Vesztes�ges volt a negyedik negyed�vben a bankokat, a jelz�log-hitelint�zeteket �s a lak�s-takar�kp�nzt�rakat mag�ba foglal� hitelint�zeti szektor a tavalyi utols� negyed�vben, �gy az els� kilenc h�napban el�rt 381 milli�rd forintos ad�zott nyeres�ge az �v v�g�re 78 milli�rd forinttal, 303 milli�rd forintra olvadt - der�l ki a P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelete (PSZ�F) honlapj�n publik�lt el�zetes adatokb�l.

A szektor�tavalyi ad�zott profitja pap�rforma szerint csup�n 6,6 sz�zal�kkal - 21,7 milli�rd forinttal - kisebb a 2007. �vi 324,7 milli�rd forintos nyeres�gn�l. Ha azonban figyelembe vessz�k, hogy abb�l - az OTP Bank profitj�nak r�szek�nt - 121,4 milli�rd forint nett� eredm�ny az OTP-Garancia Biztos�t� tavalyi �rt�kes�t�s�nek volt k�sz�nhet�, a szektor ad�zott nyeres�ge mind�ssze 181,8 milli�rd forint, 56 sz�zal�ka az el�z� �vinek.

A szektor �sszes�tett m�rlegf��sszege 2008 v�g�n 29 221,899 milli�rd forintot tett ki, 19,9 sz�zal�kkal b�v�lt 2007 v�g�hez k�pest. A hitelint�zetek t�kehelyzete tov�bbra is szil�rd, 2008 v�g�n az �tlagos t�kemegfelel�si mutat� az el�zetes adatok szerint 11,06 sz�zal�k volt, az el�z� �vi szinthez (11,01 sz�zal�k) hasonl�.

A hitelek brutt� �llom�nya 21,2 sz�zal�kkal, 20.229 milli�rd forintra emelkedett, mik�zben a bet�tek csup�n 13,6 sz�zal�kkal, 12.211 milli�rd forintra b�v�ltek. A v�llalkoz�i hitelek 9,2 sz�zal�kkal 7.168 milli�rd forintra, a h�ztart�si hitelek pedig 33 sz�zal�kkal 7252 milli�rd forintra n�ttek 2007 v�g�hez k�pest.

Folytat�dott a k�lf�ldi terjeszked�s

A k�lf�ldnek ny�jtott hitelek �llom�nya jelent�sen, 61 sz�zal�kkal, azaz 925 milli�rd forinttal emelkedett, �s 2008 v�g�n a teljes hitel�llom�ny 12 sz�zal�k�t tette ki, ami v�lhet�en k�t hazai nagybank, az OTP �s az MKB k�lf�ldi terjeszked�s�vel van �sszef�gg�sben.

A h�ztart�sok k�r�ben tov�bbra is a devizahitelez�s uralkodott: m�g az ide kihelyezett forinthitelek egy �v alatt 3,2 sz�zal�kkal cs�kkentek, a devizahitelek �llom�nya az egy �vvel kor�bbihoz k�pest 58 sz�zal�kkal b�v�lt, �s ar�nyuk a h�ztart�si hiteleken bel�l 59-r�l 70,2 sz�zal�kra emelkedett.A bankrendszer eszk�zein bel�l a devizaeszk�z�k ar�nya a 2007. v�gi 49,4 sz�zal�kr�l 2008 v�g�re 58,8 sz�zal�kra emelkedett.

Infl�ci� felett gyarapodtak a bet�tek

A belf�ldi forintbet�tek 11,8 sz�zal�kos - 944 milli�rd forintos - n�vekm�ny�nek h�romnegyede a h�ztart�sok n�vekv� megtakar�t�si kedv�nek volt k�sz�nhet�, amelyek 16,7 sz�zal�kkal - 712 milli�rd forinttal - hizlalt�k forint megtakar�t�saikat, a tavalyi utols� negyed�v banki bet�takci�inak hat�s�ra. A belf�ldi devizabet�tek 7,6 sz�zal�kkal - 160 milli�rd forinttal - gyarapodtak, a n�vekm�nyb�l 137 milli�rd forintot a lakoss�g helyezett el a hitelint�zetekben. A v�llalati bet�tek 2,1 sz�zal�kkal, 3.446 milli�rd forintra n�ttek 2007 v�g�hez k�pest.

A k�lf�ldi forr�sok tavaly 43 sz�zal�kkal, 2695 milli�rd forinttal 8944 milli�rd forintra emelkedtek, �s 2008 v�g�n a bankrendszer forr�sainak 30,6 sz�zal�k�t tett�k ki, m�g egy �vvel kor�bban m�g 25,6 sz�zal�k�t. Ezek nagy r�sze - 8689 milli�rd forint - k�zvetlen k�lf�ldi forr�s volt, kisebb r�sze - 255 milli�rd forint - k�lf�ldi k�zben l�v�, belf�ldi kibocs�t�s� jelz�loglev�l. �gy a finansz�roz�si oldalon tov�bb n�vekedett a bankrendszer nemzetk�zi p�nz- �s t�kepiaci mozg�soknak val� kitetts�ge.

Romlott a kintl�v�s�g �sszet�tele

A bankrendszer portf�li�ja romlott: m�g 2007 v�g�n a min�s�t�s al� tartoz� k�telezetts�gek 7,9 sz�zal�ka volt probl�m�s, 2008 v�g�n m�r 10,05 sz�zal�ka.

Az eredm�ny �sszetev�i k�z�l a kamatbev�telek 32 sz�zal�kkal, a kamatkiad�sok 52 sz�zal�kkal emelkedtek, a nett� kamatbev�tel �gy �ves szinten 1 sz�zal�kkal emelkedett, �s 724,7 milli�rd forintot tett ki 2008-ban az el�zetes adatok szerint. A nem kamateredm�ny 8,5 sz�zal�kkal, 240,5 milli�rd forintra m�rs�kl�d�tt, m�g a m�k�d�si k�lts�gek 8 sz�zal�kkal 634,4 milli�rd forintra emelkedtek. A rendk�v�li t�telek tavaly szektor szinten 16,4 milli�rd forinttal jav�tott�k az eredm�nyt, m�g az el�z� �vben 2,8 milli�rd forinttal rontott�k. A szektor tavalyi ad�z�s el�tti nyeres�ge 347,2 milli�rd forint, 11 sz�zal�kkal marad alatta az egy �vvel kor�bbinak.

A hitelint�zeti szektorban a k�zvetlen k�lf�ldi tulajdon ar�nya egy �v alatt 81,97 sz�zal�kr�l 86,44 sz�zal�kra, a k�zvetlen belf�ldi tulajdon� 12,28-r�l 12,39 emelkedett, m�g az els�bbs�gi, visszav�s�rolt �s nem azonos�tott r�szv�nyek ar�nya 5,75-r�l 1,17 sz�zal�kra m�rs�kl�d�tt.