Nem termeltek hasznot az OTP-le�nyok

2009.05.20. 7:37

A jelent�s ukr�n vesztes�get, illetve n�h�ny k�lf�ldi le�nybank m�rs�kelt eredm�ny�t a DSK, az OBH �s a CKB j� teljes�tm�nye csak ellens�lyozni tudta, �gy a k�lf�ldi le�nyc�gek hozz�j�rul�sa az OTP csoport eredm�ny�hez a tavalyi 30 sz�zal�kr�l gyakorlatilag null�ra cs�kkent - der�l ki az OTP Bank kedden publik�lt gyorsjelent�s�b�l.

A nemzetk�zi p�nz�gyi jelent�si szabv�ny (IFRS) szerint k�sz�lt konszolid�lt gyorsjelent�s szerint a k�lf�ldi le�nyc�gek r�szesed�se a hitelportfoli�n bel�l 51, a bet�teken bel�l 40 sz�zal�k volt m�rcius v�g�n. A teljes megk�pzett hitelkock�zati k�lts�g mintegy 78 sz�zal�ka ugyanakkor a k�lf�ldi le�nybankokhoz kapcsol�dik.

A v�ls�g hat�sai a jelent�s szerint minden orsz�gban �reztetik hat�sukat. A DSK Csoport ilyen k�r�lm�nyek k�z�tt is kimondottan j� eredm�nyt �rt el: brutt� hitel�llom�nya �ves szinten 40 sz�zal�kkal, bet�tei 22 sz�zal�kkal b�v�ltek, 7,4 milli�rd forintos ad�zott eredm�nye azonban �ves szinten 3 sz�zal�kos visszaes�st mutat, ami d�nt�en a jelent�sen emelked� kock�zati k�lts�gek k�vetkezm�nye.

Az ukr�n le�nybank 9 milli�rd forintot meghalad� vesztes�get k�nyvelt el, mindenekel�tt a jelent�s kock�zati k�lts�g k�vetkezm�nyek�nt, amit sem a stabil, �ves szinten 74 sz�zal�kkal n�vekv� nett� kamatbev�telek, sem a szigor� k�lts�ggazd�lkod�s nem tudott ellens�lyozni. Az �ves szinten jelent�s, 46 sz�zal�kos hiteldinamika nagyr�szt a helyi deviza gyeng�l�s�nek a k�vetkezm�nye. A bet�t�llom�ny er�zi�ja lassult, s�t, a lakoss�gi volumen enyh�n emelkedett a 2008. �vi z�r��rt�khez k�pest. A portfoli� min�s�ge jelent�sen romlott, de m�rciusban m�r lassult a k�sedelmes hitelek ar�ny�nak n�veked�si �teme.

Az orosz le�nybank ad�zott nyeres�ge 1,691 milli�rd forintr�l 313 milli� forintra m�rs�kl�d�tt. A hitel�llom�ny �ves szinten 33 sz�zal�kkal n�tt, azonban az elm�lt negyed�vben a kor�bban dinamikusan n�vekv� hitelez�s a kereslet m�rs�kl�d�se k�vetkezt�ben jelent�sen visszaesett. A kock�zati k�lts�gek emelked�s�nek hat�s�t a szigor� k�lts�ggazd�lkod�s csak r�szben ellens�lyozta, a k�sedelmes hitelek ar�nya valamennyi term�kcsoportban n�tt.

A kisebb le�nybankok k�z�l a montenegr�i CKB els� negyed�ves ad�zott eredm�nye 594 milli� forint, �ves szinten 6 sz�zal�kkal cs�kkent, az el�z� negyed�vhez k�pest azonban 34 sz�zal�kkal emelkedett. A CKB brutt� hitel�llom�nya az egy �vvel kor�bbihoz k�pest 33 sz�zal�kkal b�v�lt, �s jelent�sen javult a kamatmarzs is.

A horv�t OBH 815 milli� forintot meghalad� ad�zott nyeres�get �rt el, ami 24 sz�zal�kkal marad alatta az egy �vvel kor�bbinak. A kock�zati k�lts�gek n�vekedtek, a nett� kamat- �s jutal�kbev�telek visszaestek. A hitel- �s bet�t�llom�ny k�tsz�mjegy� dinamik�ja d�nt�en az �rfolyamv�ltoz�s hat�sa.

A szerb �s a szlov�k le�nybank m�rs�kelt ad�zott eredm�nyt k�nyvelhetett el (126, illetve 7 milli� forintot), mindkett�n�l cs�kkent a kamatmarzs �s n�tt a kiad�s/bev�tel mutat�. A rom�n le�nybank 725 milli� forint vesztes�get realiz�lt.

A magyarorsz�gi alaptev�kenys�g (OTP Core) ad�zott eredm�nye �ves szinten 20 sz�zal�kkal, 40,86 milli�rd forintra n�tt, hitel�llom�nya �ves szinten 12 sz�zal�kkal b�v�lt. Az elm�lt negyed�vben a hitel�llom�ny a forintgyeng�l�s hat�s�t kisz�rve cs�kkent (-1 sz�zal�k).

A bet�tek �llom�nya 4,2 sz�zal�kkal b�v�lt az el�z� negyed�vhez k�pest. A bank az els� negyed�vben lakoss�gi k�tv�nykibocs�t�ssal 55 milli�rd forint forr�st gy�jt�tt. Nemzetk�zi forr�sbevon�sra nem ker�lt sor, ugyanakkor febru�r v�g�n lej�rt 750 milli� eur� n�v�rt�k� k�tv�ny�t �s �prilis elej�n lej�rt 365 milli� eur�s hiteltartoz�s�t visszafizette a bank. Az OTP m�rciusban 1,4 milli�rd eur� �sszeg� hitelr�l �rt al� meg�llapod�st az �llammal.

A hazai csoporttagok k�z�l a Merkantil Csoport ad�zott nyeres�ge az egy �vvel kor�bbi 1,861 milli�rd forintr�l 130 milli� forintra esett vissza, t�kr�zve a szektort s�jt� neh�z gazd�lkod�si k�rnyezetet.

Az OTP Alapkezel� 1,243 milli�rd forintos eredm�nye ugyan 23 sz�zal�kkal kisebb, mint a b�zisid�szakban, de jelent�sen meghaladja a megel�z� h�rom h�nap eredm�ny�t; az eszk�z�llom�ny cs�kken�se lelassult.

Az OTP Bankcsoport magyarorsz�gi piaci poz�ci�i az els� negyed�vben hiteloldalon majdnem minden szegmensben erod�l�dtak a hitelez�s versenyt�rsak�n�l er�teljesebb visszafog�sa miatt. Hitelpiaci r�szesed�se 2008 v�g�hez k�pest 0,6 sz�zal�kponttal, 17 sz�zal�kra cs�kkent, m�g a bet�tek ter�n 0,3 sz�zal�kponttal, 24,3 sz�zal�kra javult a r�szesed�se.

A bankcsoport h�l�zata az els� negyed�vben 23 fi�kkal cs�kkent, d�nt�en szlov�kiai (12) �s orosz (8), illetve szerbiai (4) �s ukr�n (2) fi�kokat z�rtak be. �j fi�k nyit�s�ra (3) csak a DSK Bankn�l ker�lt sor.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK