Az �llami Nyomda 510 forint osztal�kot fizet

2006.03.30. 16:47

Az �llami Nyomda Nyrt. k�zgy�l�se r�szv�nyenk�nt brutt� 510 forint osztal�k kifizet�s�r�l hat�rozott. A k�zgy�l�s egyebek mellett elfogadta a t�rsas�g alapszab�ly�nak m�dos�t�sait, �s saj�t r�szv�ny v�s�rl�s�r�l is hat�rozatot hozott.

Az �llami Nyomda k�zgy�l�s�n a r�szv�nyesek elfogadt�k az igazgat�s�g besz�mol�j�t a 2005. �vr�l. A t�rsas�g 2005-ben a Nemzetk�zi P�nz�gyi Jelent�sk�sz�t�si Szabv�nyok (IFRS) szerint 11,6 milli�rd forintos �ves konszolid�lt nett� �rbev�tel �s 1,58 milli�rd forint konszolid�lt EBITDA mellett, 868 milli� forint ad�zott eredm�nyt �rt el. Az �llami Nyomda magyar sz�mviteli t�rv�ny szerint k�sz�tett �ves besz�mol�j�t 9,7 milli�rd forintos nett� �rbev�tellel �s 948 milli� forint ad�zott eredm�nnyel fogadt�k el a r�szv�nyesek.

A k�zgy�l�s j�v�hagyta az igazgat�s�g �ltal, a t�rsas�g Budapesti �rt�kt�zsd�re bevezetett "A" sorozat� r�szv�nyei ut�n javasolt, r�szv�nyenk�nt 510 forintos osztal�kot. A t�rsas�g r�szv�nyeinek legut�bbi z�r��ra 6200 forint volt, vagyis az �ves szinten 8 sz�zal�kos hozam miatt az �llami Nyomda Nyrt. r�szv�nye kimondottan osztal�kpap�r. Az osztal�kot 2006. m�jus 16-�n fizetik ki a r�szv�nyeseknek. Az "A", valamint a kedvezm�nyes "B" �s "C" sorozat� r�szv�nyekre j�v�hagyott mintegy 757,7 milli� forint kifizet�se ut�n az ad�zott eredm�ny fennmarad� r�sze eredm�nytartal�kba ker�l.

A k�zgy�l�s felhatalmazta a t�rsas�g igazgat�s�g�t, hogy a tervezett munkav�llal�i �s vezet�i opci�s r�szv�nyv�s�rl�si program fedezet�nek biztos�t�s�ra, illetve a r�szv�ny�rfolyam karbantart�s�ra, a t�rsas�g jegyzett t�k�j�nek 8 sz�zal�k�ig a Budapesti �rt�kt�zsd�re bevezetett "A" sorozat� saj�t r�szv�nyt v�s�roljon. A k�zgy�l�s felhatalmaz�st adott az Igazgat�s�g r�sz�re dolgoz�i r�szv�nyek visszav�s�rl�s�ra is, a jegyzett t�ke legfeljebb 2 sz�zal�k�nak erej�ig. A felhatalmaz�s alapj�n, az Igazgat�s�g r�szv�nyv�s�rl�si jog�val 2007. szeptember 30-ig �lhet.

A k�zgy�l�sen az �llami Nyomda Nyrt. Igazgat�s�g�nak tagjai k�z� v�lasztott�k Heim P�ter urat, az AEGON Magyarorsz�g Befektet�si Alapkezel� Zrt. vez�rigazgat�j�t. Ezzel a t�rsas�g kor�bban �ttag� igazgat�s�ga egy int�zm�nyi befektet� k�pvisel�j�vel b�v�lt.

A k�zgy�l�s, az Igazgat�s�g javaslat�ra - az Eur�pai Uni�s jogharmoniz�ci� alapj�n v�ltoz� t�kepiaci t�rv�nnyel �sszhangban - m�dos�totta a t�rsas�g alapszab�ly�t.

Gyergy�k Gy�rgy, az �llami Nyomda Nyrt. vez�rigazgat�ja a t�rsas�g ma megtartott k�zgy�l�s�t k�vet�en elmondta: "Az �llami Nyomda menedzsmentje r�vid- �s k�z�pt�von is megval�s�that� c�lnak tartja, hogy t�rsas�gunk a r�gi� meghat�roz� jelent�s�g� biztons�gi nyomd�ja legyen. Ennek megfelel�en region�lis n�veked�si strat�gi�nk tov�bbra is v�ltozatlan. Az exportpiaci terjeszked�s lehet�s�ge, valamint akviz�ci�k p�nz�gyi strat�gi�i adottak a t�rsas�gn�l."

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK