Cs�kkent a D�m�sz eredm�nye

2006.07.27. 14:45

A francia Electricit� de France (EdF) t�bbs�gi tulajdon�ban l�v� D�lmagyarorsz�gi �ramszolg�ltat� Nyrt. (D�m�sz) az �v els� fel�ben 2,557 milli�rd forint m�rleg szerinti nyeres�get �rt el, 3,3 sz�zal�kkal kevesebbet az el�z� �v els� f�l�vin�l.

A k�z�zemi lakoss�gi fogyaszt�s 1,58 sz�zal�kkal 742 gigawatt�r�ra emelkedett, a nagyfogyaszt�k� viszont 24,2 sz�zal�kkal visszaesett, mert sok nagyfogyaszt� �tt�rt a szabadpiacra - mondta el Lech�czki G�bor, a D�m�sz p�nz�gyi igazgat�ja cs�t�rt�k�n a budapesti sajt�t�j�koztat�n.

Az igazgat� hozz�tette: az els� f�l�vben az elosztott villamos energia mennyis�ge a kor�bbi �vek �tlag�n�l nagyobb �temben, 2,6 sz�zal�kkal n�tt, �s a sz�ls�s�gesen meleg id�j�r�s rem�nyt ad arra, hogy ez a tendencia tov�bb folytat�dik.

A c�gn�l a h�l�zati vesztes�g a tavaly els� f�l�vi 10,07 sz�zal�kr�l 9,82 sz�zal�kra m�rs�kl�d�tt, �s a c�l az �v sor�n a 9,4 sz�zal�k el�r�se - mondta Lech�czki G�bor.

A villamosenergia-�rt�kes�t�s �s a k�zvetlen k�lts�gek k�z�tti k�l�nbs�g, a brutt� fedezet 12,706 milli�rd forint volt, 1,9 sz�zal�kkal cs�kkent.

A t�rsas�g a gyorsjelent�sben megjegyezte, hogy janu�r 1-j�t�l a hat�s�gi �ras k�z�zemi villamos energia v�tel�ra a D�m�sz eset�ben �tlagosan 6,17 sz�zal�kkal, az elad�si �r viszont csak 3,83 sz�zal�kkal emelkedett. A brutt� fedezet cs�kken�s�nek m�sik oka az, hogy a forint gyeng�l�se �s a szabadpiacon emelked� �rak miatt n�tt a villamosenergia-v�s�rl�s k�lts�ge.

A kamat- �s ad�fizet�s, t�ket�rleszt�s �s amortiz�ci� el�tti eredm�ny (EBITDA) 0,5 sz�zal�kkal 7,694 milli�rd forintra n�tt, m�g az �zemi eredm�ny 3,9 sz�zal�kkal 3,595 milli�rd forintra cs�kkent.

A p�nz�gyi tev�kenys�gen 7,5 sz�zal�kkal cs�kkent az els� f�l�vi vesztes�g, 529,36 milli� forintot tett ki.

A D�m�sz m�rlegf��sszege 2006. j�nius 30-�n 80,056 milli�rd forint volt, l�nyeg�ben v�ltozatlan maradt a 2005. �v v�gihez k�pest. A nett� ad�ss�g 2,17 milli�rd forinttal 13,872 milli�rd forintra emelkedett, �s a t�rsas�g elad�sodotts�gi mutat�ja 26,26 sz�zal�kr�l 24,38 sz�zal�kra cs�kkent.

A D�m�sz r�szv�nyeivel a Budapesti �rt�kt�zsde A kateg�ri�j�ban kereskednek. A r�szv�ny a szerdai t�zsdenapot 15 005 forinton, az el�z� napin�l 195 forinttal olcs�bban z�rta, forgalma alig haladta meg a 10 milli� forintot. A pap�r �rfolyama az elm�lt egy �vben 14 255 �s 18 505 forint k�z�tt mozgott.

A sajt�t�j�koztat�n a D�m�sz eln�ke, Jacques Pithois besz�lt arr�l, hogy a D�m�sz a c�gcsoport �talak�t�s�val k�sz�l 2007. j�lius 1-j�t�l teljes piacnyit�sra.

