Arculatot v�lt a CIB Bank

2008.07.11. 14:15

J�liust�l �j arculattal jelenik meg a CIB Bank. Az arculatv�lt�s c�lja, hogy az Intesa Sanpaolo bankcsoport k�lf�ldi �rdekelts�gei a vil�g minden pontj�n csoportk�nt is felismerhet�v� v�ljanak.

A CIB Bank j�lius 1-j�n megkezdte k�zponti �p�leteinek �s fi�kjainak az arculatv�lt�ssal �sszef�gg� �talak�t�s�t. J�lius 14-�n nagy �s �tfog� im�zskamp�nyt ind�t, hogy a k�zv�lem�nnyel is megismertesse �j arc�t. A p�nzint�zet c�lja az, hogy szeptemberre minden fontos feladatot lez�rjanak.

Az arculatv�lt�sr�l sz�l� d�nt�s kapcs�n az Intesa Sanpaolo vezet�s�ge szem el�tt tartotta, hogy az adott �zleti k�rnyezetben m�r meggy�kerezett �s r�g�ta j�l ismert nevek megmaradjanak �s csak a log� arculati megjelen�se v�ltozzon.�A le�nybankoknak 2008 folyam�n kell v�grehajtaniuk a log�v�lt�st.

Antik v�zvezet�ket �br�zol a log�

Az �j embl�ma egy r�mai v�zvezet�ket �br�zol�, t�bbsz�n� piktogram. A v�zvezet�k szimb�lum az �sszes le�nybank log�j�ban is megtal�lhat� lesz. Az antik v�zvezet�k nemcsak a szil�rds�g �s a technol�giai fejletts�g, hanem az �let, a b�s�g, a n�pek �s kult�r�k egyes�l�s�nek jelk�pe is. Szimbolikusan az Intesa Sanpaolo bankcsoport elk�telezetts�g�t, a t�rsadalom ir�nti felel�ss�g�t �s nemzetk�zi elhivatotts�g�t �br�zolja.

A v�zvezet�k szimb�lumot a v�r�s-narancs keretbe foglalt k�k, z�ld �s narancssz�n� �vek keltik �letre. Mindegyik sz�n a vil�gunkat alkot� term�szetes elemek egyik�t szimboliz�lja. A narancs a Napot, az energi�t, a z�ld a n�v�nyeket, a term�szetet, a n�veked�st; az okker �rnyalatai a f�ldet, a homokot �s a munk�t, a k�k a leveg�t, a vizet �s a tengert jelenti.

J�v�be mutat� mott�t v�lasztott a bank

A CIB Bank m�rkan�v bet�i �s sz�ne a torin�i Sanpaolo IMI eredeti log�j�b�l sz�rmaznak: a Trajan bet�k�szletet a r�mai F�rumon �ll� Traj�nusz-oszlopon haszn�lt r�mai bet�k ihlett�k. Klasszikus, id�tlen bet�t�pus, biztons�got �s �lland�s�got fejez ki.

Az Intesa Sanpaolo csoport tagbankjai arculatv�lt�s�nak m�sik f� eleme a minden le�nyc�gre n�zve egys�ges, de a helyi saj�toss�goknak megfelel�en leford�tott c�g-szlogen. A "Thinking ahead with you" nemzetk�zi mott� magyar ford�t�sa: "Egy�tt, a j�v�r�l."

Egymilli�rd forintba ker�l az arculatv�lt�s

Mintegy egymilli�rd forintba ker�l a CIB Banknak az arculatv�lt�s - mondta T�r�k L�szl� vez�rigazgat� p�nteki sajt�t�j�koztat�j�n. A CIB Magyarorsz�gon mintegy 180 helysz�nen van jelen.

T�r�k L�szl� a CIB Bank f�l�ves el�zetes adatait nem �rulta el. Elmondta: azokr�l csak augusztusban sz�mol majd be a bank. A CIB-csoport 8,6 milli�rd forint ad�z�s el�tti eredm�nnyel z�rta 2008. els� negyed�v�t.

Az Intesa Sanpaolo ez �v m�rcius 31-i m�rlege alapj�n a bankcsoport m�rlegf��sszege 605 milli�rd eur� volt. Az �gyf�lhitelek �llom�nya 362 milli�rd eur�t tett ki, az �gyf�lbet�tek �sszege 394 milli�rd eur� volt. Az �sszes �gyf�lsz�m meghaladta a 18,4 milli�t, ebb�l Olaszorsz�gon k�v�l 6,9 milli� �gyfele volt a bankcsoprtnak.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK