K�z�sen kutat g�z ut�n a Mol �s az INA

2006.09.14. 16:28

K�z�s hat�rmenti kutat�si projektr�l sz�l� meg�llapod�st �rtak al� a Mol csoport �s a horv�t�INA vezet�i. A projekt a Podravska Slatina - Zal�ta ter�let g�zkiakn�z�s�t jel�li ki c�lul; a feladatokb�l �s az eredm�nyekb�l a k�t f�l egyenl� ar�nyban veszi ki a r�sz�t.

�ldott Zolt�n, a Mol-csoport kutat�s �s termel�s div�zi�j�nak �gyvezet� igazgat�ja �s Mirko Zelic, az INA kutat�si �s termel�si igazgat�ja al��rt�k azt a meg�llapod�st, amelynek �rtelm�ben a k�t strat�giai partner k�z�s kutat�si programot ind�t el a Podravska Slatina (Horv�torsz�g) �s Zal�ta (Magyarorsz�g) ter�let�n �jabb f�ldg�zkitermel�s c�lj�b�l. Az al��r�sra a zalaegerszegi Magyar Olajipari M�zeumban ker�lt sor.

"A kutat�si ter�let mintegy 50 n�gyzetkilom�ter kiterjed�s� �s a k�t orsz�g hat�rvid�k�n ter�l el. Kor�bban itt nem folyt intenz�v kutat�s a ter�let elhelyezked�se, �s az ebb�l sz�rmaz� technikai neh�zs�gek miatt, de a szeizmikus kutat�s el�zetes eredm�nyei alapj�n igen �g�retesnek l�tszik" - mondta Zelic. "A kutat�si ter�let pontosan egyform�n oszlik meg a k�t orsz�g k�z�tt, ez indokolja, hogy a k�t v�llalat k�z�sen v�gezzen munk�latokat."�

A Mol �s az INA most teh�t komolyabbra f�zi egy�ttm�k�d�s�t. A k�t c�g a k�zvetlen r�gi� �s a Balk�n (l�sd Energopetrol) �zleti lehet�s�g�ben egy�ttesen �rdekelt, strat�giai egy�ttm�k�d�sben �ll. A kooper�ci� eme �j szakasz�ban teh�t tov�bbra is fontos a kapcsolat trad�cion�lis jellege - hangzott el az esem�nyen.

Trad�cion�lis j� kapcsolat

Mirko Zelic elmondta, nagy szerencs�nek tartja, hogy r�szt vehet az egy�ttm�k�d�sben. Az olajiparban mind a magyar, mind a horv�t f�l �tt�r� szerepet j�tszott, az orsz�gok k�z�tti kapcsolatok pedig kit�n�ek. De kit�n� a szakmai egy�ttm�k�d�s is, ennek keret�ben �vente 300 szakember cser�l tapasztalatot technol�giai, gy�rt�si, �s egy�b ter�leten. Tov�bbra is �sszehangolt lesz az egy�ttm�k�d�s, ez mindk�t c�g �rdeke, �s a jelenlegi t�rs�gi dominancia meg�rz�s�nek m�dja. A felr�ppent h�rekr�l, melyek szerint a magyar f�l nem t�mogatja a horv�torsz�gi finom�t�-kapacit�s fel�j�t�s�t, Mirko Zelic elmondta, a vezet�s�gi tagok soha sem fejezt�k ki ilyen sz�nd�kukat, ellenkez�leg, ki�lltak a kooper�ci� magas szintje mellett. A d�nt�sekben teljes volt az egyet�rt�s.

Term�szetes egy�ttm�k�d�sr�l van sz�, amelyben a lehet�s�gek maxim�lis kihaszn�l�sa �rdek�ben vesznek r�szt a felek - mondta �ldott Zolt�n. A k�z�s projektekben meg kell osztani a financi�lis, szakmai feladatokat, �s a j�v�ben egyre ink�bb ilyen k�z�s kutat�sokban, projektekben kell gondolkodni majd. A k�t f�lnek egyenl� jogai �s k�telezetts�gei lesznek, �s a projektet 50-50 sz�zal�kos ar�nyban finansz�rozz�k. Emellett a kutat�s ir�ny�t�s�val kapcsolatos d�nt�seket is egy�tt hozz�k meg, �s a bev�teleket is egyenl� ar�nyban osztj�k majd meg egym�s k�z�tt.

Előző
  • 1
  • 2
Következő

KAPCSOLÓDÓ CIKK