka vonatkozó fontosabb meghatározsokat és felosztásokat. Forrás: https://mek.oszk.hu/01800/01885/html/index726.html

A könyvben a természettudományos ismeretek mellett helyet kapott a logika, a teológia, a történelem, az etika, a neveléstudomány és a filozófia eredményeinek bemutatása is.
A Magyar Encyclopaediát a kortársak nem méltatták, s Apáczainak az oktatás minőségének javítását célzó reformtervei is süket fülekre találtak.

Apáczai az egyoldalú atin nyelvű képzés helyett a magyar nyelvű természettudományos képzást szorgalmazta.

Mivel programjában szerepelt a világi oktatás megteremtése, befolyásos ellenségeket szerzett magának

Nézetei miatt összetűzésbe került II. Rákóczi György fejedelemmel, aki haragjában megfosztotta a gyulafehérvári katedrától,

de barátai és Lorántffy Zsuzsanna közbenjárásának köszönhetően rábízta a kolozsvári iskola vezetését.

Itt 1656 novemberében tartotta Oratio de summa scholarum necessitate (Beszéd az iskolák fölöttébb szükséges voltáról) című székfoglalóját, amelyben erős kritikával illette az új szellemi és társadalmi törekvéseket gáncsoló, maradi kortársait, s hazája szomorú műveltségi állapotát.

II. Rákóczi Ferenc 1712-ből származó Mányoki Ádám festette portréja. Oktatási programjában a világi oktatásra törekedett, ami ellen tiltakozott a református egyház és II. Rákócu Ferenccel is szembekerült emiatt, mert a fejedelem félt, hogy elterjed a puritanizmus. Forrás: Wikimedia Commons

Kolozsvárott ugyanolyan hévvel és lelkesedéssel vetette bele magát a tanításba, mint addig, s az ő közbenjárásának köszönhette a kollégium Lorántffy Zsuzsanna református alapítványát. Ő intézte el azt is, hogy fejedelmi támogatással tíz szegény tanuló ingyen tanulhatott.

I. Rákóczi György fejedelem és felesége Lorántffy Zsuzsanna mecénás, iskolaalapító, Apáczai pártfogója,az ő segítségével lett a kolozsvári református kollégium vezetője. Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Lor%C3%A1ntffy_Zsuzsanna#/media/F%C3%A1jl:R%C3%A1koczi_Lor%C3%A1ntffy.jpg

Buzgalmát azonban megtörte egyre súlyosbodó tüdőbaja, s 1659. december 31-én meghalt. Felesége és gyermeke nem sokkal élték túl, sírjaik a kolozsvári Házsongárdi temetőben találhatók. Életéről Páskándi Géza írt drámát Tornyot választok címmel, emlékét Áprily Lajos örökítette meg A tavasz a Házsongárdi temetőben című versében.

(Forrás: MTI)