A 8 sz�zal�kos alapkamat cs�kkent�s�t m�r a jegybank �j eln�ke, Simor Andr�s kinevez�sekor el kellett volna kezdeni - mondta Bokros Lajos, a K�z�p-Eur�pai Egyetem (CEU) vez�rigazgat�ja, a Munkaad�k �s Gy�riparosok Orsz�gos Sz�vets�g�nek (MGYOSZ) keddi budapesti f�rum�n.

A jelenlegi magas alapkamat csak a spekul�ci�nak kedvez, hiszen az olcs� jenkamat mellett felvett hitelt logikus magas hozam� magyar �llamk�tv�nybe fektetni - mondta Bokros Lajos, volt p�nz�gyminiszter. Emellett Bokros ism�t megeml�tette, hogy �tfog�, els�sorban kiad�scs�kkent�sre alapoz� �llamh�ztart�si reformok n�lk�l nincs gyors gazdas�gi n�veked�s. "T�bblet n�veked�si energia csak az �llamh�ztart�s kisebb terjedelme �s kisebb �llamh�ztart�si hi�ny mellett nyerhet� ki a gazdas�gb�l" - mondta, hozz�t�ve: ha az �llam elsz�vja a forr�sokat, akkor p�ld�ul kevesebb v�llalati beruh�z�s val�sulhat meg.�

Londoni elemz�k�el�bbre hozt�k�kamatv�g�si v�rakoz�saikat

A Goldman Sachs glob�lis p�nz�gyi szolg�ltat� londoni befektet�si irod�j�nak keddi elemz�se azt �rta: Simor Andr�s jegybankeln�knek a d�nt�s ut�n adott helyzet�rt�kel�se "a v�rtn�l egy �rnyalattal h�j�bb volt". Simor kiemelte p�ld�ul, hogy a b�rinfl�ci� alakul�s�t m�g mindig neh�z meg�t�lni, �s a nem tart�s fogyaszt�si cikkek infl�ci�ja a m�lt h�napban nagyobb volt a v�rakoz�sn�l. A GS szerint ugyanakkor a h�z alapeseti forgat�k�nyve v�ltozatlanul az, hogy j�nius/j�liusban v�rhat� az els� kamatcs�kkent�s, de megfelel� adatok �s forint�rfolyam eset�n "a m�jusi cs�kkent�s is lehets�ges".

A h�z m�g a m�lt h�ten is "j�lius k�r�l" kezd�d� kamatcs�kkent�st prognosztiz�lt, azzal megtoldva, hogy ezt a folyamatosan magas b�rki�raml�si adatok k�sleltethetik addig, am�g a jegybanknak "nem lesz tiszt�bb k�pe a gazdas�g �llapot�r�l". A GS keddi �j el�rejelz�se szerint a kamatp�ly�t innen az adatok vez�rlik majd; ezek legfontosabbik�nak a c�g a m�jus 11-�n esed�kes �j infl�ci�s adatsor szolg�ltat�si �sszetev�j�t, valamint a m�jus 17-ei b�radatsorb�l a mag�nszektor pr�miumok n�lk�li brutt� (m�rciusi) b�rn�veked�s�t tartja. A Goldman Sachs a k�vetkez� 12 h�napra �sszesen 1,50 sz�zal�kpontos kamatcs�kkent�st val�sz�n�s�t.

A JP Morgan keddi londoni elemz�se egyenesen a h�z alapeseti forgat�k�nyv�nek nevezi a m�jus 21-ei, negyed sz�zal�kpontos kamatcs�kkent�st. J�llehet az MNB "m�g nincs teljesen meggy�z�dve arr�l", hogy az infl�ci�s v�rakoz�s ellen�rz�s alatt van, a b�rdinamika tov�bbi stabiliz�ci�ja, az enyhe maginfl�ci� �s a stabilan er�s forint azonban el�gs�ges alapot ad a jegybanknak a monet�ris enyh�t�s elkezd�s�re a k�vetkez� h�napokban, �ll a JP Morgan el�rejelz�s�ben.