Farkas �d�m ker�lhet a PSZ�F �l�re

2009.06.23. 12:49

Bajnai Gordon korm�nyf� Farkas �d�mot javasolja a PSZ�F �l�re.�Kor�bban a�jegybankban �s t�bb kereskedelmi bankban dolgoz� szakember a Farkas Istv�nt v�lthatja, aki j�lius 1-j�vel mondott le posztj�r�l.

Bajnai Gordon minisztereln�k Farkas �d�mot javasolja a P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelet�t ir�ny�t� fel�gyeleti tan�cs eln�ki posztj�ra.�A korm�nyf� az Orsz�ggy�l�s eln�k�nek �rt level�ben kezdem�nyezi, hogy a jel�ltet hallgassa meg a parlament k�lts�gvet�si bizotts�ga. A fel�gyeleti tan�cs eln�k�nek szem�ly�r�l m�r h�tf�n szavazhat az Orsz�ggy�l�s - k�z�lte a korm�nysz�viv�i iroda.

A k�zgazd�sz v�gzetts�g� Farkas �d�m�1997 �s 2001 k�z�tt a Magyar Nemzeti Bank �gyvezet� igazgat�ja volt, k�s�bb�CIB Bankban �s az Allianz Bankban dolgozott vezet� beoszt�sban.�A bank�r emellett - 1991 �ta - a Budapesti Corvinus Egyetemen, valamint a Nemzetk�zi Bank�rk�pz� K�zpontban tan�t.��

J�liust�l t�vozik a jelenlegi eln�k

Az �j eln�k kinevez�s�re az�rt van sz�ks�g, mert�Farkas Istv�n�jelenlegi eln�k j�lius 1-j�t�l lemondott posztj�r�l. Farkas Istv�n t�voz�s�r�l, amit Bajnao Gordon korm�nyf� elfogadott, lev�lben t�j�koztatta Szili Katalin h�zeln�k�t.

Level�ben a lek�sz�n� eln�k azt �rta: "Magyarorsz�gon konszenzus van a tekintetben, hogy a p�nz�gyi fel�gyel�s meger�s�t�se, szab�lyoz� hat�s�gi funkci�j�nak kialak�t�sa elengedhetetlen. Nincs teljes egyet�rt�s ugyanakkor abban, hogy ezt a c�lt milyen �ton, milyen szervezeti, szervez�si ir�ny�t�si strukt�r�ban �rj�k el. Ez a v�lem�nyk�l�nbs�g �ll fenn a� p�nz�gyi jogszab�lyok kialak�t�s�t gondoz� p�nz�gyi korm�nyzat �s k�z�ttem is. A jogszab�lyalkot� �s a jogalkalmaz� felel�ss�g�nek elt�r�s�t figyelembe v�ve, a fel�gyel�s konfliktusmentes k�r�lm�nyeinek biztos�t�s�t szem el�tt tartva, a P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelet�n �ldozatk�sz munk�t v�gz� munkat�rsaim nyugodt munkafelt�teleinek els�dlegess�g��rt viselt felel�ss�gem ismeret�ben �gy d�nt�ttem, hogy a�- vit�ban �ssze nem b�k�thet��- meg�t�l�sbeli k�l�nbs�gek kiiktat�sa �rdek�ben eln�ki munk�mat befejezem".