Az eur�pai direkt�v�val �s a magyar jogszab�lyokkal �sszhangban m�r a j�v� �v elej�t�l k�l�n c�gbe viszi a D�m�sz a tulajdon�ban l�v� vezet�kh�l�zatot �s az eloszt�i tev�kenys�get. Ez az eloszt�i enged�lyes (DSO- Distribution System Operator) c�g biztos�tja majd minden fogyaszt� sz�m�ra a h�l�zathoz val� hozz�f�r�st. A DSO-c�g megalakul�s�hoz a r�szv�nyesek - k�zt�k az ebben a tekintetben v�t�joggal rendelkez� aranyr�szv�nyes �llam - hozz�j�rul�sa is sz�ks�ges.

Az err�l d�nt� rendk�v�li k�zgy�l�st okt�berre tervezi a D�m�sz. Addig m�g �jra �rt�kelik az eszk�z�ket, amelyeket utolj�ra 1992-ben vagyon�rt�keltek, �gy a vagyon�rt�k minden bizonnyal magasabb lesz a k�nyv szerinti �rt�kn�l. Ez�rt az anyac�gn�l k�szp�nzben nem jelentkez� profit is keletkezhet.

Az eszk�z�ket, a szerz�d�seket �s a munkav�llal�kat egy �zleti csomagban apportk�nt viszik majd a megalak�tand� DSO-c�gbe, �s �gy nem lesz semmilyen ad�- �s m�s teher ezen a tranzakci�n. A p�nz�gyi igazgat� felh�vta a figyelmet arra, hogy az eddigi alapos elemz�sek szerint az anyav�llalatn�l keletkez�, de k�szp�nzt nem jelent� profit ut�n minden bizonnyal meg kell fizetni a szolidarit�si ad�t.

Az igazgat� hozz�tette, val�sz�n�leg nem volt tudatos az a d�nt�s, miszerint a szolidarit�si ad�t ilyen esetben is meg kell fizetni. Ez ellent�tes az uni�s direkt�v�val �s a magyar villamosenergia t�rv�nnyel is, mert a szabadpiac �tl�that�s�g�t biztos�t� �gynevezett unbundlinghoz (a h�l�zat sz�tv�laszt�s�hoz) kapcsol�d� tranzakci�k tehermentesek.

A francia Electricit� de France (EdF) t�bbs�gi tulajdon�ban l�v� D�lmagyarorsz�gi �ramszolg�ltat� Nyrt. (D�m�sz) az �v els� fel�ben 2,557 milli�rd forint m�rleg szerinti nyeres�get �rt el, 3,3 sz�zal�kkal kevesebbet az el�z� �v els� f�l�vin�l.

A nemzetk�zi sz�mviteli szab�lyok (IFRS) alapj�n k�sz�lt �s cs�t�rt�k�n a B�T honlapj�n k�zz�tett konszolid�lt gyorsjelent�s szerint az �ramszolg�ltat� c�g �rbev�tele 23,9 sz�zal�kkal 52,543 milli�rd forintra n�tt. Az �rbev�tel n�veked�s�ben a tarifaemel�s mellett a szabadpiaci keresked�st v�gz� D-Energia Kft. n�vekv� elad�sainak volt meghat�roz� szerepe.

A m�sodik negyed�vi 1,299 milli�rd forint nett� profit 18,2 sz�zal�kos cs�kken�st mutat, de a gyorsjelent�s eml�keztet arra, hogy a b�zis magas volt, mert tavaly a m�sodik negyed�vben egy egyszeri kompenz�ci�s t�tel jav�totta a nyeres�get.

A m�sodik negyed�vi nyeres�g elmarad a portfolio.hu �ltal megk�rdezett elemz�k 1,447 milli�rd forintos v�rakoz�s�t�l. A gyorsjelent�s megjegyzi, hogy a b�zisid�szakban elsz�molt egyszeri t�tel n�lk�l a m�sodik negyed�vi nyeres�g 9 sz�zal�kkal b�v�lt.

A D�m�sz egy r�szv�nyre jut� nyeres�ge 691 forint, szemben az egy �vvel kor�bbi 714 forinttal.

A D�m�sz az �v els� fel�ben 1.416 gigawatt�ra villamosenergi�t �rt�kes�tett a k�z�zemben, ami 8,1 sz�zal�kkal marad el a 2005 els� f�l�vit�l. A szabadpiacon viszont az el�z� els� f�l�vi 394 gigawatt�r�n�l k�t �s f�lszer t�bbet, 1.143 gigawatt�ra villamos energi�t adott el a D�m�sz.

KAPCSOLÓDÓ CIKK