M�r csak k�t nap van a kamatad� kiv�d�s�re

2006.08.30. 7:16

Aki m�g nem tette meg, annak m�r csak k�t napja van r�, hogy a kamatad� bevezet�se el�tt �trendezze megtakar�t�sait. A�bankok akci�s bet�tekkel, �j befektet�si alapokkal, hitelb�l v�s�rolhat� befektet�sekkel, cs�t�rt�k�n pedig �jszak�ba ny�l� nyitvatart�ssal v�rj�k�a takar�koskod�k roham�t.

A�kamatad� szeptemberi bevezet�se el�tt sz�mos olyan lehet�s�get k�n�lnak a p�nzint�zetek, amelyek seg�ts�g�vel a megtakar�rt�sok hozama ak�r �vekig mentes�thet� az �j elvon�s al�l.�K�lf�ldre menek�teni viszont nem �rdemes az �sszegy�jt�tt p�nzt, mert a kamatad�hoz hasonl� teher szinte minden orsz�gban�l�tezik, legfeljebb nem ekkora m�rt�kben.

A biztons�gra t�rekv� takar�koskod�knak a megszokottn�l nagyobb kamatokat ad�, hat�rozott futamidej� �s fix kamatoz�s� akci�s bet�teket; a p�nz�kh�z folyamatosan hozz�f�rni k�v�n�knak�r�gi �s �j ny�ltv�g� befektet�si alapokat; a k�l�nleges ig�ny�ekenek pedig�kombin�lt befektet�seket�aj�nlanak a bankok. R�ad�sul mindezt ny�jtott - esetleg �sjszak�ba ny�l� - nyitvatart�s mellett k�n�lj�k a kamtad� bevezt�s�t megel�z� napokban.��

�rdemes tudni, hogy a kamatad� bevezt�se�ut�n�is mentes marad az �j elvon�s al�l a lak�s-takr�kp�nzt�rban, a nyugd�j-el�takar�koss�gi sz�ml�n �s az �letbiztos�t�sban fialtatott �sszeg.��gy ezek�a befektet�si form�k el�t�rbe ker�lhetnek a kamatad� bevezet�se ut�n. A lak�s-takar�kp�nzt�r azonban t�bb �vre, a nyugd�jsz�mla�az egyre h�tr�bb tol�d� nyugd�j-korhat�r ut�ni id�re sz�l� megtakar�t�s, az �letbiztos�t�s pedig magas k�lts�gei miatt csak azoknak igaz�n j� befektet�s, akik �rv�nyes�teni tudj�k az ad�kedvezm�nyt.

R�vid t�von az jelentheti a megold�st, ha az �sszegy�jt�tt p�nzt a takr�koskod� a neki legink�bb megfelel� id�t�vra�"befagyasztja." A szeptember el�tt elhelyezett bet�tek �s v�s�rolt �rt�kpap�rok ugyanis az els� kamatfizet�sig, a futamid� v�g�ig, vagy a befektet�s felsz�mol�s�ig mentesek maradnak a kamatad� al�l.

Ez�rt most��rdemes a gyorsan lej�r� vagy� szer�ny kamatot�ad� megtakr�t�sokat, hosszabb ideig ad�mentess�get biztos�t�, magasabb kamtot�fizet�kre cser�lni. Mivel a befektet�sek z�me a futamid� alatt csak vesztes�ggel t�rhet� fel, ez�rt c�lszer� megtervezni, mikor lesz sz�ks�g a megtakra�tott �sszegre �s annak megfelel� ideig lek�tni. Ez t�bb k�l�nb�z� futamidej� r�szletben is megtehet�.

A legegyszer�bb megold�s a megtakr�t�s olyan hossz� futamidej� bankbet�tben val� elhelyez�se, amennyi ideig azt n�lk�l�zni lehet, �gy annak hozama addig ad�mentes marad. A probl�m�t az jelenti, hogy a bet�t lek�t�s�vel le lehet maradni a kamatok v�rhat� emelked�s�r�l. Egy �ven bel�l �s k�t �ven t�l azonban val�sz�n�leg t�bbet lehet vesz�teni a kamatad�n, mint a kamatemelked�s�b�l�val� kimarad�son.

Annak, akinek �vekig nincs sz�ks�ge megtakar�t�saira viszonylag alacsony kock�zat mellett a bet�tekn�l j�val magasabb hozamhoz juthat�a t�kegarant�lt z�rtv�g� befektet�si alapok seg�ts�g�vel. R�ad�sul a szeptember el�tt v�s�rolt befektet�si jegyek hozama a 3-4 �vig terjed� futamid� teljes eg�sz�ben ad�mentes marad.

Annak, aki nagyj�b�l sem tudja, mikor lesz sz�ks�ge megtakart�tott p�nz�re, a ny�ltv�g� befektet�si alapok�k�n�lj�k a legjobb m�dszert a kamatad� elker�l�s�re.�Azok ugyanis�b�rmikor �s�t�bb r�szletben felsz�molhat�ak. Kamatad�t pedig kiz�r�lag a szeptember 1-t�l v�s�rolt befektet�si jegyek hozama ut�n kell fizetni, a kor�bban v�s�roltak hozama viszont visszav�lt�sukig ad�mentes marad.

A bankok az �rt�kpa�rok fedezete mellett ny�jtott hitellel arra is leht�s�get teremtenek, hogy a j�v�beli j�vedelmeket m�g a kamatad� szeptemberi bevezet�se el�tt be lehesen fektetni.�Az ilyen lombarhitelek kamata ugyan viszonylag alacsony, m�gis �rdemes ut�nasz�molni, nehogy a hitel �s a befektet�s kamata k�zti k�l�nbs�gen t�bbet vesz�ts�nk, mint a kamatad�n.

A kamatad� bevezet�s�t k�vet�en pedig a befektet�seik felsz�mol�sakor, el�bb a kamatad� bevezet�se ut�n elhelyezett, az �j elvon�ssal m�r terhelt megtakar�t�sokat c�lszer� felhaszn�lni �s csak k�s�bb felbontani a r�gebben elhelyezett, ad�mentes �sszegeket.

Előző
Következő

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK