Term�kportfoli�t v�lt a Richter

2008.09.01. 8:29

A jelenlegi term�kportf�li� �talak�t�sa a Richter strat�gi�j�nak legfontosabb eleme - mondta a Vil�ggazdas�gnak a magyar gy�gyszergy�rt� vez�rigazgat�ja, Bogsch Erik. Jelezte, hogy a j�v�ben a t�rsas�g nem els�sorban a generikus szerekre, hanem a magasabb hozz�adott �rt�k� k�sz�tm�nyekre k�v�n koncentr�lni, �gy term�kszerkezete is ezek ir�ny�ba tol�dhat el.

A Richter term�kportf�li�ja jelenleg h�rom f� csoportb�l �ll: egyr�szt forgalmaznak origin�lis, m�sr�szt generikus, harmadr�szt pedig hozz�adott szellemi �rt�k� term�keket (ut�bbiak k�z� tartoznak p�ld�ul a kombin�lt �s biotechnol�giai k�sz�tm�nyek).

Most az eredeti gy�gyszerek forgalma a teljes �rbev�telen bel�l k�r�lbel�l 25 sz�zal�k - ebb�l 14 sz�zal�k saj�t, 11 licenc alapj�n gy�rtott term�k -, m�g a marad�k 75 sz�zal�kon a k�t m�sik ter�let fele-fele ar�nyban osztozik, igaz, egyel�re az �gynevezett m�rk�s (branded) generikus szereket is a hozz�adott szellemi �rt�k� csoportba sorolj�k.

Bogsch Erik azonban jelezte, hogy terveik szerint a j�v�ben mind az origin�lis, mind a hozz�adott szellemi �rt�k� k�sz�tm�nyek jelent�s�g�t is n�velik, m�g ha az ar�nyokban ez nem is jelentkezik majd olyan mark�nsan, hiszen a branded generikus term�keket ezzel p�rhuzamosan fokozatosan �tsorolj�k a harmadik csoportba. Hozz�tette, hogy a biotechnol�giai ter�leten els�sorban az onkol�gia �s az immunol�gia, m�g az origin�lis szerekn�l a k�zponti idegrendszer lesz a ter�pi�s ter�letek k�z�l a f� ir�nyvonal.

A debreceni gy�r is a biotech fejleszt�s r�sze

Az els� nagy l�p�seket m�r meg is tette a t�rsas�g, hiszen alig egy h�napja jelentett�k be, hogy 15 milli�rd forintb�l �j biotechnol�giai gy�rat �p�tenek Debrecenben. A Richter akkor jelezte, hogy a projekt jelenleg az enged�lyeztet�si f�zisban van, de a tervek szerint m�g az id�n megkezd�dhetnek a kivitelez�si munk�latok, s a v�rhat�an 110 f�t foglalkoztat� �zemet n�gy �v m�lva termel�sbe is �ll�thatj�k.

B�r a biotech gy�rat itthon �p�tik fel, a Richter nem sz�m�t arra, hogy a hazai piac lesz a k�vetkez� �vekben a c�g n�veked�s�nek motorja. Bogsch Erik A Vil�ggazdas�gnak elmondta, hogy megkezd�dtek a t�rgyal�sok az �j eg�szs�g�gyi miniszterrel a gy�gyszer-gazdas�goss�gi t�rv�ny fel�lvizsg�lat�r�l, s b�znak benne, hogy ezek n�h�ny h�napon bel�l eredm�nyre is vezetnek, egyel�re azonban �rdemi el�rel�p�s nem t�rt�nt.

A k�z�p-kelet-eur�pai piacokra koncentr�lnak

A vez�rigazgat� hozz�tette, hogy r�vidt�von nem l�t lehet�s�get arra, hogy az elm�lt m�sf�l �vben megkezd�d�tt negat�v tendenci�k megforduln�nak, s �ppen ez�rt �gy v�li, hogy a piac nem b�v�l sz�mottev�en a k�vetkez� �vekben sem, �gy a magyarorsz�gi �rbev�tel ar�nya a t�rsas�g teljes �rbev�tel�n bel�l minden bizonnyal tov�bb cs�kken. T�rt�nhet ez az�rt, mert a magyarorsz�gi v�rakoz�sokkal szemben a kelet-k�z�p-eur�pai t�rs�g t�bbi orsz�g�ban tov�bbra is jelent�s n�veked�sre sz�m�t a Richter.

Bogsch Erik szerint Oroszorsz�g �s a F�K-r�gi�, valamint a lengyel �s a rom�n gy�gyszerpiac is komoly n�veked�si potenci�lt rejt mag�ban. Alapvet�en ezekben az orsz�gokban is a term�kportf�li� meger�s�t�se lesz a n�veked�s motorja, a vez�rigazgat� ugyanakkor nem z�rt ki esetleges felv�s�rl�sokat sem.

Mint elmondta: megvizsg�lj�k a lehet�s�geket, s ha ezeket megfelel�nek �t�lik, akviz�ci�kra is sor ker�lhet. Ezt bizony�tja a k�zelm�ltban bejelentett tranzakci� is, amelynek keret�ben a Richter 87,3 milli� zloty�rt (azaz valamivel t�bb mint 6,2 milli�rd forint�rt) megv�s�rolta a GZF Polfa lengyel gy�gyszergy�rt� m�g �llami tulajdonban l�v� 29,6 sz�zal�kos �zletr�sz�t, 99,8 sz�zal�kra n�velve tulajdonh�nyad�t a t�rsas�gban - t�j�kozat a Vil�ggazdas�g.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK